Toon gehele stuk

advertisement
Collegebesluit
Collegevergadering: 10 mei 2016
ONDERWERP
Jaarverslag Bureau Discriminatiezaken Kennemerland en rapportage klachtcijfers 2015.
SAMENVATTING
Gemeenten zijn wettelijk verplicht een anti discriminatievoorziening te bieden aan hun
burgers. In dit kader heeft u in 2009 het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland
aangewezen als anti discriminatievoorziening voor de Heemsteedse inwoners.
Het Bureau registreert klachten, neemt deze in behandeling en houdt zich bezig met
preventieve activiteiten.
Het jaarverslag 2015 van genoemd Bureau treft u ter kennisname aan. In 2015 zijn 4
klachten over voorvallen in de gemeente Heemstede behandeld én afgerond.
BESLUIT B&W
1. Het jaarverslag en de rapportage klachtcijfers 2015 van het Bureau Discriminatiezaken
Kennemerland voor kennisgeving aan te nemen;
2. Dit besluit ter kennisname te brengen van de commissie Samenleving (C-stuk).
INLEIDING
Het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland is in 2009 door uw college aangewezen als
anti discriminatievoorziening voor de inwoners van de gemeente Heemstede. Het bureau
heeft recent het jaarverslag 2015 en de hierbij behorende rapportage van de klachtcijfers
aangeboden.
MOTIVERING
Bij het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland is voor de regio het aantal meldingen in
2015 verminderd van 442 klachten in 2014 tot 204 klachten in 2015. Hiermee is het aantal
meldingen weer teruggebracht naar het niveau van vóór 2014.
De oorzaak van het hoge aantal klachten in 2014 lag deels bij de 184 meldingen die
binnenkwamen over uitspraken van de heer Wilders tijdens een bijeenkomst voor de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Na aftrek van deze meldingen was in 2014
sprake van 258 meldingen. Dit was nog steeds een hoog aantal klachten in vergelijking met
voorgaande jaren. In verhouding tot laatstgenoemde meldingen, is in 2015 sprake van een
daling In 2015 met 20% ten opzichte van 2014.
Samengevat viel het volgende op in 2015:
- De meeste klachten bij het BD gaan in de lijn met voorgaande jaren over
rassendiscriminatie. Dit zijn vooral klachten gerelateerd aan etniciteit of afkomst.
- Opnieuw is er een stijging van het aantal klachten op grond van godsdienst: van 20
klachten in 2014 naar 24 in 2015. Navraag bij het Bureau Discriminatiezaken leert dat het
gaat om 23 klachten over moslimdiscriminatie en 1 klacht over discriminatie vanwege het
christelijke geloof.1
- Het aantal discriminatieklachten op grond van (homo)seksuele gerichtheid is met 19
klachten gelijk gebleven, maar blijft relatief gezien hoog. Vrijwel alle gemelde incidenten
zijn gericht tegen homoseksuele mannen.
- Het aantal klachten over handicap/chronische ziekte is zowel relatief als absoluut licht
gestegen. De klachten doen zich vooral voor op de arbeidsmarkt (werving en
selectieprocedures) en in het onderwijs.
- Er is sprake van een sterke daling van het aantal klachten op grond van leeftijd en
geslacht op de arbeidsmarkt.
Uit het Jaarverslag 2015 van het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland blijkt dat er het
afgelopen jaar 4 klachten over voorvallen in Heemstede zijn geregistreerd. In het verslag
1
In de toelichting van Tabel 1 staat bij 3 abusievelijk vermeld inclusief moslimdiscriminatie 22x. Dit moet zijn 23x.
674112
1/2
Collegebesluit
Collegevergadering: 10 mei 2016
van 2014 was sprake van 24 klachten (inclusief 16 klachten over de uitspraak van de heer
Wilders).
In de rapportage klachtcijfers zijn de klachten gespecificeerd naar de grond van de
discriminatie, naar het maatschappelijke terrein waar de discriminatie plaatsvond en naar de
aard van de discriminatie, c.q. de wijze waarop de discriminatie wordt geuit. De gegevens
zijn:
Discriminatiegrond van de klachten:
- Herkomst/ras/kleur: 1
- Seksuele gerichtheid: 1
- Handicap: 1
- Overig: 1
Maatschappelijk terrein van de klachten:
- Arbeidsmarkt: 1
- Openbare ruimte: 1
- Collectieve voorzieningen: 1
- Media/reclame: 1
Aard van de discriminatie (hier zijn meer typen discriminatie per klacht mogelijk):
- Vijandige bejegening: 1
- Omstreden behandeling: 2
- Bedreiging: 1
- Vernieling: 1
Verplichte doorzending naar ministerie
De rapportage is via het format van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) doorgestuurd naar dit ministerie.
FINANCIËN
Aan het Bureau Discriminatiezaken is door uw college voor 2015 een subsidie verstrekt van
€ 10.042. De subsidie is, conform regionale afspraken, gebaseerd op het inwonersaantal.
Genoemd subsidiebedrag is niet alleen bedoeld voor het in stand houden, c.q. het
beschikbaar zijn van een anti discriminatievoorziening voor de registratie en afhandeling van
klachten, maar ook voor (regionale) activiteiten met een preventief karakter. Dit is in 2015
vorm gegeven middels het geven van publieksvoorlichting (onder andere via persberichten,
posters en folders), het vervullen van een adviesfunctie voor burgers, bedrijven en
instellingen en het doen van onderzoek aan de hand van jaarlijkse thema’s. Daarnaast is in
Heemstede in 2015 voorlichting gegeven op het primair en voortgezet onderwijs via
respectievelijk een gastles op basisschool Icarus en een verdiepende gastles op de
Haemstede-Barger na een bezoek aan de tentoonstelling “Op het eerste gezicht” in het
Teylers Museum.
JURIDISCH KADER
Wet gemeentelijke anti discriminatievoorzieningen
Verordening Inrichting Anti discriminatievoorziening Gemeente Heemstede
BIJLAGEN
 Kenmerk 673037: Jaarverslag Bureau Discriminatiezaken Kennemerland 2015.
.
674112
2/2
Download