STICHTING STEUN CHRISTELIJK ONDERWIJS TE ZEIST

advertisement
STICHTING STEUN CHRISTELIJK ONDERWIJS TE ZEIST
Veldbloemenlaan 20
8081 DZ ELBURG
tel.0525.680117
Gegevens voor registratie ANBI per 1 januari 2014
Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting Steun Christelijk Onderwijs,gevestigd te Zeist
telefoon
0525.680117
K.v.K.
K.v.K. Utrecht 41180161
e.mail
[email protected]
RSIN/
fiscaal nummer 804184173
adres
Veldbloemenlaan 20
postcode
8081 DZ
plaats
Elburg
Doelstelling
De stichting heeft ten doel het verlenen van steun in de meest uitgebreide zin ten behoeve
van het Christelijk Onderwijs,in het bijzonder ten behoeve van het onderwijs dat wordt
gegeven op de lokaties die deel uitmaken van de vestiging Zeist van de Stichting voor
Christelijk Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht.
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door
a. het stamkapitaal
b.opbrengsten van vermogen
c.schenkingen,erfstellingen en legaten
d.alle andere verkrijgingen en baten
Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit vijf natuurlijke personen,die benoemd worden door het bestuur.
a. één lid dient docent te zijn op één der locaties van de vestiging Zeist van de Stichting
voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht;
b. de overige leden dienen bij voorkeur betrokken te zijn bij het onderwijs op de vestiging
Zeist van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht.
De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode maximaal van vijf jaar en zijn
aansluitend herbenoembaar
De bestuursleden zijn:
C.J.van Domselaar,voorzitter
J.A.Kool,secretaris
J.N.van Amersfoort,penningmeester
A.Kaemingk-Jonker
Y.C.Kooij-Hogenkamp
Beleidsplan
De bijdrage ten behoeve van het Christelijk Onderwijs zoals omschreven in de Doelstelling
dient bij voorkeur een innovatief karakter te hebben.
De bijdrage zal in de regel niet meer bedragen dan het batig saldo van baten en lasten
nadat de inflatiecorrectie (thans vastgesteld op 1 ½ % ) heeft plaatsgevonden.
Op dit moment wordt niet overwogen om bijdragen van derden te vragen.
Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen geen enkele beloning.
Financiele verantwoording
1.activa en passiva per 31 december 2012
activa
effecten
€ 5.651.882
lopende rente obligaties
145.146
overige vorderingen
6.315
leningen
37.282
liquide middelen
24.129
passiva
vermogen
€ 5.778.463
negatieve reserve
1.1.12
129.846
batig saldo
2012
81.595
---------/48.251
niet-gerealiseerde koersverschillen aandelen
63.326
overige schulden
71.216
------------€ 5.864.754
========
------------
-----------€ 5.864.754
=========
2. baten en lasten 2012
resultaat effecten
bankrente
bijdrage aan Stichting CVOG
CCZ start laptop-project docenten in
schooljaar 2012-2013
50.000
CLZ verdere uitrol laptopproject
50.000
kerstpakketten
21.000
--------bijdrage Ref.Bijbelschool Zeist
€ 298.369
3.301
------------301.670
121.000
1.500
.
algemene kosten
12.179
inflatiecorrectie
85.396
----------- 220.075
---------81.595
======
afgeboekt van Negatieve Reserve
Download