contract ontwikkelingspartnerschap

advertisement
EUROPESE UNIE
Europees Sociaal Fonds
OVEREENKOMST ONTWIKKELINGSPARTNERSCHAP
De ondergetekenden,
De begunstigde (naam), als bedoeld in artikel 1 onderdeel c van de Subsidieregeling ESFEQUAL 2004, gevestigd te (statutaire vestigingsplaats en adres), te dezen
vertegenwoordigd door (naam en functie),
en
De belanghebbenden als bedoeld in artikel 1 onderdeel k van de Subsidieregeling ESFEQUAL 2004:
1…………..(naam), gevestigd te (statutaire vestigingsplaats en adres), te dezen
vertegenwoordigd door (naam en functie);
2…………..(naam), gevestigd te (statutaire vestigingsplaats en adres), te dezen
vertegenwoordigd door (naam en functie);
3…………..(naam), gevestigd te (statutaire vestigingsplaats en adres), te dezen
vertegenwoordigd door (naam en functie);
4…………..(naam), gevestigd te (statutaire vestigingsplaats en adres), te dezen
vertegenwoordigd door (naam en functie);
5. etc.
HIERNA TE NOEMEN PARTIJEN, VERKLAREN, TER UITVOERING VAN EEN
PROJECT ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 ONDERDEEL D VAN DE
SUBSIDIEREGELING ESF-EQUAL 2004, TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
Definities
Artikel 1
In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
 project: een samenhangend geheel van activiteiten ten behoeve van de realisering van de
volgende doelstelling: (……..)
a. projectactiviteiten: alle voorgenomen activiteiten in het kader van het project waarvoor
subsidie is aangevraagd in het kader van de Subsidieregeling ESF-EQUAL 2004 die door
het voornoemde samenwerking dienen te worden gerealiseerd;
b. ontwikkelingspartnerschap: samenwerkingsverband zoals bedoeld in artikel 1 onderdeel k
van de Subsidieregeling ESF-EQUAL;
c. begunstigde: degene die
1. de subsidie-aanvraag namens het ontwikkelingspartnerschap heeft ingediend en
EUROPESE UNIE
Europees Sociaal Fonds
d.
e.
f.
g.
2. aan wie op grond van de Subsidieregeling ESF-EQUAL 2004 een voorbereidings- en/of
projectsubsidie is verleend en
3. namens voornoemd samenwerkingsverband tegenover de subsidieverstrekker
verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project.
partner: degene die partij is bij deze overeenkomst;
controle- en beheersstructuur: structuur waarin de directe controle, het toezicht en de
monitoring van de projectactiviteiten is geregeld;
organisatiestructuur: organisatiestructuur van het ontwikkelingspartnerschap;
subsidieverstrekker: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Voorwerp van de overeenkomst: oprichting ontwikkelingspartnerschap
Artikel ……
1. Partijen richten hierbij een ontwikkelingspartnerschap op als bedoeld in artikel 1 onderdeel
k van Subsidieregeling ESF-EQUAL 2004.
2. Het hoofddoel van het samenwerkingsverband is de uitvoering van een project in het kader
van het Communautair Initiatief ESF-EQUAL.
Uitvoering projectactiviteiten
Artikel ……
Het ontwikkelingspartnerschap draagt zorg voor de uitvoering van alle activiteiten die
betrekking hebben op de voorbereiding en uitvoering van het project als bedoeld in artikel 1
van deze overeenkomst. Deze samenwerking houdt tenminste in:
a. …..
b.
Taakverdeling Projectactiviteiten
Artikel…..
Partijen komen een taakverdeling overeen waarbij aan eenieder bepaalde deeltaken worden
toegewezen. De taakverdeling is opgenomen in bijlage…….
Afwijking Projectactiviteiten
Artikel…
Indien één van de partijen het noodzakelijk acht dat diens aandeel of aard in de
overeengekomen te verrichten werkzaamheden dient te worden gewijzigd, dan mag hiertoe
slechts worden overgegaan nadat deze hiertoe schriftelijke toestemming heeft verkregen van
de begunstigde.
Financiering kosten van het Project
Artikel……
De bijdrage in de financiering van de totale projectkosten door partijen geschiedt volgens de
in bijlage…… vastgelegde en weergegeven verdeelsleutel.
Controle- en beheersstructuur
Artikel…….
1. Het ontwikkelingspartnerschap draagt zorg voor de vorming van een beheersstructuur voor
de uitvoering van het project. Hierin wordt tenminste gewaarborgd dat
EUROPESE UNIE
Europees Sociaal Fonds
 alle noodzakelijke gegevens juist, tijdig en volledig worden geregistreerd en dat
daarover juist, tijdig en volledig verantwoording wordt afgelegd;
 uitsluitend subsidiabele kosten worden verantwoord aan de subsidieverstrekker;
 de uitvoering van het project op doelmatige wijze en overeenkomstig de projectaanvraag
heeft plaatsgevonden.
2. Het ontwikkelingspartnerschap zal hierbij de Handleiding projectadministratie ESFEQUAL 2004 in acht nemen.
Artikel……
Het ontwikkelingspartnerschap zal maatregelen nemen om een interne controle te laten
plaatsvinden. In bijlage…… zal een beschrijving van deze maatregelen worden opgenomen.
Hierin wordt minimaal vastgelegd wat het doel is van alle omschreven controles, door wie
deze zullen worden uitgevoerd (taakverdeling) en aan wie verantwoording dient te worden
afgelegd. In deze beschrijving is tenminste opgenomen, de
 voortgangscontrole, inhoudende de voortgang van de te verrichten activiteiten;
 efficiëncy-controle, inhoudende de doelmatigheid van de uit te voeren activiteiten;
 kwaliteitscontrole, inhoudende de kwaliteit van de geleverde en ontvangen producten en
diensten;
 toetsing van uitgaven, inhoudende de verificatie van de subsidiabiliteit conform de
Subsidieregeling ESF-EQUAL 2004;
 inhoudelijke controle, inhoudende in elk geval een analyse en beoordeling van het
cijfermateriaal.
Artikel….
1. Partijen komen overeen, dat het project bij ieder van hen als afzonderlijke eenheid is
gepositioneerd en dat alle betrokken medewerkers geen taken hebben die, op welke wijze
dan ook, onverenigbaar zijn met de doelstellingen of werkzaamheden van het Europees
Sociaal Fonds.
2. Het ontwikkelingspartnerschap draagt zorg voor een adequate scheiding tussen beherende,
uitvoerende, registrerende en controlerende functies.
3. Het ontwikkelingspartnerschap draagt zorg voor een periodieke controle van de naleving
van de in de voorgaande leden genoemde functiescheiding. In bijlage …….is de controleen beheersstructuur vastgelegd, omschreven, en weergegeven.
4. Het ontwikkelingspartnerschap is verantwoordelijk voor de naleving van alle verdere
controle-bepalingen die voortvloeien uit de Subsidieregeling ESF-EQUAL 2004 waaronder
begrepen de vereisten die gelden met betrekking tot periodieke accountantscontroles. Zij
treft hiertoe voorzieningen en draagt zorg voor de uitvoering.
Zeggenschap en besluitvorming ontwikkelingspartnerschap
Artikel…..
1. Partijen komen overeen dat alle besluiten door en namens het ontwikkelingspartnerschap
zullen worden genomen door een platform/orgaan/stuurgroep/bestuur zoals door de
partners is ingericht en vastgelegd in bijlage…..
2. In dit platform/orgaan/stuurgroep/bestuur zal van iedere partij tenminste één
vertegenwoordiger deelnemen in de besluitvorming van het ontwikkelingspartnerschap
EUROPESE UNIE
Europees Sociaal Fonds
3. De voorzitter van het platform/orgaan/stuurgroep/bestuur is een vertegenwoordiger van de
begunstigde.
4. Alle rechten en plichten met betrekking tot de in de voorgaande leden genoemde
bevoegdheden en besluitvorming gelden zoals deze zijn vastgelegd in bijlage..(zelfde
bijlage als genoemd in lid 1)
Geschillen
Artikel……
1. Alle geschillen die zich in de uitvoering van het project tussen partijen voordoen zullen
worden voorgelegd aan een commissie die zal bestaan uit
2. De besluiten inzake een geschil als bedoeld in lid 1 zijn bindend voor alle Partners.
Overeenkomsten met derden
Artikel……
1. Alle overeenkomsten met derden die worden aangegaan namens het
ontwikkelingspartnerschap zullen schriftelijk worden vastgelegd.
2. Het ontwikkelingspartnerschap neemt bij het aangaan van de in het voorgaande lid
bedoelde overeenkomsten alle terzake geldende nationale en Europese bepalingen in acht.
Aansprakelijkheid en betalingen
Artikel……..
1. Alle door de subsidieverstrekker te verrichten betalingen voortvloeiend uit de
subsidieverstrekking zullen worden gestort op de rekening van de begunstigde.
2. De begunstigde is tegenover de subsidieverstrekker aansprakelijk voor eventuele
terugbetalingen van reeds verstrekte subsidiebedragen, onverminderd haar recht tot
terugvordering bij de overige partners.
3. De begunstigde draagt zorg voor een verstrekking van deze middelen aan alle partners
conform de bij deze overeenkomst vastgelegde verdeelsleutel naar rato van deelname aan
de overeengekomen projectactiviteiten.
4. Aan iedere partij zal alleen die bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds worden
doorbetaald, indien en voor zover deze ten behoeve van het project werkzaamheden heeft
verricht en kosten heeft gemaakt dan wel zal maken.
5. Ingeval niet naleving van de subsidiebepalingen leidt tot een verplichting tot terugbetaling
door de begunstigde aan de subsidieverstrekker, is de begunstigde gerechtigd tot
terugvordering bij de partij die verantwoordelijk is voor niet-naleving van de
subsidiebepalingen die tot genoemde korting heeft geleid.
6. Terugbetaling van het bedrag als bedoeld in het voorgaande lid dient te geschieden binnen
…….. dagen nadat het terug te betalen bedrag door de begunstigde is teruggestort op de
rekening van de subsidieverstrekker.
Melding van onregelmatigheden en fraude
Artikel……
Iedere partij is verplicht om bij constatering of vermoeden van fraude of onregelmatigheden
hiervan melding te maken bij de begunstigde en de subsidieverstrekker.
Ontbinding overeenkomst
EUROPESE UNIE
Europees Sociaal Fonds
Artikel…..
Onverminderd de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek kan ontbinding van deze
overeenkomst slechts geschieden onder de volgende voorwaarden:
Duur van de overeenkomst
Artikel ….
Deze overeenkomst is vanaf …..van kracht en eindigt op……./indien het project waarvoor
subsidie is aangevraagd is voltooid.
Slotbepalingen
Artikel….
Deze overeenkomst is opgesteld conform de bepalingen in de Subsidieregeling ESF-EQUAL
2004.
Aldus overeengekomen en vastgelegd op…..pagina’s tekst inclusief bijlagen en ondertekend
door alle partijen zoals hieronder aangegeven:
Begunstigde:
………..(naam),
te dezen vertegenwoordigd door
(naam en functie):
(handtekening)
(datum)
Partner:
Partner:
………..(naam),
te dezen vertegenwoordigd door
(naam en functie):
………..(naam),
te dezen vertegenwoordigd door
(naam en functie):
(handtekening)
(handtekening)
(datum)
(datum)
Partner:
Partner:
………..(naam),
te dezen vertegenwoordigd door
………..(naam),
te dezen vertegenwoordigd door
EUROPESE UNIE
Europees Sociaal Fonds
(naam en functie):
(naam en functie):
(handtekening)
(handtekening)
(datum)
(datum)
Partner:
Partner:
………..(naam),
te dezen vertegenwoordigd door
(naam en functie):
………..(naam),
te dezen vertegenwoordigd door
(naam en functie):
(handtekening)
(handtekening)
(datum)
(datum)
EUROPESE UNIE
Europees Sociaal Fonds
TOELICHTING MODEL OVEREENKOMST ONTWIKKELINGSPARTNERSCHAP
Inleiding
Het samenwerkingsverband (ontwikkelingspartnerschap), zoals vereist in de Subsidieregeling
ESF-EQUAL, dient te worden vastgelegd in een overeenkomst tussen alle partners die hierin
zullen gaan deelnemen.
In principe gaat het om een derden-relatie, waar het Ministerie van Sociale Zaken
(betalingsautoriteit Agentschap SZW) buiten staat. Zij is immers alleen degene die bepaalt of
en onder welke voorwaarden de aanvragers voor subsidie in aanmerking komen. Het
totstandkomen van het ontwikkelingspartnerschap (OP) is een van deze voorwaarden.
De wijze waarop alle betrokken partners het OP opzetten is vrij, doch het OP dient wel
zodanig te zijn opgezet dat bij de projectuitvoering aan alle eisen van de regeling ESFEQUAL kan worden voldaan. Als zodanig vormt het OP onderwerp van beoordeling door het
Agentschap SZW. Een voorbeeld: de regeling ESF-EQUAL 2004 vereist dat
medebelanghebbenden betrokken moeten worden in het OP.
Om het de aanvragers, die in aanmerking zijn gekomen voor de reservering van subsidie en
verlening van voorbereidingssubsidie, makkelijker te maken om aan de laatstgenoemde
randvoorwaarde te voldoen heeft het agentschap een model-overeenkomst ontwikkeld.
Benadrukt dient te worden dat dit niet verplicht is (noch uitputtend) doch het biedt een
raamwerk om de samenwerkingsrelatie van het OP vast te leggen. Om deze reden zijn de
artikelen niet genummerd, er dient immers ruimte te zijn voor aanvullende bepalingen indien
de aanvrager dit wenselijk acht.
Opmerking: een samenwerkingsverband als een OP kan worden geformaliseerd op
contractbasis of eventueel als rechtspersoon. Hoewel dit model-contract betrekking heeft op
de situatie dat er geen sprake is van rechtspersoonlijkheid, kunnen die opgenomen bepalingen
ook dienen als basis voor een rechtspersoonlijkheid door deze op te nemen in statuten. Het
gaat uiteindelijk immers om de vastlegging van wederzijdse rechten en plichten.
Doel toelichting
De toelichting heeft uitsluitend tot doel om, waar nodig, invulling te geven aan artikelen in het
model. Naar de aard van een overeenkomst dient deze zo beperkt mogelijk te zijn, de artikelen
zelf dienen immers zo weinig mogelijk ruimte te laten voor een andere interpretatie dan
waarvoor deze bedoeld zijn. Desondanks kan een nadere invulling noodzakelijk zijn, vooral
daar waar artikelen een verwijzend karakter hebben. Daarnaast zijn er gevallen denkbaar waar
een ruimte in interpretatie noodzakelijk is, omdat anders de vrijheid zaken naar eigen inzicht
in te richten zou verdwijnen. De toelichting zal zich richten op dat soort gevallen en de
aanvrager waar nodig “op weg” helpen. Per onderwerp zal, waar nodig, een toelichting
worden gegeven.
EUROPESE UNIE
Europees Sociaal Fonds
Definities
De meeste definities spreken uiteraard voor zich, doch bij de definitie van het begrip project
dient een keuze te worden gemaakt uit een van de volgende onderwerpen:









de verbetering van de (her)intredingsmogelijkheden tot de arbeidsmarkt;
de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat op de arbeidsmarkt;
het scheppen van mogelijkheden om een bedrijf te starten;
vergroting van de arbeidsmogelijkheden in de tertiaire sector, in het bijzonder de sector
maatschappelijke dienstverlening;
scholing en verbetering van de aansluiting tussen scholing en werk;
de inzet van de informatietechnologie bij scholing, bij arbeidsplaatsaanpassing en bij de
verbetering van de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt;
vergemakkelijking van de combinatie van arbeid en zorg;
de doorbreking van de horizontale en verticale segregatie tussen mannen en vrouwen op de
arbeidsmarkt;
scholing en activering van asielzoekers.
De keuze heeft uiteraard betrekking op een van de thema’s van ESF-EQUAL 2004. Ze kan in
principe alleen betrekking hebben op de keuze die in de eerste aanvraag is gemaakt, tenzij het
project door het Agentschap SZW ambtshalve in een ander thema is geplaatst. Het verdient
aanbeveling om de lijst van definities zelf aan te vullen met door het OP gehanteerde
begrippen die uitleg behoeven.
Uitvoering projectactiviteiten en taakverdeling.
Hierbij dienen puntsgewijs alle elementen van de samenwerking te worden genoemd. Het
woord “tenminste” geeft aan dat het om een minimum gaat. Het is goed om voor ogen te
houden dat deze elementen de reden zijn (afgezien van het gegeven dat het om een vereiste
van ESF-EQUAL 2004 gaat) om een OP op te richten. Uiteraard zijn de partners vrij om dit
zelf te bepalen. Door het agentschap zal een en ander worden bekeken in het licht van de
projectactiviteiten zoals deze zijn beschreven in de aanvraag. Anders gezegd: in hoeverre staat
alles in dienst van de uitvoering van de projectactiviteiten? Dit geldt ook voor de
taakverdeling. Voor de aanvrager is belangrijk dat, los van het formele element, een
schriftelijke vastlegging kan helpen om de samenwerking een adequate structuur te geven.
Uiteraard kan een en ander het beste in een bijlage gebeuren. Hierbij kunt u verwijzen naar de
vervolgaanvraag waarin u inzicht hebt moeten geven in de taakverdeling tussen de
ontwikkelingspartners.
Afwijking Projectactiviteiten
Afwijkingen van hetgeen in de aanvraag aan de subsidieverstrekker is beschreven dienen aan
deze te worden gemeld. De omschreven projectactiviteiten (ook beoordeeld aan de hand van
de OP-overeenkomst!) vormen immers samen de grondslag voor toewijzing van subsidie.
Geadviseerd wordt daarom om voor het geval een dergelijke situatie zich voordoet een
schriftelijke procedure verplicht te stellen. Naast de eerdergenoemde redenen gaat het hier
immers om een afwijking van hetgeen eerder onder de partners is afgesproken, wat ook al
EUROPESE UNIE
Europees Sociaal Fonds
schriftelijk is vastgelegd. Bovendien zal de drempel om al te gemakkelijk bepaalde afspraken
niet na te komen worden verhoogd.
Financiële verdeelsleutel
Zoals bekend worden ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten van een project
gefinancierd op basis van de Subsidieregeling ESF-EQUAL 2004.Dit betekent dat de
begunstigde voor de resterende kosten cofinanciering zal moeten vinden. Het staat de
aanvrager vrij om te bepalen of en welke partner het grootste aandeel in deze bijdrage zal
leveren. Echter, de financiële structuur kan een indicatie geven over de invulling van een
aantal criteria van ESF-EQUAL 2004 zoals bijvoorbeeld empowerment, haalbaarheid van het
project etc. Daarnaast zijn de financiën uiteraard ook zelf onderwerp van beoordeling.
In ieder geval dient, per partner, te worden vastgelegd wat diens financiële bijdrage zal zijn.
Het eenvoudigst is het om te verwijzen naar de cofinancieringverklaringen in de
vervolgaanvraag.
Ook mogelijk is het om hierbij de volgende structuur te hanteren. Opgemerkt zij wel, dat dit
nog niets zegt over de wijze waarop de financiering tot stand zal komen. Hierover zullen in het
kader van de beoordeling van de aanvraag door het agentschap wel vragen worden gesteld,
doch vastlegging in het contract kan wellicht meer helderheid scheppen en misverstanden
voorkomen.
De onderlinge bijdragen aan cofinanciering van 50% van de totale projectkosten als bedoeld
in artikel 11 van de Subsidieregeling ESF-EQUAL zijn als volgt:
1. ………..(naam en functie), gevestigd te (statutaire vestigingsplaats en adres), te dezen
vertegenwoordigd door (naam en functie);
€
(handtekening)
2. ………..(naam en functie), gevestigd te (statutaire vestigingsplaats en adres), te dezen
vertegenwoordigd door (naam en functie);
€
(handtekening)
3. etc., etc..
Controle- en beheersstructuur
EUROPESE UNIE
Europees Sociaal Fonds
In de hoofdtekst zijn alle (minimum-)eisen reeds vastgelegd. Het is aan het OP om een
beheersstructuur te vormen die aan deze eisen voldoet. Om de structuur zichtbaar te maken
kan deze het beste worden weergegeven in een organogram. Zeker in de toets van de
vervolgaanvraag ingediend uiterlijk voor 31 maart 2005 zal door het agentschap zeer kritisch
worden getoetst op de beheerstructuur. U kunt hier het best verwijzen naar de
vervolgaanvraag. Ook kan vastlegging uiteraard in een bijlage bij deze overeenkomst.
Bestuur en zeggenschap binnen het ontwikkelingspartnerschap
De wijze waarop het OP bestuurd gaat worden en wie (of welke organen) hierin zeggenschap
hebben zijn van groot belang voor de toetsing ervan door het Agentschap SZW. Dit gegeven
bepaalt immers voor een belangrijk deel het falen of slagen van het project. Daarnaast speelt
natuurlijk de eis van empowerment, die direct aan dit gegeven te toetsen is.
Op heldere en duidelijke wijze dienen voorschriften ten aanzien van de bevoegdheden en
verantwoordelijkheden te worden opgenomen. Op deze wijze kan het agentschap (alsook alle
partners) een inzicht krijgen in alle geldende hiërarchische verhoudingen. Voor de verdere
zichtbaarheid wordt ook hier een organogram aanbevolen.
In de inleiding is reeds opgemerkt dat het ook mogelijk is om een OP te formaliseren in de
vorm van een rechtspersoon. In dat geval kan alles in statutaire vorm worden vastgelegd.
In nagenoeg alle statuten van stichtingen, verenigingen e.d. wordt de zeggenschap uitputtend
geregeld. Dit geldt ook voor zaken als stemprocedures, wijze van besluitvorming, wijze van
vastlegging hiervan (notulen van vergaderingen met besluitenlijst, schriftelijke bevestiging
opdrachten e.d.). Het verdient wellicht aanbeveling om deze (bedoeld wordt vooral de wijze
waarop alles geregeld en omschreven is) ook als voorbeeld te gebruiken voor een het geval het
OP gebaseerd is op een contractuele relatie. De leden 1 en 4 van het in het model genoemde
artikel geven een verwijzing naar een bijlage waarin deze relatie moet worden vastgelegd.
Ontbinding
Kenmerkend voor de meeste contracten is de opname van een voorziening voor situaties
waarvan niemand van de betrokken partijen ooit hoopt dat deze zich zullen voordoen. Het
Burgerlijk Wetboek geeft een aantal van deze situaties weer zoals bijvoorbeeld niet-naleving
van de gemaakte afspraken. Het gaat hierbij vaak om de meest gangbare redenen voor het
ontbinden van een contract. Bij een OP-overeenkomst verdient het aanbeveling om extra
voorzieningen op te nemen die alleen in de sfeer van een subsidierelatie kunnen plaatsvinden.
Bijvoorbeeld: het project “loopt” niet, ook niet na herhaalde pogingen, de financiering wordt
uiteindelijk een groot probleem, of alle partners zijn uiteindelijk van mening dat het project
om wat voor reden dan ook eigenlijk geen doorgang meer kan vinden. Bedacht dient echter
wel te worden dat het bestaan van het OP een toewijzingsgrond is en blijft. In principe vervalt
bij opheffing van het OP de grondslag voor subsidietoewijzing. De subsidieverstrekker dient
bij een voornemen tot opheffing om wat voor reden dan ook onmiddellijk te worden ingelicht.
Verder blijft de hoofdaanvrager te allen tijde aansprakelijk tegenover de subsidieverstrekker
voor alle betalingen die de laatste reeds aan het OP heeft gedaan.
Overeenkomsten met derden
EUROPESE UNIE
Europees Sociaal Fonds
Gezien de reikwijdte van alle verplichtingen die uit overeenkomsten met derden voortvloeien,
behoeft lid 1 van genoemd artikel geen verdere toelichting. Bij het type overeenkomsten die
eventueel kunnen worden aangegaan moet worden gedacht aan:





aanbestedingen door middel van een offerteprocedure;
aanname van personeel ten behoeve van de projectactiviteiten;
aanschaf van duurzame gebruiksgoederen;
uitvoering van de feitelijke projectactiviteiten door derden;
verrichten van handelingen waarbij een machtiging is vereist.
Van belang is dat voor projecten die worden gefinancierd vanuit het Europees Sociaal Fonds
een aantal Europese bepalingen (bijvoorbeeld de Europese aanbestedingsprocedure) ook direct
van toepassing kan zijn voor de aanvrager die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze
projecten.
Geschillen
In een samenwerkingsverband als een OP is het uiteraard niet uitgesloten dat zich geschillen
tussen de partners zullen voordoen. Een procedure ter beslechting van geschillen (of grote
meningsverschillen) is derhalve noodzakelijk. Mogelijk is om hiervoor een procedure op te
nemen in de hoofdtekst (zoals in het model) of om een dergelijke procedure op te nemen in
statuten (als het OP wordt gegoten in de vorm van een rechtspersoon) danwel in een aparte
bijlage die sterk lijkt op statuten. Voor dat laatste wordt verwezen naar hetgeen is opgemerkt
onder bestuur en zeggenschap bij het OP. Bij een eventuele commissie is het belangrijk om
het vereiste van empowerment voor ogen te houden. Juist daar waar geschillen zich voordoen
laten machtsverhoudingen binnen een samenwerkingsverband zich vaak gelden.
Aansprakelijkheid
Het grote aantal relaties dat in een OP wordt aangegaan heeft ook invloed op de
aansprakelijkheid. Alle leden van het artikel hebben tot doel om alle mogelijke financiële
gevolgen in kaart te brengen en hiervoor voorzieningen te treffen.
Fraude
Bij subsidies bestaat het risico van fraude. De wetgeving terzake is aangescherpt. Van het OP
wordt door het agentschap een grote alertheid verwacht. Van belang is ook dat iedere
besteding van subsidiegeld die afwijkt van datgene waarvoor de subsidie is verstrekt (ook bij
besteding aan niet-subsidiabele kostenposten), gezien kan worden als een onregelmatigheid.
Bij dat laatste hoeft overigens niet direct sprake te zijn van “fraude”, doch de noodzaak van
melding aan de hoofdaanvrager en aan de subsidieverstrekker is zeer evident.
Tot slot
Gepoogd is om voor de aanvrager te komen tot een basisopzet van de te sluiten OPovereenkomst. De meeste zaken dienen echter door het OP zelf te worden geregeld en in het
contract te worden opgenomen. Er was bij het maken van de opzet derhalve geen sprake van
een streven naar volledigheid. Dat zou naar alle waarschijnlijkheid een onaanvaardbare
inbreuk betekenen op de vrijheid van de projectaanvrager alsmede op de flexibiliteit.
EUROPESE UNIE
Europees Sociaal Fonds
Aan het model kan geen enkel recht worden ontleend. Wel is het model een uitvloeisel van het
streven van het Agentschap SZW om de aanvrager waar mogelijk behulpzaam te zijn. Het
oprichten van een ontwikkelingspartnerschap zal naar alle waarschijnlijkheid een
gecompliceerd proces zijn en het aangeboden model kan helpen om een en ander te
vereenvoudigen. In ieder geval kan het een richtlijn zijn bij het onderscheid naar hoofd- en
bijzaken.
Uiteraard is het Agentschap SZW bereikbaar als het gaat om het geven van aanvullende
informatie.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards