Project *titel - Zeelandveilig

advertisement
Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s
Project Continuïteit van de Samenleving
Themaweek uitval nutsvoorzieningen
Veiligheidsregio Zeeland
Renee Linck, uitvoerend projectleider
Focus

Dit project gaat over samenwerking departementen,
veiligheidsregio’s en vitale partners

Zowel risicobeheersing als crisisbeheersing

Uitval of schaarste van:
̶
Drinkwater
̶
Energie (elektriciteit, gas)
̶
Telecom (en ICT).
https://www.nctv.nl/organisatie/nationale_veiligheid/vitale
_infrastructuur/index.aspx
2
Project ‘Continuïteit vd Samenleving’



Aanleiding: uitvoering acties
convenanten in de praktijk bleef
achter.
Doel: actieve netwerken van
veiligheidsregio’s en (private)
partners stimuleren.
Resultaten project:
̶
Handreiking ‘rolbeschrijving’
(gereed)
̶
Landelijke agenda met
prioriteiten (gereed)
̶
Menukaart voor de uitvoering/
digitaal kantoor (gereed).
̶
Geactualiseerde regionale
actielijsten.
Wanneer zijn wij tevreden?
1.
Elk interregionaal netwerk heeft concrete
verbeteracties benoemd in de onderlinge
samenwerking (actieplan/nieuwe actielijst).
2.
80% van de netwerken geeft invulling aan
de geprioriteerde acties.
3.
De ministeries VenJ, EZ en IenM geven aan
voldoende inzicht te hebben in de effecten
van uitval van vitale diensten op de
nationale belangen.
4.
De veiligheidsregio’s geven aan dat zij goed
zicht hebben op de verdeling van
verantwoordelijkheden rond continuïteit.
5.
De kennisinfrastructuur vitaal is geborgd (bij
IFV).
3
Logica van het netwerk
Lessen uit de netwerken…
1.
Samenwerking rond concrete plannen helpt omdat je dan gericht
werkt aan één product.
2.
Ga vooral aan de slag en durf te experimenteren. Zo leer je elkaar
beter kennen en heb je minder discussies over vorm en aanpak.
3.
Maak efficiënt gebruik van netwerken, zoals de uwe. Denk ook aan
interregionale scope.
4.
Niet iedereen hoeft alles mee te doen; verdeel opdrachten onderling.
5.
Netwerkmanagement vraagt om andere vaardigheden dan we tot nu
toe nodig hadden; zorg voor juiste man/vrouw op juiste plek.
6
Landelijke agenda


Prioritaire thema’s in de samenwerking:
̶
Samenwerken rond regionaal risicoprofiel
̶
Alarmeren én informeren
̶
Informatiemanagement (tussen professionals)
̶
Crisiscommunicatie (naar publiek).
Wanneer je hierop de samenwerking goed organiseert,
heb je een goede basis voor wanneer van (dreigende)
uitval sprake is.
7
Samenwerken rond risicoprofiel

Alleen vanuit brede betrokkenheid van vitale partners
én politie is het mogelijk meer zicht te krijgen op
voorzienbare (en onzekere) risico’s

Vitaal vraagt impactanalyse op basis van de
aanwezige risico’s, met ook de domino-effecten
(tussen verschillende sectoren)

Een gezamenlijke duiding van de risico’s is daarom
heel belangrijk.
8
Alarmeren én informeren

‘Alarmering’ zet anderen aan tot actie en start in veel geval een
crisisorganisatie op, daarom moet je met elkaar afspreken hoe je
elkaar alarmeert.

Veel vaker is er sprake van een dreiging van een mogelijke
calamiteit: dan ‘informeren’. Ook dan is het van belang dat er
goede afspraken zijn gemaakt over:

̶
De wijze waarop een melding tot stand komt
̶
Hoe die wordt opgevolgd
̶
Hoe daarover wordt teruggekoppeld.
Cultuurverandering is soms ook nodig; denk voorbij je eigen
bedrijfsprocessen.
9
Onderling informatie delen

Schets een helder beeld van wat je van elkaar verwacht
rond informatiemanagement en maak dit expliciet naar je
partner:
̶
Wat heb je nodig en waarom?
̶
Wat kan je leveren?

Lever actieve bijdrage aan het totaalbeeld van de situatie.

Stem samen af over gedeeld referentiekader. Bijv.
‘GOGME’ (Gebeurtenis, Oorzaak, Gevolgen, Maatregelen,
Effecten).

Wissel gegevens uit in een taal die door alle partijen wordt
begrepen. Stem daarover af in koude fase.
10
Samen communiceren

Iederéén heeft een rol. Stem je
communicatiestrategie op elkaar af (al in
voorbereidende fase: netwerk communicatieadviseurs).

Het helpt wanneer alle partners eenzelfde
referentiekader hanteren rond de crisiscommunicatie.
Maak bijvoorbeeld gebruik van drie processen;
informatievoorzieing, schadebeprking en
betekenisgeving om je afstemming rond te organiseren.

Maak gebruik van de media waar mensen al zijn en
plaats daar de berichten.
11
Download