2015 Jaarverslag Vereniging Taalpodium

advertisement
Jaarverslag 2015 van de vereniging Taalpodium Utrecht-Zeist
Kamer van Koophandel Utrecht nummer 40482218 - SBI-code 94994
Website: www.taalpodium.nl
1. Podiumbijeenkomsten
Vereniging Taalpodium organiseerde in 2015 zoals gebruikelijk een serie literaire
bijeenkomsten In Utrecht, Zeist en Amersfoort. Er stonden gastschrijvers en -dichters uit
eigen kring op het podium, en evenals andere jaren zorgden talentvolle (amateur) musici
voor de muzikale omlijsting. Op deze bijeenkomsten was er telkens na de pauze een open
podium waarop aanwezigen de gelegenheid geboden werd om uit eigen werk voor te
dragen.
Daarnaast vervuldeTaalpodium in 2015 via het tweemaandelijkse ledenblad Schreef en de
tweejaarlijkse verzamelbundel een podiumfunctie voor de aangesloten leden. In 2015
verscheen ook de veertiende bundel ‘Zoveel zinnen die de hemel vullen’, met dit maal voor
het eerst, naast gedichten, ook korte verhalen van in totaal 67 leden.
1.1.
Utrecht
De open literaire bijeenkomsten in Utrecht vonden plaats op drie woensdagavonden in het
Schiller Theater Place Royale, Minrebroederstraat 11.
Op 21 januari was de presentatie in handen van Titia Beukema en Guido van Spellen.
Gastdichters waren Méland Langeveld, Anneke van Schaik en Peter Schotman. De avond
werd goed bezocht en de muzikale omlijsting van muziekgroep Herald was geslaagd.
Op 20 mei verzorgde Leo Mesman de presentatie. Het thema was: liefde en vriendschap.
Gastdichters waren bij die gelegenheid Hanneke Verbeek en Fred Penninga. Gastmuzikant
was Jesse Dorrestijn met gezongen gedichten van o.a. Hans Lodeizen.
Op 25 november was de presentatie van de 14e bundel ‘Zoveel zinnen die de hemel vullen’.
Presentatie Leo Mesman en Jaap Schoo. Muziek: Henk Jagtenberg, gitaar.
1.2.
Zeist
In Zeist vonden de bijeenkomsten plaats op 3 zondagmiddagen in Zaal De 12 Ambachten,
waarbij de presentatie in handen was van Hanneke Verbeek en Angela Raanhuis, met
uitzondering van 20 september, toen verving Geerten van Gelder Hanneke Verbeek.
Op 29 maart traden als gastdichters op: Geerten van Gelder, Ine van Wijk, Elly de Vries en
Maartje van den Bosch. De muziek was van Marlies Gadella en haar Vocaal Sexter maat 41.
Op de bijeenkomst van 20 september waren de gastdichters: Henk Gilhuis, Roeland
Schweitzer, Leo Mesman (ter vervanging van Marieke Rijneveld). Muzikanten waren drie
jonge talenten: Ernst Raanhuis, Giordano en Jeroen Dabagh.
Op 29 november werd de 14e verzamelbundel “Zoveel zinnen die de hemel vullen” in Zeist
gepresenteerd. De muzikale omlijsting was Marlies Gadella Vocaal Sextet maat 41,
wederom heel goed en onderhoudend.
Die derde bijeenkomst in 2015 in Zeist was tevens de laatste keer dat Hanneke Verbeek en
Angela Raanhuis de presentatie verzorgden. Leo Mesman heeft een korte toespraak
gehouden om ze te bedanken voor de geweldige wijze waarop zij de middagen
georganiseerd en gepresenteerd hebben.
1.3
Amersfoort
In samenwerking met de Openbare Bibliotheek Amersfoort en lokale leden van Taalpodium
vond op 15 maart voor de zesde maal een poëziemiddag plaats in de Amersfoort.
Presentatie: Fred Penninga en Jaap Lemereis. Sarah Kinebanian, Mia Wittop Koning en
stadsdichteres Nynke Geertsema waren de gastdichters
2. Overige optredens
- Een vijftal Taalpodiumleden namen deel aan Festival Zeist vertelt op 22 maart.
- Een optreden van een aantal Taalpodiumdichters in Huize Ewoud in IJsselstein op 2
april viel helaas samen met The Passion op tv waardoor er weinig bewoners van dit
1
-
verzorgingshuis aanwezig waren. Degenen die er wel waren, waren enthousiast.
Desalniettemin is besloten de Taalpodiumprogramma’s in Huize Ewoud niet voort te
zetten.
Weliswaar geen activiteit van Taalpodium zelf, maar vermeldenswaardig is dat op 12
april in de Utrechtse bibliotheek gevierd werd dat ons erelid Fred Penninga 70 jaar
was geworden met de presentatie van zijn nieuwste bundel.
Taalpodium gaf acte de présence op het Uitfeest in Utrecht op Culturele Zondag 6
september met een bijzonder poëzieprogramma met voordrachten van vertaalde
poëzie, onder de titel ‘Taalpodium gaat Vreemd’.
Titia Beukema hield een inleiding over het vertalen van poëzie. Verder droegen de
volgende leden de oorspronkelijke versies en hun eigen vertalingen van buitenlandse
gedichten voor: Geerten van Gelder, Huub van Doorn, Diete Oudesluijs, Johan
Meijer, Ali Serik, Jaap Lemereis, Anneke van Schaik, Faysal al Abood, Jolies Heij,
Sarah Kinebanian. Het betrof de volgende talen: Engels, Duits, Frans, Turks en
Arabisch. Muziek werd gebracht door Linda Flipse en Joep Reichert, die Engelstalige
liedjes zongen van Jolanda Oudijk.
3. Workshops
- De workshop over de techniek van het voordragen onder leiding van Geerten van
Gelder op 26 september was geslaagd. Alleen waren er wat weinig deelnemers.
- Op 21 oktober was er een sessie vertalen met een aantal geïnteresseerde leden
onder leiding van Titia Beukema.
- De op 7 november geplande Taalstudioworkshop onder leiding van Fred Penninga
werd afgelast vanwege te weinig belangstellenden.
4. Publiciteit en communicatie
4.1
Ledenblad ‘Schreef’
Zoals gebruikelijk werd elke twee maanden een editie uitgebracht van ons eigen
verenigingsblad Schreef, gevuld met poëzie en proza van leden. Via dit blad werden de
leden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de vereniging, alsook van publicaties
van leden en van activiteiten. De redactie, bestaande uit Geerten van Gelder en Hanneke
Verbeek, zorgde er wederom voor dat de zes uitgaven van de periodiek gevarieerd van
inhoud en van goede kwaliteit waren. Stipt op de eerste dag van elke oneven maand tijd viel
‘de Schreef’ op ieders deurmat. De omslag van het verenigingsblad oogde elke keer
aantrekkelijk dankzij een kleurrijke en bijzondere foto van Geerten van Gelder, die ook als
vormgever actief is voor Taalpodium.
4.2
Flyers
Om de aandacht te vestigen op de podiumbijeenkomsten ontvingen leden en de pers/media
telkens vooraf een flyer in de vorm van een briefkaart met wervende teksten en origineel
vormgegeven door Geerten van Gelder. De flyer werd digitaal verzonden aan leden met een
e-mailadres. Uit kostenoogpunt werd de flyer, zo mogelijk, meegezonden met de Schreef.
4.3
Website
Op de website van Taalpodium, www.taalpodium.nl, vinden leden en andere
belangstellenden actuele informatie over de activiteiten en publicaties van de vereniging zelf,
maar ook over verwante literaire organisaties en initiatieven in de regio. Eén van de pagina’s
van de website bevat informatie van leden over hun eigen bundels en websites.
4.4
Externe publiciteit
Via verschillende media in de regio worden de activiteiten van de vereniging onder de
aandacht gebracht van het bredere publiek. Onder andere in Zeist via het culturele
radioprogramma Kamuze van Radio Slotstad Zeist en in Utrecht via de Literaire ladder van
Het Literatuurhuis.
2
5. Bestuursactiviteiten en ontwikkelingen
Het bestuur heeft gedurende het jaar afscheid genomen van Hanneke Verbeek en Titia
Beukema. Jaap Schoo heeft het verslagjaar nog helemaal uitgediend als bestuurslid, om in
2016 terug te treden na een lange staat van dienst sinds 1995.
Op 1 januari 2016 bestond het bestuur uit:
- Leo Mesman (voorzitter)
- Geerten van Gelder (redactielid Schreef)
- Huub van Doorn (penningmeester)
- Linda Flipse (voorjaar 2015 toegetreden als secretaris.)
Het bestuur kwam zeven keer in vergadering bijeen: op 11 januari, 3 februari, 31 maart, 12
mei, 27 augustus, 27 oktober en 16 november. In de vergaderingen werden de inhoud en
organisatie van de diverse activiteiten van de vereniging voorbereid en na afloop
geëvalueerd. Ook werd de inhoud van elk nummer van Schreef besproken. Zaken als
ledenontwikkeling, financiën/contributie, subsidieaanvragen, contacten met aanverwante
organisaties, voorlichting en publiciteit, waaronder de website, stonden op de agenda.
Tijdens de bestuursvergadering op 31 maart vond tevens de Algemene Ledenvergadering
plaats (pro forma, bij gebrek aan belangstellende leden), waarop de inhoudelijke en
financiële verslaggeving over 2014 is vastgesteld.
6. Subsidies
Voor het verslagjaar ontving Taalpodium subsidies van de gemeenten Utrecht en Zeist. In
Utrecht was dat voor de eerste keer een zogeheten projectsubsidie onder de titel “Dichter bij
iedereen”. De bundel is tevens gesubsidieerd door Wout van Veen advocaten, KF Heinfonds
en het Carel Nengermanfonds.
7. Samenwerking met derden
Taalpodium is dit verslagjaar benaderd door Fotogroep De Essentie in Zeist, met het oog
op een nieuwe tentoonstelling van foto’s in combinatie met gedichten. Daarvoor is eind 2015
een twintigtal dichters uit eigen kring benaderd. Namens Taalpodium was Peter Schotman
verantwoordelijk voor de uitvoering van dit zeer geslaagde project. (De tentoonstelling zelf
vond plaats in het Kunstenhuis te Zeist gedurende de maand februari 2016.)
8. Ledenontwikkeling
Per 1 januari 2015 waren er 112 leden en begin 2016 bedroeg het ledenaantal 106. Een
lichte teruggang dus. Het gewaardeerde lid, tevens oud-voorzitter/bestuurslid, Fred Bloemink
is in het najaar van 2015 overleden. Hij is herdacht in Schreef. Zijn lidmaatschap is
overgeschreven op naam van zijn echtgenote.
Linda Flipse
April 2016
3
Download