De NVKC stelt gegevens uit de ledenadministratie ter verwerking ter

advertisement
De NVKC stelt gegevens uit de ledenadministratie ter verwerking ter beschikking aan derden, voor
activiteiten die gelet op de doelstelling van de NVKC noodzakelijk zijn voor de behartiging van het
gerechtvaardigde belang van de NVKC en haar leden.
De wijze van verwerking van de gegevens voldoet aan de eisen die worden gesteld in onder meer
artikel 6, 7 en 8 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en geschiedt op basis van een
overeenkomst als bedoeld in art. 14 lid van de Wbp. Verwerking van gegevens is toegestaan op basis
van artikel 20 Wbp.
Indien u niet instemt met het ter verwerking ter beschikking aan derden stellen van deze gegevens zult
u niet persoonlijk op de hoogte kunnen worden gebracht van bijvoorbeeld het afsluiten van een
sociaal plan bij een eventuele reorganisatie bij uw werkgever.
Download