Informaticarecht WBP De Wet

advertisement
Informaticarecht
woensdag 17 maart 2016
Informaticarecht
Overzicht
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Grondwet
Verbintenissenrecht (E-commerce, EDI)
Strafrecht (computercriminaliteit, schending privacy)
Privacywetgeving
Auteursrechten
Consumentenrecht
Arbeidsrecht
Telecommunicatiewet
Divers: portretrecht, merkenrecht, grondrechten (b.v. vrijheid van
meningsuiting) e.a.
• N.b. Europese verordening (AVG, Algemene Verordening
Gegevensbescherming) in 2017 in werking dan in de hele Unie één
Privacyregeling
Informaticarecht
Privacy
• Er bestaat geen “Privacywet” onder die naam, wel:
•
•
•
•
•
WPR, Wet Persoonsregistraties
WBP, Wet Bescherming Persoonsgegevens
Wet computercriminaliteit (afluisteren en aftappen)
Telecommunicatiewet (idem en mailings, spam en cookies)
Grondwet (o.a. briefgeheim, geldt echter niet voor e-mail)
Informaticarecht
Privacy wetgeving
Historie
• Nederland in 1914 via auteurswet en onrechtmatige daad, b.v. foto’s
van dikke dames op strand
• 1951 bescherming persoonsadministraties, b.v. Wet Justitiële
Documentatie.
• 1971 Strafbaarstelling afluisteren telefoongesprekken, verborgen
camera’s en microfoons (onder strenge voorwaarden)
• 1971 Volksstelling, onvrede over massale registratie van
persoonsgegevens door overheid
• 1980 Grondwetsherziening, art 10 “Recht op bescherming persoonlijke
levenssfeer”, opdracht overheid binnen 10 jaar regels op te stellen.
• 1981 ontwerp WPR, herzien in 1985 en 1989
• 2001 WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) vervangt WPR,
laatst herzien 1-1-2016
Informaticarecht
Privacy wetgeving
Historie Internationaal
• 1948 UVRM Artikel 12
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke
aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige
aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting
heeft een ieder recht op bescherming door de wet.
• 1950 EVRM (art. 8 bescherming van de privésfeer)
• 1966 BUPO-verdrag Burgerrechten vs Politieke Rechten(art. 17)
• 1980 OECD-Guidelines (Organisation of Economic Corporation and development),
richtlijnen voor bedrijven
• 1981 CoE Convention 108 (bescherming van persoonlijke data bij
computerverwerking)
• 1995 EC DP Directive 95/46/EC, EU data protection richtlijn
• 2017? General Regulation on DP, harmonisatie binnen EU, is in ontwikkeling
Informaticarecht
Wet bescherming
persoonsgegevens (WBP)
Persoonsgegevens
Informaticarecht
Wet bescherming
persoonsgegevens (WBP)
Persoonsgegevens
•
•
•
•
•
Alle gegevens die herleidbaar zijn tot een bepaald individu
Naam, adres, maar ook foto waarop je te herkennen bent
Andere gegevens waaraan iemand te herkennen is (vingerafdrukken, IPadressen)
E-mailadres of MSN-account
Bijzonder persoonsgegevens, zodanig gevoelige gegevens waarbij
iemands privacy ernstig kan worden aangetast (zoals ras, godsdienst,
gezondheid, seksuele leven, strafrechtelijk verleden). Extra strenge eisen!
Informaticarecht
WBP
De Wet
De WBP bevat regels voor de "geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking
van persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van
persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin
te worden opgenomen."
Verwerking van persoonsgegevens
Verwerking wil zeggen "elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking
tot persoonsgegevens.“
De wet geeft als voorbeelden het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren,
bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van
doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling,
samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen
of vernietigen van persoonsgegevens.
Informaticarecht
WBP
Regels m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens
• Voorafgaande uitdrukkelijke toestemming nodig, ook wel geïnformeerde
toestemming genoemd.
• Worden gegevens gevraagd dan vooraf informeren over opname in bestand, ook
wanneer persoonsgegevens uit andere bron verzameld worden. Website of
registratieformulier moet daarin voorzien.
• Dus niet toegestaan email adressen van mensen die op een website reageren te
verzamelen en te verkopen of massaal e-mails te sturen.
• Hotmail mag haar klanten wel massale mails sturen, want daarvoor geef je
toestemming gegeven via “Algemene Voorwaarden.
• Informatieplicht wat met de gegevens gebeurt, behalve als dit vanzelfsprekend is
• Correctierecht, recht om in te zien te corrigeren of verwijderen.
• Recht van verzet, verwerking van persoonsgegevens moet worden gestaakt
• Beveiligingsplicht door encryptie, wachtwoorden of SSL
Informaticarecht
WBP
Regels m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens, Vrijstellingen
• Abonnementen, uitgevers van publicaties (ook elektronische) hoeven
administratie van abonnees niet aan te melden.
• Wetenschappelijk onderzoek en statistiek, alleen het hoogst noodzakelijke.
• Communicatiebestanden, forums, abonnees van nieuwssites, alleen gegevens
voor dit doel noodzakelijk. Bewaartermijn max. 1 jaar of op verzoek.
• Netwerksystemen (privé netwerk), toegestaan voor veiligheid, interne controle,
onderhoud en beheer, gebruikers dienen geïnformeerd.
• WBP niet van toepassing voor persoonlijke of huishoudelijke doelstellingen (b.v.
lijst met adressen en telefoonnummers van familie en vrienden).
• WBP niet van toepassing voor inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
Informaticarecht
WBP
IP-adressen
• Elke computer op internet heeft een eigen uniek IP-adres.
• Alleen de provider kan een link leggen naar de persoon achter een IP-adres.
• IP-adressen worden beschouwd als persoonsgegevens omdat ze (via de provider)
te herleiden zijn naar een natuurlijk persoon.
• Site mag niet zomaar IP-adressen publiceren.
• Bijhouden mag b.v. om misbruik of vandalisme te voorkomen.
• Rechtszaak nodig om provider tot afgifte te dwingen (b.v. strafzaak).
Informaticarecht
WBP
BRP, Basis Registratie Personen
• Van iedereen die in Nederland woont (en in het buitenland met een relatie met
Nederland) worden de basisgegevens geregistreerd.
• NAW, BSN, geboorte, kinderen etc.
• Alle overheidsinstanties gebruiken het (Belastingdienst, SVB etc.) .
• Gegevens zelf opgeven.
• Controleren en eventueel corrigeren via http://mijn.overheid.nl, DigiD nodig.
• Ook via burgerzaken van de gemeente
• Beheer in handen van de “Rijksdienst Identiteitsgegevens”
• Privacy beschermd door de wet BRP, http://wetten.overheid.nl/BWBR0033715
Informaticarecht
WBP
Spam
• Het rondsturen van ongevraagde commerciële e-mail, in het jargon 'spam'
geheten, mag in principe alleen als de geadresseerden hun toestemming hebben
verleend voor opname in het bestand van de zender.
• Het is verboden om "automatische oproepsystemen zonder menselijke
tussenkomst, faxen en elektronische berichten“ te gebruiken voor het
overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of
charitatieve doeleinden.
• Hiermee is het versturen van ongevraagde reclame per e-mail dus verboden,
maar ook reclame via SMS is niet langer toegestaan.
• Doet de verzender dit toch, dan ligt bij hem de bewijslast dat de ontvanger hier
vooraf toestemming voor heeft gevraagd.
• Klachten: https://www.spamklacht.nl
Informaticarecht
Cookiewet
• Het zetten of lezen van cookies is verboden tenzij daarvoor toestemming van de
gebruiker is gegeven.
• Het maakt niet uit of de cookies de privacy schenden.
• Uitzondering: technisch noodzakelijke cookies, als site niet meer goed werkt zonder
het cookie (zoals bij een webshop). Dan geen toestemming nodig.
• Advertentiegerelateerde cookies zijn nooit “technisch noodzakelijk”
Informaticarecht
WBP
Stamboomonderzoek
Wat mag er en wat niet?
Informaticarecht
WBP
Stamboomonderzoek
• De WBP maakt een uitzondering voor verwerking van persoonsgegevens voor
uitsluitend persoonlijke doeleinden.
• Het verzamelen van materiaal ten behoeve van een stamboom, en het maken
van de stamboom zelf mag dus zonder toestemming van de personen die erin
staan gebeuren.
• Echter, op het moment dat de stamboom wordt gepubliceerd, bijvoorbeeld op
Internet, is er niet langer sprake van "persoonlijke doeleinden".
• De WBP gaat formeel gesproken over gegevens die herleidbaar zijn tot natuurlijke
personen. Volgens de wet is een overledene geen natuurlijk persoon (meer).
Derhalve is de WBP niet van toepassing op overleden personen.
• Nog levende personen opgenomen in de stamboom moeten formeel toestemming
geven, want die zijn herleidbaar.
• De WBP kan dus soms toch van toepassing zijn!
Informaticarecht
WBP
Anonimiteit op Internet
• anon.penet.fi de meest populaire remailer
• Een 'remailer' is niets anders dan een computer met een grote database, die van
elk inkomend e-mail bericht de afzender verwijdert, en vervangt door een uniek
nummer, waarna het bericht doorverzonden wordt naar de ontvanger.
• In de database wordt bijgehouden welk adres hoort bij dat nummer, zodat een
antwoord van de ontvanger doorgestuurd kan worden naar de oorspronkelijke
verzender.
• Vooral geschikt voor discussiegroepen, vraag- en antwoord relatie met iemand
opbouwen zonder elkaar te kennen.
• Versleutelen b.v. via PGP ("Pretty Good Privacy") encryptiemethode via het
publieke-sleutel algoritme, te verstrekken aan iemand die er om vraagt.
• Digitale handtekening via PGP code.
Informaticarecht
WBP
Recht om vergeten te worden
Informaticarecht
WBP
Recht om vergeten te worden
• Het recht om vergeten te worden ofwel vergeetrecht is een recht voor
burgers van de Europese Unie om bepaalde privacygevoelige informatie te
laten verwijderen uit de zoekresultaten bij een internet zoekmachine. Ze
moeten hiervoor contact opnemen met de eigenaar van de zoekmachine zelf,
zo heeft het Europese Hof van Justitie op 13 mei 2014 besloten (failliete
Spanjaard).
• Google verwijderingsformulier en managen online identiteit
http://www.mijnonlineidentiteit.nl/google-formulier-zoekresultaten-verwijderen
• Zie ook de “Suicide Machine”
http://www.anneliesje.nl/online-marketing/hoe-verwijder-ik-mijn-profiel-vansociale-netwerken/
Informaticarecht
WBP
Het briefgeheim
• Briefgeheim in de grondwet geregeld (art 13.1),
"Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald,
op last van de rechter."
• Het briefgeheim geldt niet voor e-mail. Internetproviders hebben wel een
geheimhoudingsplicht voor mail van en naar hun klanten. En de schrijver van
een e-mail kan via zijn auteursrecht optreden tegen ongewenste publicatie.
• Schending geheimhouding strafbaar (139c. WvS), max.1 jaar gevangenisstraf
Informaticarecht
WBP
Camera toezicht, filmen en fotograferen van mensen
• Cameratoezicht en filmen met een aangebrachte (vaste) camera mag alleen als
dat is aangekondigd of duidelijk zichtbaar (camera bij ingang in winkels)
• Met een handcamera mag je wel filmen (of fotograferen) op de openbare weg.
• Dashcams zijn wel toegestaan (is niet vast aangebracht), kan als bewijs worden
aangevoerd.
• In besloten ruimtes zijn de regels strenger, vanwege het grotere privacy-belang van
diegenen die je filmt (Verboden tenzij duidelijk aangekondigd).
• Eigen huis of tuin mag, buurvrouw die ligt te zonnen mag niet.
• Heimelijk cameratoezicht is bij wet verboden (b.v. in pashokjes of kleedkamers)
• Bij cameratoezicht moet een reglement of protocol aangeven waarom er wordt
gefilmd, wat er met de beelden gebeurd en de rechten van gefilmde personen.
Informaticarecht
WBP
College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), voorheen
Registratiekamer
Informaticarecht
WBP
College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), voorheen
Registratiekamer
• houdt toezicht op de naleving van de Wet Bescherming persoonsgegevens.
Verwerkingen van persoonsgegevens moeten hier worden aangemeld, tenzij
ze onder één van de vrijstellingen uit de wet vallen. Wie dat niet doet,
riskeert een boete.
• adviseert de regering over de bescherming van persoonsgegevens, voert
onderzoeken uit, toetst gedragscodes en privacyreglementen en behandelt
vragen en klachten.
•
Het CBP is bevoegd om boetes uit te delen aan organisaties die de WBP
overtreden. De registraties van bestanden met persoonsgegevens moeten
worden aangemeld bij het CBP.
Informaticarecht
WBP
Hoe bewaak je de privacy op internet?
• Besef dat als je publiceert op een forum of blog voor eeuwig op internet staat
• Wees terughoudend met invullen van naam-en adresgegevens op websites,
in veel gevallen heeft de site je adres en telefoonnummer nergens voor nodig.
• Lees de privacyverklaring van de site voor je je registreert.
• Gebruik een tijdelijk e-mailadres om je te registreren bij websites, gebruik je
echte e-mail adres alleen voor privécorrespondentie.
• Let op wat voor cookies er worden meegestuurd, in browser uit te zetten of
per cookie toestemming geven of te weigeren.
• Realiseer je dat alles wat je op je Facebook-profiel, Linkedin-pagina, blog of
homepage zet voor de hele wereld toegankelijk is.
• Als je iets publiceert voor anderen of over anderen mag dat alleen met
instemming van de ander.
Informaticarecht
WBP
Informaticarecht
WBP
Klachten gebruik persoonsgegevens
• Autoriteit Persoonsgegevens.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelfdoen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens
• Consument en markt
https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/vastetelefonie/privacy/klacht-over-inbreuk-op-privacy
Informaticarecht
Electronisch patiëntendossier
Informaticarecht
Electronisch patiëntendossier
Informaticarecht
Electronisch patiëntendossier
Hoe werkt het LSP?
Informaticarecht
Electronisch patiëntendossier
Hoe geeft u toestemming?
Uw huisarts en apotheek zullen u om toestemming vragen. Daarna leggen
ze in uw dossier vast of u toestemming hebt gegeven.
U kunt ook zelf contact met uw huisarts en apotheek opnemen.
Vanaf 1 januari 2013 mogen uw huisarts en apotheek uw medische
gegevens niet zonder uw toestemming beschikbaar stellen voor
raadpleging via de zorginfrastructuur. Als u geen toestemming hebt gegeven,
kunnen zorgverleners uw gegevens ook niet inzien in noodsituaties.
Informaticarecht
Electronisch patiëntendossier
1. Als ik toestemming geef, wie kunnen mijn gegevens dan inzien?
• Alleen huisartsen, waarnemend huisartsen (huisartsenposten), apothekers,
ziekenhuisapothekers en medisch specialisten kunnen nu aansluiten op de
zorginfrastructuur. Alleen deze zorgverleners kunnen dus uw belangrijkste
medische gegevens inzien.
• Dat mag alleen als u toestemming hebt gegeven. En als het nodig is voor uw
behandeling.
• Zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen kunnen dus niet bij uw medische
gegevens. Ook andere zorgverleners, zoals een psycholoog of een fysiotherapeut,
kunnen uw gegevens niet inzien via de zorginfrastructuur.
Informaticarecht
Electronisch patiëntendossier
2. Welke gegevens kan de zorgverlener inzien?
Zorgverleners die aangesloten zijn op de zorginfrastructuur kunnen uw persoonlijke
gegevens zien zoals uw naam, adres, geboortedatum, leeftijd en geslacht. Ze
kunnen ook een overzicht zien van de medicijnen die u gebruikt.
Een waarnemend huisarts kan ook een samenvatting van het huisartsdossier
opvragen. Daarin staan:
• uw huidige gezondheidsproblemen;
• welke medicijnen u gebruikt;
• bekende allergieën;
• informatie over contacten met u in de laatste 4 maanden of over de laatste 5
contacten;
• bijzonderheden die belangrijk zijn voor een waarnemend arts (b.v. allergiëen).
Informaticarecht
Electronisch patiëntendossier
3. Hoe veilig is de uitwisseling van medische gegevens via de zorginfrastructuur?
• Computersysteem van de zorgverlener moet voldoen aan strenge beveiligingseisen.
• Zorgverlener krijgt alleen toegang tot het netwerk met een speciale pas en een
wachtwoord.
• U moet eerst toestemming geven aan uw zorgverlener voor het beschikbaar stellen
van uw gegevens.
• Alleen zorgverleners die u behandelen, mogen uw gegevens inzien.
• Het inzien van uw gegevens moet nodig zijn voor uw behandeling.
• Op het gebruik van het netwerk is nauwlettend toezicht. Zo houdt het netwerk bij wie
welke gegevens op welk moment heeft ingezien. Zo kan dat altijd gecontroleerd worden
en wordt misbruik snel gesignaleerd.
Geen 100% garantie dat er geen poging tot misbruik wordt gedaan. De bescherming
van uw medische gegevens is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
Informaticarecht
Elektronisch patiëntendossier
Van
Naar?
Informaticarecht
Wet Koop op Afstand
Colportage op internet
Informaticarecht
Wet Koop op Afstand
Colportage op internet
• Bindende regels bij koop via Internet
• Binnen 30 dagen leveren anders kan koper opzeggen
• Recht op ontbinding van de koop binnen 14 dagen na aflevering, teruggave
aankoopsom, uitzondering goederen of diensten die niet kunnen worden
teruggezonden (maatwerk, bederfelijk goed etc.)
• Informatieplicht van de verkoper over te leveren diensten of producten
• Schriftelijke bevestiging verplicht (papier of e-mail)
• Wet geldt niet voor alle diensten (b.v. logies, vervoer, eten en drinken, financiële
diensten, verkoop bij opbod, weddenschappen etc.)
Informaticarecht
Gebruik Router
• Draadloos netwerk van een ander gebruiken, mag dat?
Volgens hof in den Haag in 1994 nog toegestaan, wel onrechtmatig,
alleen stelen van bandbreedte, geen computervredebreuk, maar……..
Informaticarecht
Gebruik Router
• Draadloos netwerk van je buren gebruiken, mag dat?
• Je ontdekt dat de draadloze verbinding van je buurman geen enkele beveiliging
heeft.
• Handig 2 x zoveel downloaden en sneller internetten.
• Wet Computercriminaliteit II van 2006: Opzettelijk en wederrechterlijk
binnendringen in een systeem of netwerk is computervredebreuk (hacken)
Max. 1 jaar gevangenisstraf of €16.750,- boete.
• Uitzonderingen:
Als buurman goedkeurt dat je mag gebruiken is natuurlijk niet strafbaar, netwerk
met aanduiding “Open Wifi, kom maar binnen” mag je uiteraard gebruiken.
Zo ook “publieke hotspots” : KPN, T-Mobile, Luchthavens, Stations, trein etc.
Informaticarecht
Auteursrecht
Definitie:
“Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde,
wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te
verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.”
Exclusief recht van de maker om een werk openbaar te maken of te verveelvuldigen.
Rechthebbende:
• De maker, schepper van het werk
• De werkgever
• De rechtspersoon
• De erfgenamen
• Rechtverkrijgende door overdracht
n.b. Niet nodig aan te vragen, bescherming is automatisch!
Informaticarecht
Auteursrecht
Voorwaarde voor bescherming:
• Creatie met eigen, oorspronkelijk en creatief karakter.
• Persoonlijk stempel van de maker.
• Zintuigelijk waarneembaar.
Vormen
• Teksten, computersoftware, cartoons, foto’s, tekeningen, geluids/videomateriaal e.d.
• Niet: feiten, gedachten, mechanische foto’s, reproducties, wetten,
zakelijke boodschappen
Informaticarecht
Auteursrecht
Wat is toegestaan?
• Linken naar afbeeldingen, tekst, video’s en geluidsfragmenten op het internet is
altijd toegestaan, mits ze rechtmatig openbaar zijn gemaakt
• Film, foto, TV-beelden ter toelichting in een presentatie is toegestaan.
• “Open Cultuur Data”, collectiestukken van culturele instellingen (o.a.musea)
toegestaan te raadplegen te verspreiden en hergebruiken.
• Kopie voor eigen gebruik
• Parodie
• Citeren van werk
Duur van het recht:
• Vanaf dag van creatie tot 70 jaar na het overlijden van de maker.
• Bedrijfsuitgaven anoniem tot 70 jaar na de creatie.
Informaticarecht
Auteursrecht
Auteursrecht op afbeeldingen:
• Vrijwel alle foto's en alle plaatjes die op Internet beschikbaar zijn, zijn
auteursrechtelijk beschermd.
• Het werk moet wel origineel zijn en het persoonlijk stempel van de drager
bevatten.
• Bij foto’s moet de originaliteit blijken uit invalshoek, compositie of belichting.
• Mechanische foto’s zijn niet beschermd, zoals pashokje foto,
beveiligingscamera etc.
• Beeld aankondigen, bekritiseren of bespreken is toegestaan, bronvermelding
verplicht.
• Websites door hobbyisten met afbeeldingen is inbreuk op het auteursrecht,
officiëel toestemming nodig van de maker.
Informaticarecht
Auteursrecht
Vervolg afbeeldingen:
• Website “Jaap” mocht foto’s overnemen van Funda mits
niet groter dan 194x145 pixels. Is geldig beeldcitaat.
Informaticarecht
Auteursrecht
Regels thuiskopie:
Van de volgende categorieën mag geen thuiskopie worden gemaakt:
• Elektronische databanken, papieren databanken mag dus wel
• Bouwwerken je mag een huis onder architectuur dus niet nabouwen
• Computerprogramma's de rechtmatige verkrijger wel een reservekopie maken
van het programma
Een thuiskopie van geschriften (boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften,
muziekpartituren en dergelijke) is wel toegestaan.
Informaticarecht
Auteursrecht
Regels thuiskopie cd’s/dvd’s en video:
• Downloaden uit een filesharing netwerk is toegestaan, ook uit een illegale
bron, mits niet verder verspreid.
• Napster verboden dus gesloten, stelde muziek en films beschikbaar.
• KaZaA en Bittorent wel toegestaan, gebruikers wisselen zelf files uit en
zijn zelf verantwoordelijkheid voor de legaliteit.
• Embedden van muziek in Blog of Hyves en radiostreaming wilde
Buma/Stemra belasten. Na heftige protesten ingetrokken.
Informaticarecht
Auteursrecht
Thuiskopie vergoedingen:
Is niet per kopie te traceren dus in prijs van de drager verwerkt.
Producten en opslagcapaciteit
Thuiskopievergoeding (ex. BTW)
Cd-r
€ 0,03
Dvd
€ 0,03
Externe hard disc (hdd)
€ 1,00
Audio-/videospeler ≤ 2 GB
€ 1,00
Audio-/videospeler > 2 GB
€ 2,00
Hdd-recorder/settopbox ≤ 160 GB
€ 2,50
Hdd-recorder/settopbox > 160 GB
€ 5,00
Telefoon met muziekspeler/smartphone < 16 GB
€ 2,50
Telefoon met muziekspeler/smartphone ≤ 16 GB
€ 5,00
Tablet ≤ 8 GB
€ 2,50
Tablet > 8 GB
€ 5,00
Pc/laptop
€ 5,00
Informaticarecht
Auteursrecht
Portretrecht:
• Wie op de foto staat kan publicatie van de foto verbieden als hij/zij daar een
redelijk belang bij heeft (privacy of commerciëel belang)
• Bij nieuwswaarde afwegen privacybelang vs vrije meningsuiting
• De maker heeft het auteursrecht en mag dus kopiëren en publiceren.
• De geportretteerde heeft het portretrecht en mag kopiëren en (in beperkte
mate) publiceren, mits naam van de maker genoemd.
• Maken van thuiskopie toegestaan, slechts enkele exemplaren voor eigen
oefening studie of gebruik.
RVD is eigenaar
Informaticarecht
Nuttige websites
http://www.iusmentis.com/overzicht/
http://www.justitia.nl/privacy/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/2016-01-01
http://cameralocaties.nl/Leesmeer.php
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/2015-07-01
http://www.auteursrecht.nl/auteursrecht
Download