Omvang maximaal 20 A4 Format voor programma[1]voorstel voor

advertisement
Omvang maximaal 20 A4
Format voor programma voorstel voor publiek-privaat initiatief voor
onderzoek en innovatie – programmering 2013
1
Naam / titel programma-initiatief:
Nummer aan initiatief gegeven door TKI-Agrifood:
Draagt bij aan innovatiethema:
Naam en adres aanvragers
Contactpersoon; volledige naam, bedrijf, adres, telefoonnummer en e-mail van contactpersoon
Consortium leden; naam en plaats betrokken kennisinstelling(en), bedrijven en andere partijen
Samenvatting aanvraag
Korte beschrijving van kennis- en innovatieopgave(n) t.b.v. de beoogde innovatie
Samenvatting doel
Samenvatting werkwijze
Samenvatting gewenste producten
Programmagegevens uitvoering
Kennisinstelling / programmaleider
Looptijd programma (startdatum / einddatum)
Uitvoerende partijen
 Mede uitvoerende kennisinstellingen naast programmaleider
 Mede uitvoerende bedrijven (R&D afdelingen)
Beschrijving programma
Doel
Doelstelling: Wat wordt beoogd; waartoe moet het initiatief leiden: (nieuw marktconcept, nieuw
werkwijze, product, proces en/of dienst)
Begrenzing/scope: wat gebeurt er nog wel binnen de scope van het programma, wat gebeurt er
niet binnen de scope van het programma
Wat levert het initiatief op voor de betrokken bedrijven en instellingen? Beschrijf wanneer de
PPS succesvol is.
Heeft het initiatief uitstraling naar de hele Agrifoodsector en / of andere sectoren?
Motivering hoe het voorstel / de PPS bijdraagt aan de ambities IC Agrifood
Bij welk innovatie thema(s) en prioriteiten (Innovatiecontract 2012) sluit het aan?
Wat is de economische meerwaarde van het initiatief?
Wat is de maatschappelijke meerwaarde van het initiatief?
Wat is de wetenschappelijke meerwaarde van het initiatief?
Kennis & Innovatievragen
Omschrijf zorgvuldig de kennis- en innovatieopgaven die in het programma worden beantwoord,
gerelateerd aan de beoogde innovatie en de reeds beschikbare kennis. Maak daarbij een
onderscheid (waar van toepassing) in kennisvragen die worden opgepakt in fundamenteel
onderzoek, strategisch / toegepast onderzoek en in valorisatie-activiteiten
Aanpak & tijdpad
Welke aanpak wordt gekozen voor de uitvoering van het onderzoek?
Welke activiteiten zijn nodig? Wat zijn de hoofdlijnen in het onderzoek?
1
Een programma is een set logisch bij elkaar passende projecten die gezamenlijk leiden tot het beoogde
resultaat. Door de omvang, de fasering in de tijd en het gebruik van verschillende disciplines is het niet
mogelijk het onderzoek in één project vorm te geven.
1
Wat is de globale planning van de uitvoering van het onderzoek en daaraan gerelateerde beslismomenten (fasering activiteiten gaarne uitzetten tegen de tijd)? Graag de gehele looptijd van
het programma in beschouwing nemen.
Beoogde resultaten producten
Beschrijf de beoogde resultaten en producten die het onderzoek oplevert, beschrijf
(afrekenbare) deliverables
Organisatie
Beschrijf de rol / activiteiten van alle deelnemers (bedrijven - kennisinstellingen - overheid)
Beschrijf de expertises en het niveau die voor de uitvoering van het onderzoek nodig zijn
Beoogde begeleiding / governance van de samenwerking inclusief de betrokkenheid van het
bedrijfsleven en de overheid
Beschrijf hoe de volgende aspecten zijn geregeld:
Inhoudelijke Kwaliteitsborging
Proces-en voortgangsbewaking
Besluitvorming zoals bij go/no go momenten (zie tijdpad)
Communicatie
Beschrijf de beoogde communicatie en doorwerking naar doelgroepen
hoe en wanneer (globaal) wordt er met welke doelgroepen gecommuniceerd
wanneer is sprake van goede doorwerking van kennis naar de doelgroepen, relateer dat
aan de ambities beschreven onder “doel”
Inrichting programma 2013
Tabel projecten 2013
Tabel deliverables 2013
Begroting en financieel commitment programma
In k€
Kosten
2012
2013
2014
2015
2016
Totaal
Kosten voor inzet onderzoekers
Materiële kosten
Investeringen in apparatuur
Overige kosten
Totaal
Financiering
bijdrage bedrijven in kind
bijdrage bedrijven cash
bijdrage EU
bijdrage Regio
bijdrage overheid DLO / TNO
andere bijdragen overheid
bijdrage NWO
Totaal
Inzet
DLO
TNO
Andere kennisinstellingen
Andere partijen
Totaal
Invulinstructie:

Vul de bovenstaande tabel in, zowel wat betreft de kosten als wat betreft de financiering. Geef
vervolgens ook aan (in €) welke partijen inzet gaan plegen om het onderzoek en/of de
2

valorisatie-activiteiten uit te voeren. Specificeer de inzet van de partijen die het onderzoek
gaan uitvoeren in euro’s en maak daarbij ook het onderscheid in de kosten voor de inzet van
onderzoekers, materiële kosten, investeringen in apparatuur en overige kosten.
Voor initiatieven die in 2012 of eerder zijn gestart, geef ook aan wat de inzet in 2012 is.
Toelichting op begroting (kosten, financiering en inzet kennisinstellingen)

Voor initiatieven die in 2012 of eerder zijn gestart: geef aan welke activiteiten in welke
omvang in 2013 doorlopen en waar (en voor welke omvang) er een beroep wordt gedaan
op de vrij beschikbare middelen van de topsector Agrifood voor 2013

Geef een toelichting wanneer de gevraagde publieke inbreng gedurende de looptijd van de
PPS geleidelijk groeit (gerelateerd aan de activiteiten, fasering en deliverables)
Voorgestelde verdeling budget over DLO- en/of TNO-instituten (daar waar DLO- en/of TNO wordt
ingezet.
Begroting en financieel commitment onderliggende deelprogramma’s, per
deelprogramma (en projecten, per project)
In k€
Kosten
2012
2013
2014
2015
2016
Totaal
Kosten voor inzet onderzoekers
Materiële kosten
Investeringen in apparatuur
Overige kosten
Totaal
Financiering
bijdrage bedrijven in kind
bijdrage bedrijven cash
bijdrage EU
bijdrage Regio
bijdrage overheid DLO / TNO
andere bijdragen overheid
bijdrage NWO
Totaal
Inzet
DLO
TNO
Andere kennisinstellingen
Andere partijen
Totaal
Invulinstructie:

Vul de bovenstaande tabel in, zowel wat betreft de kosten als wat betreft de financiering. Geef
vervolgens ook aan (in €) welke partijen inzet gaan plegen om het onderzoek en/of de
valorisatie-activiteiten uit te voeren. Specificeer de inzet van de partijen die het onderzoek
gaan uitvoeren in euro’s en maak daarbij ook het onderscheid in de kosten voor de inzet van
onderzoekers, materiële kosten, investeringen in apparatuur en overige kosten.

Voor initiatieven die in 2012 of eerder zijn gestart, geef ook aan wat de inzet in 2012 is.
Toelichting op begroting (kosten, financiering en inzet kennisinstellingen)

Voor initiatieven die in 2012 of eerder zijn gestart: geef aan welke activiteiten in welke
omvang in 2013 doorlopen en waar (en voor welke omvang) er een beroep wordt gedaan
op de vrij beschikbare middelen van de topsector Agrifood voor 2013

Geef een toelichting wanneer de gevraagde publieke inbreng gedurende de looptijd van de
PPS geleidelijk groeit (gerelateerd aan de activiteiten, fasering en deliverables)
3
Voorgestelde verdeling budget over DLO- en/of TNO-instituten (daar waar DLO of TNO wordt
ingeschakeld)
Bijlage(n)
Letters of intent
4
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards