Presentatie

advertisement
4G
Geven
Geven
4G
Je wapens geven …
Phil. 2:1-2
Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en
liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote
verbondenheid met de Geest is, zo veel
ontferming en medelijden, maak mij dan
volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één
in liefde, één in streven, één van geest.
Phil. 2:1-2
Is there any encouragement from belonging to Christ?
Any comfort from his love? Any fellowship together in
the Spirit? Are your hearts tender and compassionate?
Then make me truly happy by agreeing wholeheartedly
with each other, loving one another, and working
together with one mind and purpose.
Mat. 28:19-20
Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets,
wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel
zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is.
Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen
zijn, daar ben Ik in hun midden.
1 Sam. 18:1-4
Het gebeurde, toen David met Saul uitgesproken was,
dat Jonathan met hart en ziel aan David verbonden
raakte. Jonathan had hem lief als zichzelf…
Jonathan sloot een verbond met David, omdat hij hem
liefhad als zichzelf. Jonathan deed zijn mantel af die hij
aanhad, en gaf hem aan David; ook zijn kleding, ja, tot
zijn zwaard, tot zijn boog en tot zijn gordel toe.
1 Sam. 23:17-18
Vrees niet, want de hand van mijn vader Saul zal u niet
vinden; gij zult koning over Israël zijn, en ik zal
onmiddellijk onder u staan. Ook mijn vader Saul weet dit
maar al te goed. Hierop sloten die beiden een verbond
voor het aangezicht des HEREN.
Phil. 2:3-4
Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in
nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan
zichzelf.
Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van
hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat
van anderen is.
Download