Ontwikkeling stimulerende groep (OSG) De

advertisement
Ontwikkeling stimulerende groep
(OSG) De Vlinder voor kinderen met
een visuele beperking
Voor wie?
De ontwikkeling stimulerende groep De Vlinder van Visio
is er voor slechtziende en blinde kinderen van anderhalf
tot vijf jaar.
De kinderen lijken toe aan een uitbreiding van omgeving.
Voor een aantal kinderen kan De Vlinder een aanvulling
zijn op de reguliere opvang. Er zijn echter ook kinderen
die te weinig profiteren van een reguliere peuter­
speelzaal of kinderdagverblijf of ze kunnen daar, door
een combinatie van factoren, niet naar toe. Deze peuters
zijn echter wel toe aan een andere omgeving naast thuis,
om nieuwe ervaringen op te doen en verdere
ontwikkeling door te kunnen maken.
Eveneens bestaat er behoefte aan nauwkeurige
observatie: waarvan profiteert een kind, wat heeft het
nodig om zich verder te ontwikkelen, wat zijn sterke en
compenserende vaardigheden.
Stimuleren en observeren kunnen hand in hand gaan om
zo een beter zicht te krijgen op de ontwikkelingskansen
van het kind.
Het gaat om kinderen waarvan de verwachting bestaat
dat ze voor een optimaal verloop van hun ontwikkeling
aangewezen zijn op een behandelgroep: een klein groepje
kinderen begeleid door speciaal opgeleide professionals
op het gebied van kinderen met een visuele beperking.
2
Werkwijze De Vlinder
Slechtziende en blinde kinderen lopen een groter risico
op problemen in hun ontwikkeling. Vanwege dit risico is
het belang van specifieke behandeling van deze jonge
kinderen groter. Het missen van visuele informatie is
weliswaar gedeeltelijk te compenseren via taal,
verstandelijke capaciteiten en andere zintuigen, het is
echter heel moeilijk de kwaliteit van de visuele informatie
te evenaren. Opvoeders van slechtziende en blinde
kinderen staan voor de taak om de omgeving voor het kind
“zichtbaar” te maken. Daar waar goedziende kinderen door
visuele prikkels “gelokt” worden, is het voor kinderen met
een visuele beperking nodig de afstand tot de omgeving
bewust en nadrukkelijk te verkleinen. De wereld wordt als
het ware naar het kind toegebracht.
Hierin zit ook het specifieke van OSG De Vlinder: De wereld
zo nabij brengen en zo herkenbaar en vertrouwd maken
dat niet alleen het slechtziende kind, maar ook het blinde
kind uitgelokt wordt om op deze meer nabije wereld te
reageren en daarin te handelen. Juist in de peuterfase,
waarin het kind zich steeds meer bewust wordt van zijn
omgeving, en het heel belangrijk en bepalend kan zijn
hoe een kind zich verder gaat ontwikkelen.
Bij De Vlinder is er voor ieder kind een individueel
revalidatieplan. De orthopedagoog stelt samen met de
cliëntbegeleider de revalidatieplannen op. Deze worden
met ouders besproken en iedere 6 maanden geëvalueerd.
Bijstelling van het revalidatieplan kan ook tussentijds
plaatsvinden, afhankelijk van de observaties en
ontwikkeling die het kind laat zien.
Video-opnamen worden eventueel ingezet voor
gesprekken met ouders over het kind.
3
Afhankelijk van de vraag van het kind vindt er (multi­
disciplinair) onderzoek plaats. Daarnaast wordt het kind
gevolgd middels het ontwikkelingsvolgmodel (OVM).
We werken met groepsactiviteiten daar waar kinderen
van elkaar kunnen leren en elkaar stimuleren. Ook maken
we gebruik van thema’s, zowel om de deskundigheid van
de medewerkers op peil te houden als om de kinderen
het specifieke aanbod te geven dat gewenst is voor
deze doelgroep. Om de verbinding met de thuissituatie
te maken, worden de thema’s besproken tijdens een
thema avond voor ouders en familieleden. Deze vindt
minstens twee keer per jaar plaats. Te denken valt aan
thema’s rondom motoriek, spel, taal, tast.
Er zijn regelmatig oudergesprekken en/of telefonische
contactmomenten om te overleggen over het kind en
zijn ontwikkeling.
Ook gaat er een schriftje over en weer tussen de cliënt­
begeleiders en de ouders waarin beide ontwikkelingen
bijhouden.
Voor de zomervakantie, als afsluiting, vindt er altijd een
informele bijeenkomst plaats met ouders en broertjes/
zusjes. En er is een moment voor opa’s en oma’s om een
kijkje te komen nemen.
5
Team en locatie
Het team
Een multidisciplinair team is nauw betrokken bij de
behandelgroep. Het team bestaat uit cliëntbegeleiders,
een orthopedagoog, orthoptist, oogarts, kinder­fysio­
therapeut, ontwikkelingsbegeleiders en een video
interactie begeleider.
De dagelijkse leiding van de groep is in handen van
één à twee vaste cliëntbegeleiders, waarbij de norm
is één professional bij drie kinderen. Ondersteuning
van cliënt­begeleiders en coördinatie van de behandeling
vindt plaats door de orthopedagoog.
Een kinderfysiotherapeut adviseert ten aanzien van
stimulering van de motorische ontwikkeling en
kind­specifieke vragen betreffende houding/motoriek/
oriëntatie/mobiliteit. Overige disciplines, zoals
logo­pedie, kunnen naar behoefte ingezet worden.
Locatie en dagelijkse gang van zaken
De groep is gehuisvest bij Visio Revalidatie & Advies in
Nijmegen. Er is een geschikte ruimte voor een behandel­
groep waarbij zowel individuele als groeps­activiteiten
plaatsvinden. Naast een centrale spelruimte met keuken
is er aangrenzend een rustruimte, verschoon­kamer en
een buitenspeelruimte.
De kinderen komen een aantal dagdelen per week tussen
8.30 en 9.30 tot 16.00 uur. De meeste kinderen komen
per taxi. Er is een vast week- en ochtendritme.
6
Doelen
De kinderen die deelnemen aan OSG De Vlinder ontwikkelen
zich binnen hun mogelijkheden. De omgeving en cliënt­
begeleiders van OSG De Vlinder bieden de veiligheid en
uitdaging die de peuters nodig hebben. Hierbij werken de
cliëntbegeleiders vanuit de zone van naaste ontwikkeling
van het kind: Het actuele ontwikkelingsniveau van het
kind is wat het kind al zelfstandig kan volbrengen. Wat
het kind nog méér kan wanneer het ondersteuning krijgt
bij de uitvoering van een activiteit, wordt de zone van de
naaste ontwikkeling genoemd.
Met regelmaat wordt de ontwikkelingsvoortgang
geëvalueerd (naar aanleiding van voortgangsdiagnostiek;
rapportage cliëntbegeleider, filmopname en onderzoek
door het multidisciplinaire onderzoeksteam vanuit de
eigen regio). Tegen de tijd dat het kind vier jaar (en in
uitzonderingsgevallen vijf jaar) wordt, is er vaak een
goed beeld van de meest geschikte onderwijsvorm. Wij
vinden het belangrijk dat er een goede overgang is voor
het kind naar het regulier dan wel speciaal onderwijs.
7
Informatie en aanmelden
Koninklijke Visio
expertisecentrum voor
slechtziende en blinde mensen
www.visio.org
Volg ons op:
021.036.032016 | Fotografie Rob Gieling | Ontwerp Weijsters & Kooij vormgevers
Meer informatie over Visio De Vlinder, zoals een filmpje
en interview met een ouder vindt u op www.visio.org/
devlinder.
Voor meer informatie of aanmelding bij Visio De Vlinder
kunt u contact opnemen met ons Cliëntservicebureau via
088 585 85 85. Wij brengen dan samen met u uw vraag
zorgvuldig in kaart, zodat we u zo goed mogelijk kunnen
helpen of doorverwijzen.
Download