Verslag vergadering Oudervereniging dd 20-04

advertisement
Notulen Oudervereniging maandag 20 april 2015 20:15 uur ONP
1.
Opening-> Letteke opent de jaarvergadering waarna onderstaande punten worden besproken.
2.
Vaststellen agenda aanvulling: Cliniclowns en allergie paasontbijt (WVTTK)
3.
Notulen vorige vergadering -> akkoord.
Letteke stuurt punten uit de vergadering altijd door naar het team. De ‘grotere zaken’ (bv. overblijf) worden vanuit
directie school gecommuniceerd. Dit behoeft aandacht.
De lijsten voor overblijf invullen. Dit gaat niet altijd even goed. Voorstel is om een evaluatie te houden met de
overblijfmoeders en de directie om de attentiepunten te bespreken.
4.
Mededelingen directie/team-> geen mededelingen.
MR heeft groen licht gekregen van directie om het schoolplein aan te pakken. Het idee is om beide schoolpleinen
tegelijk aan te pakken. Aankomende week is er een start up overleg met de MR, hieraan neemt Inge deel vanuit de
OV.
5.
Binnengekomen post-> Factuur voor de shirts.
7.
Gedane zaken


8.
Cultureel Project-> Was een enorm project, met name ook voor de financiële afhandeling. Bij het afronden
van het financiële overzicht werd geconstateerd dat de subsidieaanvraag van Fonds 1818 niet goed was
gegaan. Hierdoor stress of subsidiebedrag wel zou worden afgegeven, dit is uiteindelijk goed gegaan. De
reden dat het mis ging was een brief van Fonds1818 die moest worden geretourneerd, deze was niet goed
aangekomen bij de OV. Voor de volgende keer een leerpunt dat scherper naar de subsidieaanvraag moet
worden gekeken. Tevens is het wenselijk dat bij een volgend project er een afgevaardigde van de OV deel
neemt aan de commissie van het Cultureel project. Of visa versa dat iemand van de commissie verslag doet
tijdens de OV vergaderingen.
Pasen-> De terugkoppeling op Paasfeest was zeer positief, wel was er opmerking vanuit ouders dat het
summier was, maar dit was de gedachte bij het paasfeest. Volgend jaar is het weer uitgebreid.
Het was niet helemaal duidelijk wie uiteindelijk de beslissing neemt (feestcommissie of OV of directie).
Allergieën, er was discussie m.b.t. het wel of niet rekening houden met allergieën bij uitdelen van eten en
drinken. Er is meerder malen getracht om een goede allergielijst op te stellen maar dit bleek niet mogelijk. Om
ervoor te zorgen dat de verantwoordelijkheid niet bij de organisatie ligt wordt gepleit dat de OV voortaan
geen rekening houd met allergieën. Er wordt besloten dat de OV geen rekening houdt met allergieën.
Komende zaken

Koningsspelen-> Is aanstaande vrijdag. Er zijn al aanmeldingen van ouders voor de voorbereiding van de
lunch. Vraag is of er EHBO mensen zijn. Er zijn BHV- ers. Vraag is om bemanning/ouders (om gekleurde
elastieken uit te delen per ronde) bij de sponsorloop. De kinderen kunnen thuis uitrekenen a.d.h.v. aantal
elastieken wat het sponsorbedrag is.
De overblijfmoeders zijn er a.s. vrijdag ook bij. Vanuit de OV worden er mandarijnen en ijsjes uitgedeeld. De
verdeling van ijs is een uitdaging, Letteke verzorgt de logistiek hiervan.





9.
Vormsel-> zondag 26 april a.s. is het vormsel, voorbereiding loopt.
Eindfeest-> Het eindfeest is op 30 juni en 1 en 2 juli.
Sportdag-> 27 mei sportdag.
Schoolfotograaf-> was gepland op 19 mei a.s. (voor de kleuterklassen), maar op die dag komt de inspecteur.
Letteke vraagt na wat de nieuwe datum wordt voor de fotograaf.
Schoolreis-> Is gepland op een woensdag, (gedachte hierbij is dat dit de meest rustige dag is). De
donderdagochtend is de school vrij. Dit is niet handig en de vraag is of dit volgende jaren anders kan.
Lopende Zaken




10.
Overblijf-> beleidsplan, wat is de status hiervan. Hier komt Letteke op terug.
Luizen-> geen luizen wel krentebaard en waterpokken.
Lief en leed-> geen bijzonderheden. En juf Saskia is met zwangerschap verlof maar nog niks te melden.
Nieuwsbrief / website-> klas 7D heeft de beste score hier heeft 92% de ouderbijdrage betaald. Letteke gaat
melden dat 77% van alle ouders de ouderbijdrage hebben betaald. Ouders die niet hebben betaald krijgen
een aanmaning. De website is bijgewerkt, de notulen van 2015 staan erop.
W.v.t.t.k


11.
Etentje OV: wordt vastgezet op 6 juli a.s.
Cliniclowns, is een organisatie die zich inzetten om zieke kinderen op te vrolijken. Er is de mogelijkheid om klassen
in te schrijven waarbij de kinderen tekeningen maken en vervolgens retour krijgen als kaarten om te verkopen. Is
hier belangstelling voor? Dit moet worden voorgelegd aan de directie, Patricia stuurt dit door.
Sluiting-> 22.00 uur
Volgend overleg: 8 juni, etentje op 6 juli
Bijzondere data:
Vrijdag 24 april
Koningsspelen
Zondag 26 april
Vormsel
27 mei
Sportdag
30 juni/ 1 juli/2 juli
Eindfeest
nummer
Actie
door wie
Deadline
130909-1
controle voorraad op houdbaarheidsdatum
Letteke
Altijd
130909-16
Navragen datum tbv aanschuiven bij MR overleg
Letteke
Dinsdag
130909-19
BELANGRIJK plannen van brandoefening in pauze
CARLA-> Alan
Nnb
Bespreken met team dat evt wijzigingen bij overblijf altijd
moeten worden doorgegeven
Letteke, Anja en
Raja
Zsm
140414 -1
140908-1
Aanvullen activiteitenkalender + mailen
Letteke
Zsm
141013-1
In nieuwsbrief Wim melden dat niet-overblijf-kids na 1300 uur
de school in mogen
Letteke
Zsm
150112-1
Ouders van Waarde-> zinvol voor ons? Ja OV schrijft zich in.
Letteke
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards