BELEIDSVERKLARING VISIE, MISSIE EN BELEID

advertisement
BELEIDSVERKLARING
H 101
revisie 10-1
24-09-2013
pagina 1 van 2
VISIE, MISSIE EN BELEID (KWALITEIT, ARBO EN MILIEU)
Visie
Gebouwbeheer wordt steeds professioneler, waarbij project- en een duurzaam prestatie gerichte
uitvoering een belangrijkere plaats zal gaan innemen. Budgetten zullen meer vanuit kwaliteit,
duurzaamheid, prestatie en financieel-economisch oogpunt benaderd gaan worden. Er zullen in vele
opzichten hoge eisen worden gesteld aan contractanten/bedrijven in beheer en onderhoud. Hierbij zal
een hoge kwaliteit in diensten, producten en uitvoering van levensbelang zijn. Informatie en
communicatie zullen in het proces een grotere rol gaan spelen. De opdrachtnemer zal voor de
opdrachtgever een verlengstuk, partner moeten zijn, die innovatief meedenkt en kwalitatief
hoogwaardig presteert.
De gehele buitenschil zal in de toekomst anders worden benaderd. Door een duidelijke ontwikkeling
met betrekking tot “veilig werken” zullen operationele activiteiten steeds meer op elkaar moeten
worden afgestemd. Daar waar nu een duidelijke segmentaties waarneembaar zijn, zal beheer en
onderhoud een specialisme van één bedrijf worden. Deze ontwikkelingen vereisen een andere manier
van denken, organiseren en projectgerichte benadering.
Missie
Vooraanstaand (de onderneming)
Binnen het vakgebied nemen wij een prominente plaats in. Wij zijn innovatief en dienstverlenend op
een hoog niveau. Dit vormt de basis voor de continuïteit, duurzame ontwikkeling en winstgevendheid
van onze organisatie.
Enthousiast (de opdrachtgever)
Wij zijn de specialistische partner die de zorg voor “veilig werken” uit handen kan nemen. Hierin stellen
wij de opdrachtgever met zijn specifieke wensen en eisen altijd centraal. In het streven naar een
langdurige relatie komen wij na wat wij beloven.
Open (organisatie)
Binnen onze organisatie zijn de lijnen helder en zijn er duidelijke procedures. Interne en externe
communicatie zal op een open en transparante wijze plaatsvinden. Wij willen zo efficiënt mogelijk
werken en zullen ons flexibel opstellen ten opzichte van veranderingen in denken van de opdrachtgever
en de markt.
Betrokken (medewerker)
Wij zien het als onze taak elkaar op alle mogelijke manieren te ondersteunen in ons werk. Met respect
voor onze collega's en opdrachtgevers zullen wij onze verantwoordelijkheden serieus nemen. Onze
werkzaamheden zullen wij op professionele, deskundige wijze uitvoeren. We zijn trots zijn op onze
onderneming en hebben plezier in ons werk zodat het aangenaam werken is.
BELEIDSVERKLARING
H 101
revisie 10-1
24-09-2013
pagina 2 van 2
Beleid
Het beleid is gericht op continuïteit van de organisatie. De directie is ervan overtuigd dat deze
continuïteit alleen gewaarborgd kan worden wanneer innovatie, zorg, kwaliteit, arbeidsomstandigheden
en duurzaam ondernemen een wezenlijk onderdeel zijn van het totale beleid. Het beleid bevat de
onderstaande uitgangspunten, waarbij de directie zich verplicht voelt en zich voortdurend ten doel stelt
om de voorschriften en regels verband houdende met wet- en regelgeving en overige eisen strikt na te
leven en op toekomstige ontwikkelingen te anticiperen.
Kwaliteit
Het is van belang dat klanten onze organisatie waarderen. Dit houdt in dat wij leveren wat wij met onze
klanten zijn overeengekomen en dat diensten en producten voldoen aan hun verwachtingen. Het beleid
is er dan ook op gericht om communicatief transparant en diensten en producten te leveren die
onderscheidend van kwaliteit zijn en aansluiten op de gebouwbeheerssystemen van de opdrachtgever.
Milieu en arbeidsomstandigheden
1. Algemeen; Milieu speelt een centrale rol in het bedrijfsproces. Door haar werkzaamheden maakt
de organisatie het mogelijk dat afvalstoffen zoveel als mogelijk worden gericht op hergebruik,
2. Wet- en regelgeving; de organisatie neemt haar eigen verantwoordelijkheid in het naleven van
vigerende Arbo- en milieuwetgeving en overige eisen. De organisatie voldoet altijd aan de
wettelijke verplichtingen,
3. Personeel; de organisatie zorgt ervoor dat medewerkers milieubewust, veilig en gemotiveerd hun
werkzaamheden kunnen uitvoeren,
4. Veiligheid; De veiligheid op de werkplekken dient zodanig te zijn, dat risico’s voor letsel of schade bij
eigen medewerkers en/of derden voorkomen wordt (middels informatie en instructie van
medewerkers, inzet van veilige arbeidsmiddelen, het waarschuwen en weren van derden op
gevaarlijke plaatsen, bij voorbereiding aandacht schenken aan veilige uitvoering voor en door alle
betrokkenen),
5. Materiële schade; De medewerkers worden betrokken bij gerichte instructies en campagnes
teneinde schade te voorkomen. Bij het voorbereiden wordt gekeken naar de mogelijke risico’s voor
schade en/of letsel,
6. Milieuschade; Tijdens de voorbereiding en uitvoering wordt gelet op milieuaspecten. Risico’s voor
schade aan het milieu worden vermeden door bepaling van werkmethoden en inzet van materialen,
materieel en gereedschappen hierop af te stemmen. Middels voorlichting worden medewerkers
geïnformeerd over gevaarlijke stoffen, afvalverwerking en de hierbij behorende milieurisico’s,
7. Arbeidsmiddelen en materialen / planning; door weloverwogen inkoop en inzet van materialen en
arbeidsmiddelen wordt de milieubelasting zo laag mogelijk gehouden.
Continue verbetering
Iedereen dient te streven naar een voortdurende verbetering van de resultaten op het gebied van
kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu (KAM). Deze zaken zijn van een groot belang voor de
toekomst van de organisatie. Uw ideeën hieromtrent worden door de directie zeer op prijs gesteld. De
directie stelt jaarlijks concrete en toetsbare KAM- doelstellingen vast die van belang zijn voor de
prestaties, alsmede de verwachtingen van opdrachtgevers en medewerkers. Jaarlijks worden de
resultaten geëvalueerd en nieuwe doelstellingen vastgesteld. Wij streven daarbij naar een ultieme
“veilige werkplek” en een minimale belasting van het milieu.
September 2013,
Directie
Download