3e nieuwsbrief cao-overleg metaal en techniek

advertisement
NIEUWSBRIEF
>> OVER DE CAO METAAL & TECHNIEK
Vakmensen
februari 2015
3E CAO-OVERLEG METAAL EN TECHNIEK:
Vernieuwing cao:
goed, maar voor wie?
Dinsdag 17 februari 2015 hebben we voor de derde keer onderhandeld voor de
cao metaal en techniek. Het gesprek aan de cao tafel gaat over vernieuwen.
De cao zou volgens werkgevers ouderwets zijn en geen rekening houden met het
de individuele werknemer om eigen afspraken met zijn werkgever te maken.
Maar wat is cao-vernieuwing
eigenlijk?
Volgens werkgevers:
De werknemer moet werkroosters,
arbeidsvoorwaarden en toeslagen
accepteren die de werkgever wil. Om
dit te bereiken willen werkgevers dat
toeslagen worden geschrapt, leeftijdsdagen worden verminderd: de
werknemer gaat dit voelen in de portemonnee. Ook de werktijden moeten
worden verruimd.
Volgens CNV Vakmensen:
Jij moet meer mogelijkheden krijgen
zelf je rooster te maken. Wil je langer
doorwerken, dan staat daar een kortere werkweek tegenover: in plaats
van 5 x 8 uur ga je naar 4 x 10 uur. Wij
willen niet dat jij er op achteruitgaat.
Dus als de toeslag voor overwerk
wordt afgeschaft, willen wij dat dit
wordt gecompenseerd in het loon.
Werkgevers zetten cao op
spanning: slikken of stikken
De werkgevers praten alleen over
hun op drie kernpunten,
namelijk; verminderen ouderenbeleid,
flexibliseren arbeidstijden en de cao
alleen van toepassing laten zijn op
kernpunten. Dit zijn volgens hen de
hoofdzaken voor het afsluiten van een
nieuwe cao. Daarbij is ons te kennen
gegeven dat als wij deze voorwaarden
niet accepteren, de werkgevers liever
geen cao hebben. CNV Vakmensen
is bereid tot verandering, maar we
liggen inhoudelijk momenteel nog ver
uit elkaar met de werkgevers.
Conclusie
Werkgevers gaan met hun achterban
overleggen. Omdat onze standpunten
nog ver uit elkaar liggen zal er in de
volgende onderhandelingsronde op 3
maart a.s. veel moeten gebeuren willen partijen nader tot elkaar komen.
foto: Techniekbeeldbank
De onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen
Marco Hietkamp, landelijk bestuurder
Loes Bezemer-Videler, bestuurder
Jurriaan Weerheijm, vrijwillig delegatielid
cao-commissie
MT_NieuwsbriefCAO3_022015.indd 2
19-02-15 14:27
Vakmensen
Volgend overleg: buigen of barsten?
Op dinsdag 3 maart 2015 praten we voor de vierde verder met de werkgevers en hopen we daadwerkelijk stappen te kunnen zetten in de richting van een goede vernieuwde cao. Als het niks gaat worden, dan zullen we je vragen om te helpen.
Uiteraard krijg je een nieuwsbrief.
Vakbonden willen afspraken over:
INKOMEN
- Loonsverhoging van 2,5%
Werkgevers willen afspraken maken over:
OUDERENBELEID
- Vermindering van de dagen
- Verhogen leeftijd ontziemaatregelen
DUURZAME INZETBAARHEID
- Jong en oud moet in goede fysieke en geestelijke
gezondheid de pensioenleeftijd halen.
WERKTIJDEN
- Verschuiving dagvenster naar 22.00 uur en later
ONTWIKKELING VAKMENSEN
- Iedereen krijgt een persoonlijk ontwikkelingsbudget
zodat je zelf kunt besluiten bij- of omscholing te doen.
ANDERE STRUCTUUR VAN DE CAO
- Minder in de cao en meer op individueel niveau
afspreken
JONGERENBELEID
- Extra toeslag loon voor jongeren
FLEXWERK
- Vierdaagse werkweek mogelijk maken
- Zelfroosteren met flexibele begin- en eindtijden
mogelijk maken
MENSEN UIT SOCIALE WERKPLAATSEN
- Afspraak landelijk is om mensen uit de sociale
werkplaatsen laten werken in de bedrijven. Dit door de
bezuinigingen bij de overheid.
MT_NieuwsbriefCAO3_022015.indd 3
19-02-15 14:27
Waar maken we ook afspraken over in de cao:
sociale werkplaatsen
Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden.
De gemeente wordt vanaf die datum
verantwoordelijk voor mensen met
arbeidsvermogen die ondersteuning
nodig hebben. Deze mensen zitten nu
in de WWB (de Wet Werk en Bijstand),
Wsw (de Wet sociale werkvoorziening)
en mensen met arbeidsvermogen in
de Wajong. Het doel van de Participatiewet is dat iedereen meedoet in de
samenleving. Werk staat daarbij voorop. Voor wie dat (nog) niet mogelijk
is, kan de gemeente om (financiële)
ondersteuning vragen. Er wordt daarbij gekeken naar wat mensen kunnen.
Bij de Wajong gaat het om mensen
die van jongs af aan een beperking
hebben (verstandelijk, psychisch en/
of lichamelijk) waardoor zij niet het
wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
Sociale werkvoorziening
Vanaf 1 januari 2015 kunnen geen
nieuwe mensen instromen in de
sociale werkvoorziening. Dat is het
begin van het einde van de ruim 90
sociale werkplaatsen die Nederland
telt. Van de nu 100.000 mensen die
met een WSW-indicatie in een sociale
werkplaats werken, komen er in de
toekomst zo’n 30.000 in aanmerking
voor beschermd werk. De rest moet
op termijn aan het werk bij een reguliere werkgever, onder andere in de
Metaal en Techniek.
Garantiebanen
De werkgevers in Nederland moeten
er voor zorgen dat er in de komende
jaren er 125.000 nieuwe werkplekken komen voor mensen die extra
MT_NieuwsbriefCAO3_022015.indd 4
ondersteuning nodig hebben op het
werk. In de Metaal en Techniek gaat
het om 27.000 werkgevers en na rato
werkplekken. De gemeente en het
UWV zullen de mensen die daarvoor
in aanmerking komen begeleiden
naar een passende garantiebaan bij
werkgevers in de Metaal en Techniek.
Daarom moeten hierover nieuwe afspraken, o.a. salaris, in de cao worden
gemaakt. CNV Vakmensen maakt zich
hier sterk voor.
19-02-15 14:27
Vakmensen
Wat is een cao?
Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Deze
overeenkomst wordt gesloten tussen werkgevers in
de Metaal en Techniek en vakbonden. In een cao staan
afspraken over arbeidsvoorwaarden. Denk aan zaken als
bijvoorbeeld:
• loon,
• werktijden,
• vakantiedagen
• toeslagen voor overwerk,
• proeftijd, scholing,
• aanvulling salaris bij ziekte
Werken onder een cao is gunstiger dan werken zonder
cao. De afspraken die in een cao zijn vastgelegd zijn beter
dan de wettelijke regelingen.
Zo krijg je bijvoorbeeld meer vakantiedagen en is je caoloon hoger dan het wettelijke minimumloon en het wettelijk minimum jeugdloon.
De vakbond maakt afspraken namens de leden en werknemers. Hierdoor hoeven de werkgevers niet met 27.000
individuele werknemers te praten in de kleine MKB-bedrijven. En de werknemer hoeft niet over alles te onderhandelen omdat veel zaken in de cao geregeld zijn.
Individueel
Naast de collectieve arbeidsovereenkomst bestaat er
natuurlijk ook een individuele arbeidsovereenkomst. Elke
werknemer maakt in deze arbeidsovereenkomst ook op
individueel niveau afspraken met de werkgever. Je kan dan
bovenop de cao zelf aanvullende afspraken maken.
Zoals bijvoorbeeld:
- hoger loon dan de cao,
- reiskosten woon-werk
- werktijden
Wat is het verschil tussen een cao en een
individuele arbeidsovereenkomst?
Een individuele arbeidsovereenkomst wordt afgesloten
tussen één werkgever en één werknemer. De individuele
arbeidsovereenkomst mag geen verslechtering inhouden
van de cao-bepalingen. Of er in strijd mee zijn. Ook mag
de werkgever niet minder loon betalen dan in de cao is
afgesproken. Misverstand is dat een werkgever soms zegt
dat hij niet boven de cao mag betalen. Dat mag wel, de cao
geeft immers het minimum aan. Het geeft je als mondige
werknemer een goede basis om tot eigen aanvullende
afspraken te komen.
| AANMELDINGSBON |
Naam
Voorletters
Burgerservicenummer
M/V
Geboortedatum
Datum
Adres
Handtekening
Postcode
De opzegtermijn van het lidmaatschap is drie maanden.
Kijk ook op onze website:
www.cnvmetaaltechniek.nl
Woonplaats
Telefoonnummer
APG-nummer*
E-mailadres
* Het APG-nummer invullen als u in de bouw werkt.
Werkzaam bij
Bedrijfstak
Adres
Werktijd per week
ACT1CAOMT2015
Postcode/Woonplaats
Telefoon
Dit lid is opgegeven door
Was u al eens lid van een bond?
Naam
Zo ja, welke?
Adres
In de periode van
Lidmaatschapsnummer
tot
Nu de eerste zes maanden
met 50% korting!
Vul de bon in of ga naar
www.cnvmetaaltechniek.nl.
Postcode/Woonplaats
Lidmaatschapsnummer
Retouradres: CNV Vakmensen, antwoordnummer 4308, 3500 VE Utrecht (een postzegel is niet nodig)
MT_NieuwsbriefCAO3_022015.indd 1
19-02-15 14:27
Download