Notulen oudervereniging ALV 10 december 2012

advertisement
Agenda – Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging van het Vossius
Gymnasium op Maandag 10 december 2012 om 19.15 uur in de Aula van de school
1. Opening
2. Mededelingen, ingekomen stukken
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 7 november 2011
4. jaarverslag 2011-2012
5. Financieel verslag van de oudervereniging en verslag kascontrole
6. Begroting 2012 oudervereniging
7. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie
8. Begroting 2013 oudervereniging
9. Verslag Stichting Schoolfonds
10. Verslag van de Landelijke Ouderraad Zelfstandige Gymnasia
11. Rondvraag
12. Sluiting
Notulen – Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging Vossiusgymnasium
Maandag 10 december 2012.
Aanwezig van het bestuur:
Kaki Markus [voorzitter], Martine van Straaten [MR, LOZG, notulen], Eric Plakman
[penningmeester], Carel Kuyl
Afwezig: Uzzi Matt [secretaris], Ada Nieuwendijk, Juliette Schwarz
Aanwezigen in de zaal: Jan van Muilekom (rector) en ca. 45 ouders.
1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en kondigt aan dat na afloop van de vergadering
mevrouw drs. Ingeborg Kromhout, Hoofd Onderwijs van Stichting Het Zelfstandig Gymnasium
(SHZG) een inleiding zal houden over het onderwerp ‘Uitdagen om te leren’.
2. Mededelingen, Ingekomen stukken
De voorzitter deelt mee dat er van diverse ouders afmeldingen voor deze ALV zijn ontvangen.
Verder doet de voorzitter melding van het feit dat de ouderverenigingen van de Amsterdamse
gymnasia en het Amsterdams Lyceum het afgelopen jaar het initiatief zijn gestart om twee keer per
jaar bijeen te komen, ervaringen met elkaar uit te wisselen en gemeenschappelijke onderwerpen te
bespreken. Zo is de oudervereniging van het Vossius, naar het voorbeeld van enkele andere
gymnasia, in maart 2012 gestart met het systeem van klassenouders per klas die 2 keer per jaar
per jaarlaag samenkomen onder leiding van een bestuurslid van de oudervereniging .
3. Notulen van de ALV van 11 november 2011
Naar aanleiding van de vraag van een ouder onder punt 9 over het geluidsniveau van de muziek
op schoolfeesten wordt de vraag gesteld of hier nog iets mee is gedaan. De ervaring leert dat
clubs in Amsterdam zich over het algemeen niet houden aan de wettelijke bepalingen van het
geluidsniveau.
Jan van Muilekom antwoordt dat hij altijd aan clubs vraagt of er een begrenzer op het geluid zit.
Een ouder raadt de schoolleiding aan om zelf tijdens de schoolfeesten te controleren of het geluid
zich daadwerkelijk binnen de normen bevindt.
Vervolgens worden de Notulen van de ALV van 11 november 2011 vastgesteld.
4. Jaarverslag 2011-2012
Naar aanleiding van het jaarverslag 2011-2012 wordt door een ouder gevraagd wat er is gebeurd
met de uitkomsten van de jaarlaag vergaderingen van de klassenouders en welke onderwerpen er
aan de orde kwamen. De voorzitter geeft aan dat van alle jaarlaag vergaderingen verslagen
worden gemaakt, waarvan ook de rector een afschrift ontvangt, en dat de belangrijkste
onderwerpen in het reguliere overleg met de rector worden besproken. Thema’s die bijvoorbeeld
aan de orde kwamen zijn ‘de rol van de mentor’, ‘hoge huiswerkdruk bij de lagere klassen’.
Een andere ouder vraagt wat ‘praktische ondersteuning’ bij jaarlijkse schoolactiviteiten inhoudt.
De Voorzitter legt uit dat de ouders zich per email kunnen aanmelden om af en toe mee te helpen
met schoolactiviteiten oudervereniging ([email protected]). Per activiteit (bijv Café
Chantant, of een toneeluitvoering) wordt door de oudervereniging een oproep naar dit
ouderbestand gedaan en gevraagd welke ouders willen helpen met ‘drank inschenken’, of
‘maaltijden maken’. Tot nu toe zijn er steeds precies genoeg ouders die daarop reageren. Het is
een leuke manier om betrokken te zijn bij de activiteiten van de school. Ook wordt bijvoorbeeld aan
de ouders van de leerlingen die eindexamen doen, gevraagd om in de week van de centrale
examens (in mei) buiten de aula klaar te staan met frisdrank en snoep.
Het jaarverslag 2011-2012 wordt vervolgens goedgekeurd.
5. Financieel verslag van de Oudervereniging, verslag kascontrole commissie
De penningmeester geeft een toelichting bij de jaarcijfers over 2011-2012 en stelt de ouders
In de gelegenheid om nadere vragen te stellen.
Naar aanleiding van een vraag over de contributie licht de penningmeester toe dat de OSZG
(Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia), waarvan het Vossius deel uitmaakt, ook de
contributie int van de gelden die bestemd zijn voor de oudervereniging. In het schoolgeld dat door
de ouders wordt betaald zit deze contributie inbegrepen.
De kascommissie heeft het financieel verslag in orde bevonden en stelt voor het bestuur décharge
te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering gaat hiermee akkoord.
6. Verkiezing kascontrolecommissie
Rutger Koopmans is afgelopen jaar toegetreden tot de kascommissie en mag nog één jaar
aanblijven. Charles van Megen stelt zich beschikbaar om als nieuw lid toe te treden tot de
kascommissie.
7. Begroting 2013
De penningmeester geeft aan dat er inmiddels een aangepaste begroting beschikbaar is en dat de
begroting die eerder in de week naar de ouders is toegestuurd, niet up-to-date is. De juiste versie
is beschikbaar vóór de aanwezigen bij de vergadering. De reden is dat het aantal leerlingen in
schooljaar 2012-2013 hoger uitvalt dan in de aanvankelijke raming. Penningmeester verzoekt de
aanwezigen om de begroting goed te keuren.
Een ouder stelt de vraag of de oudervereniging dit schooljaar een geschenk ten gunste van de
leerlingen aan de school zal geven. De penningmeester antwoordt dat dit afhankelijk zal zijn van
de behoefte. In de afgelopen jaren zijn er een videocamera en een loopmicrofoon cadeau gedaan.
In overleg met de schoolleiding zal worden bekeken of we aan een wens tegemoet kunnen komen;
anders zal gespaard worden tot er een grotere aanschaf ten gunste van de leerlingen kan worden
gedaan.
De begroting wordt vervolgens goedgekeurd.
8. Verslag Stichting Schoolfonds
Margreet Eisma, secretaris van de Stichting Schoolfonds is aanwezig en doet een kort verslag van
de werkwijze van de Stichting. Het schoolfonds is een aparte rechtspersoon, welke bemand is door
een aantal docenten en een tweetal ouders. Het schoolfonds ontvangt Euro 35 per leerling uit de
vrijwillige ouderbijdrage.
Het fonds ondersteunt verschillende doelen waarvan een aantal jaarlijks terugkomen zoals
financiële ondersteuning van ouders voor de kosten van (buitenlandse) schoolreizen. De rector
doet een voorstel omtrent de besteding van de middelen. Afgelopen jaar betrof de ondersteuning
onder meer Café Chantant, de aanschaf van muziekinstrumenten, het stemmen van de vleugel en
een bijdrage aan feesten van de Bond.
Een ouder stelt als vraag of het Schoolfonds ook ooit ‘Topscore’ heeft betaald? Topscore
Amsterdam is een initiatief van de Gemeente Amsterdam dat aan middelbare scholieren de
mogelijkheid biedt om tijdens en na schooltijd kennis te maken met meer dan 15 verschillende
sporten. Het programma is opgezet om het (naschoolse) sportaanbod voor jongeren in het
voortgezet onderwijs structureel te verbeteren. Margreet Eisma is er niet mee bekend en zal dit
nagaan. De ouder verzoekt om deze optie in ieder geval als suggestie mee te nemen.
8. Verslag van de Landelijke Ouderraad Zelfstandige Gymnasia (LOZG)
Martine van Straaten, vertegenwoordiger in de LOZG namens de oudervereniging van het Vossius,
licht kort toe dat de LOZG een koepelorganisatie is van de ouderverenigingen van alle gymnasia in
Nederland. Deze landelijke ouderraad komt op voor de belangen van zelfstandige gymnasia en is
een platform voor alle huidige en toekomstige ouders van gymnasium leerlingen. Het bevordert de
onderlinge samenwerking en organiseert jaarlijks enkele themabijeenkomsten die voor alle ouders
toegankelijk zijn. Ook worden contacten onderhouden met beslissende organen zoals ministeries,
onderwijsverenigingen, docenten etc. De LOZG is ooit opgericht met de bedoeling zelfstandige
gymnasia in stand te houden. Dit is nu niet meer aan de orde.
Er worden circa drie keer per jaar landelijke lezingen georganiseerd die altijd zeer goed worden
bezocht. De bijeenkomsten worden steeds op een van de gymnasia gehouden. Op de website
(www.lozg.nl) treft u de verslagen aan en een aankondiging van nieuwe bijeenkomsten.
In 2013 bestaat de LOZG 40 jaar en in dat kader zal er begin volgend schooljaar (2013-2014) een
speciale bijeenkomst worden georganiseerd.
Dit schooljaar heeft het LOZG speciaal voor aankomende ouders folders laten maken over ‘het
zelfstandig gymnasium’. Deze kunnen voor de Open Dagen worden besteld. Daarnaast is door de
Stichting Het Zelfstandig Gymnasium (SHZG) een prachtige promotiefilm over ‘gymnasia’ gemaakt.
Deze is te bekijken op de website van het Vossius.
Een van de doelen waarbij LOZG is betrokken is het opstellen van een gouden standaard voor
gymnasia en gymnasiale afdelingen van scholengemeenschappen. Doel is om te groeien naar
excellentie. De Stuurgroep ‘Gouden Standaard’ heeft voor dit project subsidie van het ministerie
gekregen.
Martine van Straaten meldt dat het bestuur van de LOZG nog bestuursleden zoekt. Mochten
ouders interesse hebben, dan kunnen ze een mailtje sturen naar [email protected]
Een ouder stelt de vraag of de LOZG zich ook inspant en actief beleid heeft omtrent het
aantrekken van allochtonen op zelfstandige gymnasia. Martine van Straaten geeft aan dat zij
daarmee niet bekend is, maar dat zij dit zal nagaan.
Jan van Muilekom geeft aan dat de gymnasia in Amsterdam wel bezig zijn met programma’s om
actiever promotie te maken op scholen waar de kinderen nauwelijks tot niet met zelfstandige
gymnasia bekend zijn.
Een aantal ouders geeft aan dat zij graag zouden willen dat hun kind op een meer allochtone
school zit dan nu voor hun gevoel het geval is.
9. Rondvraag
Door verschillende ouders wordt gevraagd naar het rookbeleid van de school.
Jan van Muilekom geeft aan dat er voor leraren een speciale kamer is om te kunnen roken. Voor
leerlingen zijn er 2 specifieke plekken op het schoolplein waar roken is toegestaan.
Een aantal ouders is van mening dat er een algeheel rookverbod zou moeten komen. Als kinderen
toch roken is dat de verantwoordelijkheid van de ouders.
Jan van Muilekom geeft aan dat handhaven van een verbod heel lastig is. Als wet en school één
lijn trekken, zoals waarschijnlijk binnenkort met het verbod om alcohol te drinken, dan is het
makkelijker te handhaven.
Kaki Markus vindt het wel een goed idee om het onderwerp ‘rookbeleid’ op de agenda met de
andere gymnasia te zetten en te kijken hoe de andere scholen hierin staan.
Een aantal ouders vindt dat het Vossius het voortouw moet nemen en het probleem niet moet
afschuiven. Bovendien zijn ze van mening dat van leraren een voorbeeldfunctie zouden moeten
uitgaan.
Tenslotte een vraag over de broertjes/zusjes regeling. Jan Van Muilekom laat weten dat deze
regeling tegelijkertijd en op dezelfde manier door alle gymnasia in Amsterdam wordt afgebouwd.
Alleen broertjes en zusjes van leerlingen die op 1 oktober 2010 op het Vossius zaten en er tijdens
de aanmeldperiode ook op zitten, hebben komend jaar nog voorrang om zonder loting geplaatst te
worden.
10. Sluiting
Onder dankzegging voor de belangstelling van de aanwezige ouders wordt de vergadering om
20.15 uur gesloten.
Download