Aanbodsdoelen(kaarten) voor het jonge kind - Downloads

advertisement
Nu ook voor digitale geletterdheid
Aanbodsdoelen(kaarten) voor
het jonge kind
SLO heeft (aanbods)doelen geformuleerd voor het jonge kind. Deze geven houvast op weg naar de kerndoelen
en richting aan het didactisch handelen van leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Binnenkort wordt de
Tekst: Femke van den Berg
website www.slo.nl/jongekind uitgebreid met kaarten waarop deze (aanbods)doelen te vinden zijn.
SLO ontwikkelde al eerder (aanbods)doelen voor het
jonge kind voor de ontwikkelingsgebieden taal,
rekenen, sociaal-emotioneel, bewegingsonderwijs,
kunstzinnige oriëntatie, oriëntatie op jezelf en de
wereld. Sinds kort zijn er ook doelen geformuleerd
voor digitale geletterdheid (mediawijsheid,
computational thinking, informatievaardigheden en
ICT-basis­vaardig­heden). Deze doelen zijn specifiek
gericht op kleuters.
Vanuit de doelen worden straks ook activiteiten en
doorkijkjes (naar methoden en materialen) beschreven.
“Deze zijn ontwikkeld met het veld; eind 2016 staan ze
op de website”, vertelt Gäby van der Linde,
projectleider Jonge Kind bij SLO. “We werken
uiteindelijk toe naar een integraal aanbod - een
leerplankader - dat kan worden afgestemd op de
specifieke mogelijkheden en behoeften van elk kind en
zicht geeft op de doorgaande lijnen.”
Aanbodsdoelenkaarten
Inhouds- en ontwikkelingslijn
Van der Linde verwacht dat de aanbodsdoelenkaarten
en andere producten die door SLO zijn ontwikkeld voor
het werken aan de doelen voor het jonge kind,
leerkrachten en pedagogisch medewerkers handvatten
zullen bieden in hun dagelijks praktijk. “Maar ze zijn
niet verplichtend of wettelijk voorgeschreven!
Uiteindelijk bepalen leerkrachten en pedagogisch
medewerkers zelf of en hoe ze deze gebruiken”, stelt
Van der Linde. “Als professionals geven zij zelf invulling
aan hun pedagogisch en didactisch handelen. Ze zullen
altijd goed naar het kind moeten blijven kijken en zich
vragen stellen als: Waar bevindt het kind zich in de
ontwikkeling? Op welke manier kan ik het verder
helpen? De doelen kunnen helpen om hierop een
antwoord te geven.”
De SLO-doelen voor het jonge kind geven leerkrachten
en pedagogisch medewerkers houvast op weg naar de
kerndoelen; ze helpen hen de ontwikkeling van de
kinderen goed te volgen. “Bij jonge kinderen - kleuters
en peuters - pendel je tussen de inhoudslijn - de doelen
- en de ontwikkelingslijn”, zegt Van der Linde.
“Deze laatste zegt iets over het niveau van het kind.
Deels is dit afhankelijk van de leeftijd, maar niet
helemaal. De ontwikkeling van kinderen verloopt
immers grillig en sprongsgewijs. De doelen zijn
bedoeld om niet te grote sprongen te maken in relatie
tot de ontwikkelingslijn van een kind. Ze geven
houvast voor de dagelijkse invulling van het
beredeneerde aanbod.”
Leerkrachten die werken aan de doelen voor het jonge
kind geven aan dat ze dit zoveel mogelijk integreren in
het gewone spel van de kleuters. Ze signaleren dat zij
de kinderen door het gerichter werken aan doelen
beter in beeld hebben en weten waar ze zitten op de
inhouds- en ontwikkelingslijnen. Daar stemmen zij
vervolgens hun instructie en leeractiviteiten op af.
Ze kunnen kinderen beter stimuleren en merken het
ook eerder als er iets ‘hapert’. Zo profiteren de
kinderen meer van het onderwijs.
SLO context po
januari 2017
nummer 14
Op verzoek van het veld zijn er kaarten ontwikkeld,
waarop de aanbodsdoelen staan. “Vanaf de peuters
van 2,5 jaar tot eind groep 8 liggen er straks voor - bijna
- alle leergebieden kaarten met daarop deze
aanbodsdoelen”, zegt Van der Linde. “De aanbods­
doelenkaarten voor het jonge kind zijn te vinden op
de website van SLO.”
Van der Linde hoopt dat de kaarten professionals
helpen om meer te denken vanuit de doelen om zo
beter in te spelen op de ontwikkeling van kinderen.
Wat heeft een individueel kind nodig om een doel te
bereiken? Welke activiteiten, materialen, werkvormen
en methoden kun je hierbij inzetten? “Met behulp van
de kaarten kun je verder bijvoorbeeld ook kijken of er
thema’s in de methode zijn die meerdere doelen
dekken. En of je meerdere doelen kunt combineren.”
Niet verplicht
Ondersteuning
In 2017 gaat SLO onderzoeken wat pedagogisch
medewerkers nog meer nodig hebben om te werken
vanuit de doelen. “Ook komen we graag langs op
scholen en kindercentra voor uitleg, een presentatie,
workshop of ter ondersteuning van het werken met de
aanbodsdoelen”, aldus Van der Linde.
Meer informatie:
Gäby van der Linde, [email protected]
13
Download