docx - de Stem van ons Geheugen

advertisement
Het zit in de kleine dingen
Toen Jurn Verschraegen, coördinator van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen
Koor&Stem vroeg om mee te werken aan een project rond zingen met mensen met
dementie, hebben we niet lang getwijfeld. Het was meteen duidelijk dat je met dit
project de kracht van het samen zingen echt tastbaar maken kunt.
De koorwereld spaart tijd noch moeite om over zichzelf te zeggen dat zingen goed is
voor de culturele, sociale, intellectuele en emotionele ontwikkeling van mensen. Wie in
een koor zingt, zal dit argument onmiddellijk beamen. Voor heel wat mensen is er niets
zo verfrissend, inspirerend en versterkend als de wekelijkse repetitie van het koor. Met
enkele uurtjes samen zingen verdwijnt de stress en komen mensen volledig tot rust.
Voor wie wat verder af staat van het zingen blijft dit pleidooi heel abstract. Wie nooit in
een koor gezongen heeft, kan de kracht van het samen zingen moeilijk inschatten en
waarderen. Het is wonderbaarlijk hoe snel dit voorbehoud wegvalt wanneer iemand
ondervindt hoe er met mensen met dementie wordt gezongen. De essentie van het
zingen komt hier op een heel diepmenselijk manier tot uiting. Het zijn de heel kleine
signalen en zuivere emotionele reacties van mensen met dementie tijdens het zingen,
die het voor iedereen duidelijk maken hoe diep die ervaring mensen treft. De kracht van
het zingen zit in de kleine dingen: de tinteling in hun ogen, de spontane glimlach, het
kleine gebaar of de zachte beweging.
Zingen met mensen met dementie krijgt met het project De Stem van ons Geheugen
een kwaliteitsvolle ondersteuning. Mantelzorgers, vrijwilligers, koorzangers en
dirigenten worden opgeleid om op een boeiende en creatieve manier te zingen met
mensen met dementie. Het project kreeg vanaf de start een heel breed maatschappelijk
draagvlak waardoor een uitgebreide wisselwerking van kennis en ervaring op gang
gebracht werd en er een stevige - wellicht unieke - samenwerking werd uitgebouwd
tussen de zorg- en de cultuursector.
Dat brede kader hebben we ook nodig om het project De Stem van ons Geheugen lokaal
te verankeren. Voor dit project rekenen wij immers op het engagement van vrijwilligers
die als dirigenten, als begeleiders of als animatoren kunnen meewerken aan het
opzetten van lokale initiatieven. Wij hopen dat de inspiratiegids De Stem van ons
Geheugen daarbij een goed werkinstrument zal worden.
Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken die zijn of
haar kennis en ervaring ter beschikking heeft gesteld voor de ontwikkeling van het
project en de publicatie van de inspiratiegids. In het bijzonder een woordje van dank
aan alle leden van de werkgroep: Ilse De Cuyper, Koen Kerremans, Elke Poppe, Jurn
Verschraegen en Filip Zutterman. Tenslotte wil ik heel nadrukkelijk Hanne Deneire
bedanken. Zij geeft als projectcoördinator een eigen en succesvolle dynamiek aan het
project.
Wij hopen dat de inspiratiegids De Stem van ons Geheugen een goed werkinstrument
zal worden voor iedereen die actief wil zingen met mensen met dementie en dat de gids
mensen kan motiveren om in dit project als vrijwilliger aan de slag te gaan. Gewoon...
omdat de kleine dingen belangrijk zijn.
Koenraad De Meulder, Directeur Koor&Stem
Download