Vastgestelde functiebeschrijving

advertisement
Vastgestelde functiebeschrijving
Instelling: Zorggroep Apeldoorn, locatie Randerode
Functienaam: Ergotherapeut
Dienst:
Behandeling & Begeleiding
Opgemaakt door: R. Steenbruggen/
B. Bourgonje
Aanmaakdatum: 24-08-2000
Afdeling:
Ergotherapie
Autorisatie:
A.J. Vunderink
26-10-2001
Afdelingsgegevens
Aantal zorgvragers: zorgvragers van Randerode bestaande uit bewoners, bezoekers,
reactivanten en substitutie-patiënten die ergotherapie nodig hebben. Tevens
zorgvragers vanuit het project ergotherapie thuis.
Situatieschets:
Binnen Randerode wordt na opname het zorgproces geregisseerd door het
kernteam ((verpleeg)huisarts en afdelingscoördinator). Hierbij is de
(verpleeghuis)arts eindverantwoordelijk voor de inhoud van het zorgplan en het
kernteam voor de aansturing van de verschillende disciplines. Elke medewerker van
de paramedische en psycho-sociale dienst heeft een eigen verantwoordelijkheid ten
aanzien van de professionele beroepsuitoefening en is verantwoordelijk voor het
eigen deelplan.
Doelstelling afdeling:
Het bieden van ergotherapeutische zorg, vaak in samenhang met andere disciplines
of zorgverleners, vanuit de zorgvrager gerichte benadering met als doel het bereiken
van een optimale wijze van uitvoeren van dagelijkse activiteiten in de leef-, woon-, en
werksituatie.
Plaats functie in de organisatie: (organigramgedeelte) zie bijlage
Plaats in de organisatie:
Ontvangt operationeel leiding van de coördinator paramedische dienst.
Bij afwezigheid van een ergotherapeut worden diens taken in onderling overleg
waargenomen door de overige teamleden.
Ontvangt op vakinhoudelijk gebied aansturing door de coördinator paramedische
dienst, mits dit een ergotherapeut is, en collega-ergotherapeuten.
Doel van de functie:
De ergotherapeut behandelt zorgvragers gericht op het bereiken van een optimale
wijze van uitvoeren van dagelijkse activiteiten in de eigen leef-, woon- en
werksituatie. Onder behandelen wordt verstaan: ergotherapeutische diagnostiek,
begeleiden/trainen van het handelen en zorgvrager (systeem) gericht adviseren.
Situatieschets:
Op de afdeling ergotherapie is een aantal parttimers werkzaam. De ergotherapeuten
zijn klinisch, dan wel in de ambulante sfeer, dan wel in de thuissituatie werkzaam.
Afhankelijk van de aanvrager worden de werkzaamheden in de thuissituatie verricht
op basis van een aparte declaratie aan de zorgverzekeraar.
Binnen het project Ergotherapie Thuis (1e lijn) worden coördinerende
werkzaamheden uitgevoerd.
Taken, verantwoordelijkheden en uitwerking in activiteiten:
Het verrichten binnen de door de organisatie gestelde kaders van (individueel of in
groepen) ergotherapeutische diagnostiek, behandeling en advisering na verwijzing
van een arts en op basis van een globale indicatiestelling van de arts en alle hieruit
voortkomende indirecte werkzaamheden:
S opstellen van een behandelplan na een ergotherapeutische diagnose;
S uitvoeren, evalueren en bijstellen van dit behandelplan;
S onderhouden van intensieve contacten met andere behandelaars, verzorgend
personeel en zo nodig externe instanties, voorts met andere personen die bij het
zorg-, reactiverings-, of revalidatieproces zijn betrokken;
S dient op verzoek van een medicus consultaties en/of behandelingen te verrichten
in de thuissituatie;
S betrekt direct betrokkenen (familie, partners) bij de uitvoering van de
behandeling;
S neemt deel aan overleg, stelt rapporten respectievelijk adviezen op;
S draagt zorg voor een goede dossiervorming.
Het geven van vaktechnische richtlijnen en ergonomische adviezen aan het
verplegend/verzorgend personeel:
S geven van richtlijnen zodat de ergotherapeutische inzichten en ingestelde
behandelplannen geïntegreerd worden binnen de dagelijkse verzorging en
begeleiding van de zorgvrager;
Het geven van informatie, instructie en advies aan onder andere medewerkers,
zorgvragers en/of relaties van zorgvragers op het gebied van voorzieningen en
gebruik en aanpassing van hulpmiddelen.
Het leveren van een bijdrage aan een goed werk- en behandelklimaat:
S collegiaal samenwerken;
S bespreekbaar maken van het eigen functioneren, het functioneren van collega=s
en het functioneren van het team;
S inspelen op de zorgvraag en mogelijkheden van de zorgvrager;
S deelnemen aan eigen afdelingsgerichte en zorgvrager gerichte overlegvormen;
S het doen van voorstellen met betrekking tot de begroting;
S levert een bijdrage aan de beleidsontwikkelingen van de afdeling en bewaakt
mede de geformuleerde doelstelling binnen de afdeling;
S kan deelnemen aan verschillende commissies. (stuur-, project-, en werkgroepen)
Beheert hulpmiddelen en documentatiesysteem.
Is verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte afhandeling van aanvragen voor
woningaanpassingen en andere voorzieningen bij instanties zoals gemeenten,
ziektekostenverzekeraars en fondsen.
Adviseert op verzoek van werknemer binnen Randerode in het kader van de Arbowetgeving ten aanzien van optimalisering van de werkplek.
Begeleidt stagiaires, geeft scholing en voorlichting.
Het zich actief op de hoogte stellen van de ontwikkelingen m.b.t. de ergotherapie en
onderzoeken of een en ander toepasbaar is binnen Randerode.
Is in staat de niet zorgvrager gebonden werkzaamheden ten behoeve van het project
Ergotherapie Thuis te initiëren en uit te voeren.
Bewaakt de HACCP normen ten aanzien van de kookactiviteiten.
Functie-eisen
S Heeft een afgeronde HBO opleiding ergotherapie.
S Heeft specifieke kennis van de behandelmethoden van de ouder wordende
mens.
S Globale kennis van de medebehandelaars is vereist.
S Kennis van de gebruikte automatiseringsprogrammatuur.
S Kennis van HACCP is vereist bij het oefenen met koken met zorgvragers.
S Kennis van de geldende voorschriften en bepalingen in het kader van de AWBZ,
fondsen en WVG als mede de lokale toepassing ervan is vereist.
S Voert de bij zijn/haar functie behorende werkzaamheden zelfstandig uit.
S Stelt binnen de door de afdeling ergotherapie opgestelde kaders zelf prioriteiten
ten aanzien van het eigen behandelbeleid passend binnen de eigen
beroepsautonomie.
S Gaat op een respectvolle en verantwoorde wijze om met zorgvragers, hun
relaties, directe collega’s en in- en externe medewerkers.
S Heeft tact, aandacht en het vermogen tot motiveren en stimuleren in het contact
met zorgvragers.
S Een goede attitude en sociale vaardigheden zijn nodig voor het werken binnen
multidisciplinaire teams.
S Uitdrukkingsvaardigheid is vereist in de omgang met zorgvragers, het deelnemen
aan diverse overlegvormen en het opstellen van diverse rapporten.
S Non-verbale uitdrukkingsvermogen is vereist onder andere in de omgang met
afasie-patiënten.
S De resultaten van de behandeling dienen steeds nauwkeurig te worden gevolgd
omdat de gevolgen van een foutieve of een te belastende behandeling gevolgen
kan hebben voor het geestelijk en/of lichamelijk welzijn van de zorgvrager.
S Oplettendheid is met name belangrijk in het zien van veranderingen in de totale
en lokale gezondheidstoestand van de zorgvrager die gevolgen kunnen hebben
voor het zetten van de juiste therapeutische prikkel binnen de gegeven situatie.
S Bijzondere oplettendheid is vereist bij het geven van (scootmobiel) trainingen in
het verkeer met het oog op de daaraan verbonden risico’s.
S Een goed gevoel voor het menselijk lichaam en een goede
bewegingsvaardigheid zijn vereist voor het geven van de juiste training aan
zorgvragers.
S In de omgang met zorgvragers is de ergotherapeut zich bewust van de
kwetsbare positie van de zorgvrager met betrekking tot het mogelijk lichamelijk
contact tussen zorgvrager en de ergotherapeut en met betrekking tot de geregeld
gedeeltelijk ontklede staat waarin de zorgvrager zich kan bevinden.
S Handelt conform de uitgangspunten zoals door de Nederlandse Vereniging voor
Ergotherapie is beschreven
S creativiteit en improvisatievermogen zijn vereist bij het werken in de thuissituatie
van zorgvragers.
S
S
S
Ten behoeve van het bezoeken van zorgvragers in de thuissituatie strekt het tot
aanbeveling om in het bezit te zijn van een geldig rijvaardigheidsbewijs.
Representativiteit wordt geëist met name voor het extramuraal werken.
Integriteit is vereist bij de omgang met vertrouwelijke gegevens van zorgvragers.
Inconveniënten:
S Psychische belasting die uit kan gaan van de geregeld uitzichtloze en/of
terminale situaties van de zorgvrager.
S Psychische belasting die het werken onder hoge werk- en tijdsdruk met zich mee
kan brengen, ten gevolge waarvan prioriteiten gesteld moeten worden.
S Fysieke belasting door het werken in belastende houdingen en het tillen van
zorgvragers.
S Er bestaat een verhoogd risico op infectie/besmetting door het in aanraking
komen met faeces, urine, wondvocht, bloed, sputum en weefsel.
Versie 2 18-09-2000
Download