Beste aanbieders: - Zeeuws

advertisement
1 november 2014
Beste aanbieders:
Hieronder een bericht over de stand van zaken inkoop Wmo-2015 en de vervolgafspraken
die we met u gaan maken.
U heeft uitgebreid gereageerd op de door ons aangeleverde conceptcontracten. Uw
opmerkingen en verbeteringen zijn daar waar mogelijk verwerkt en opgenomen in de
definitieve versies.
-De COB (de Overeenkomst voor een Communicatie- , Overleg- en Besluitvormingsstructuur
Inkoopnetwerk Wmo) is vastgesteld door de 3 Zeeuws-Vlaamse gemeentebesturen.
Bijgevoegd treft u de definitieve versie die ter ondertekening wordt aangeboden. Tevens
zenden wij u de nota van Inlichtingen waarin een reactie wordt gegeven op de gestelde
vragen en opmerkingen.
Hoe gaat de ondertekening in zijn werk?
Bijgevoegd treft het document voor Hulst, Sluis en Terneuzen, ondertekend door elke
gemeente. U print deze uit en vermeldt de volledige naam van uw organisatie en functie van
de ondertekenaar (ondertekenings-bevoegd) op dit formulier. Vervolgens zorgt u voor
ondertekening / dagtekening en u scant dit ondertekende exemplaar in op PDF formaat en u
e-mailt dit naar:
[email protected]
Datzelfde gaat ook op voor de maatwerkovereenkomsten die kort na de vaststelling door de
colleges van Burgemeester en Wethouders van de drie gemeenten worden verstuurd via de
e-mail.
Vervolg inkoopproces
De gemeenten Terneuzen en Hulst gaan werken met een vastgesteld budget per
zorgaanbieder. Sluis zal een andere afrekensystematiek hanteren.
Inmiddels heeft een 2e uitlevering van gegevens (Vektis gegevens) voor de overdracht
plaatsgevonden. Dit biedt gemeenten nog onvoldoende houvast om de beschikbare
budgetten per aanbieder te kunnen bepalen. Daarom vond in september een nadere
gegevensuitvraag plaats.
Onduidelijkheden waar we als gemeente nog mee worstelen en die de tarieven/budgetten
beïnvloeden:
- Vlissingen voert als centrumgemeente de taak Begeleid Wonen uit en krijgt hiervoor een
apart budget. Landelijk is gebleken dat de budgetberekening voor centrumgemeenten zowel
voor de centrumtaak als voor hun reguliere taak nader onderzoek vergt en wellicht
aangepast moet worden. Dit kan betekenen dat niet-centrumgemeenten een lager budget
gaan ontvangen voor de Wmo-uitvoering.
- Uit informatie van het ministerie blijkt dat landelijk is besloten om 10.000 klanten die
eigenlijk onder de Wmo 2015 zouden vallen alsnog gaan vallen onder de WLZ (Wet
Langdurige Zorg) nog niet duidelijk is welk effect dit heeft op de taakstelling ‘kortdurend
verblijf’ en wat de uitname zal zijn op het macro budget.
- Verplichte afdracht van PGB budget, hierover is pas bij de huidige (2e ) Vektis-uitlevering
duidelijkheid gekomen.
- Effecten van CER/ Wtcg onderhandelingen voor de collectieve ziektekostenverzekering die
afgesloten gaat worden voor chronisch zieken en gehandicapten met een lager inkomen.
- De uitname van het macrobudget voor de taken van MEE. Vanaf 1 januari 2015 ontvangen
gemeenten dit budget, hierover zijn inmiddels contractafspraken gemaakt alleen Vlissingen
(Walcheren) stelt de hoogte van de bijdrage ter discussie. Zij vinden dat de andere Zeeuwse
gemeenten meer moeten bijdragen.
- De uitname voor de vervoerscomponent.
- De uitname voor onverwachte frictiekosten en uitvoeringskosten van gemeenten
We gaan op korte termijn de ‘Werkgroep inkoop’ bijeen roepen. Aan u allen wordt gevraagd
ieder 1 financieel deskundige met toegang tot de financiële gegevens per aanbieder af te
vaardigen.
Om tot een juiste vaststelling van de budgetten te komen hebben we ieders inbreng hard
nodig.
Vanwege de verschillen tussen enerzijds de inkoop van Hulst en Terneuzen en anderzijds de
inkoop van Sluis zullen de gesprekken wel op dezelfde dag (maar niet op hetzelfde tijdstip
plaats moeten vinden).
De reeds vastgelegde datum van het ‘keten/netwerk overleg’ van 3 november komt te
vervallen hiervoor in de plaats komt het ‘Werkgroep inkoop’ overleg op 4 november.
4 november: 10-11 uur Hulst/Terneuzen, 11-12 uur Sluis, Burgerzaal stadhuis Terneuzen
18 november:10-11 uur Hulst/Terneuzen, 11-12 uur Sluis, Raadszaal stadhuis Terneuzen
2 december: 10-12 uur Hulst/Terneuzen/Sluis, Burgerzaal stadhuis Terneuzen
16 december:10-12 uur Hulst/Terneuzen/Sluis, Burgerzaal stadhuis Terneuzen
13 januari‘15: 10-12 uur Hulst/Terneuzen/Sluis, Burgerzaal stadhuis Terneuzen
Vervolgfrequentie zal nader vastgesteld worden (voorstel1 x per maand)
Aanwezige ambtenaren:
Hulst: Peter v.d. Boogert/ Anita van den Brande –de Beule
Terneuzen: Toni Gruric/ Jessica Donze/ Jack Veraart
Sluis: Mario de Wit/ Richard Schriemer
Voorgesteld wordt om in ieder geval de volgende vaste agendapunten voor dit 2 wekelijkse
overleg vast te stellen:
- Informatie uitwisseling noodzakelijk voor de budget verdeling Hulst en Terneuzen (Sluis
onderhandeling over de tarieven)
- Administratieve organisatie (verantwoording en monitoring producten en uitgaven)
- ICT vragen, (aansluitingen op de gewenste aanleveringsmodules)
- Bevoorschotting aanbieders (frequentie)
Vanzelfsprekend zal er ook voldoende ruimte zijn om de door u ingebrachte zaken te
bespreken. Agendapunten kunt u inbrengen op [email protected]
Dit allen onder het motto: ‘Problemen? We kloppen ze niet op, maar we lossen ze op!’
Voor dit overleg wordt ondersteuning geleverd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Hoogachtend,
Namens Hulst, Anita van den Brande – de Beule
Sluis, Richard Schriemer
Terneuzen, Jack Veraart
Download