Gemeentenieuws 16 april 2017 - Protestantse Gemeente De Krim

advertisement
Gemeentenieuws Protestantse Gemeente De Krim
Website: www.pgdekrim.nl
Week 16 2017
Diensten:
Zondag 16 april 2017, 1e Paasdag
9.30 uur: Ds. G. Rohaan, De Krim
Organist: Roelien Roos
1e collecte: Kerk
2e collecte: Diaconie
Pasen:
Het is Pasen geworden! In de kerk vieren we dat Jezus Heer is, en opstond uit de dood. Hij
leeft – en wij mogen met Hem leven! De lezing is uit het Marcusevangelie, we lezen Marcus
16: 1-8. Een bijzonder verhaal waarmee Marcus zijn evangelie (‘goed nieuws’) afsluit.
Ons eigen ‘Joy’ verleent medewerking aan de dienst en naast onze organiste is trompettist
Gert-Jan Reinders uit Gramsbergen te gast. Gezegende dienst gewenst!
Liederen in de dienst: 122 ELB (zie onder) | Psalm 118: 5, 6 en 9 | 641: 1, 3, 4 \ 624 |
195 | 216 | AWN 1-27 (zie onder) | 642: 1, 4, 5 en 8 | ELB 125 | 634
Lied: Ev. Liedbundel 122
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, / die galmt door gans’ Jeruzalem;
een heerlijk morgen licht breekt aan: / de Zoon van God is opgestaan!
Geen graf hield Davids Zoon omkneld, / Hij overwon, die sterke Held,
Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders kracht, / want Hij is God, bekleed met macht!
Nu jaagt de dood geen angst meer aan, / want alles, alles is voldaan;
Wie in ’t geloof op Jezus ziet, / die vreest voor dood en duivel niet.
Want nu de Heer is opgestaan, / nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven, door zijn dood bereid, / een leven in zijn heerlijkheid.
Lied: De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja (refrein)
Jezus deed de dood teniet. Zing daarom het hoogste lied. / Vrouwen uit Jeruzalem, kwamen
vroeg en zochten Hem. / En hoe groot was hun verdriet, want zij vonden Jezus niet. / Maar
een engel sprak hen aan: Die gij zoekt is opgestaan. / Denkt toch aan zijn eigen woord, dat
gij vroeger hebt gehoord. / Hij, de grote mensenzoon, gaat door 't graf heen naar zijn
troon. / Zoekt Hem bij de doden niet, maar zingt mee het hoogste lied.
Lied: Ev. Liedbundel 125
1. Geprezen zij de Heer, / die eeuwig leeft. / Die vol ontferming ieder troost / en alle
schuld vergeeft. / Die heel het aards gebeuren / vast in handen heeft.
Refrein: Hem zij de glorie, / want Hij die overwon, / zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam, / dat de schuld der wereld op zich nam.
2. Verdreven is de schaduw van de nacht. / En wie Hem aanvaarden wil wordt eens veilig
thuis gebracht. / Voor Hem geldt ook dit wonder: / alles is volbracht. (Refrein)
3. Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht, / dat uitstraalt van het kruis, / dat eens
voor ons werd opgericht. / En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht. (Refrein).
Gebedshoekje:
Afgelopen week gedachten we de weg van lijden die Jezus Christus is gegaan. Hij stierf aan
het kruis om ons het eeuwige leven te geven. Velen die geloof in Hem hebben gevonden
moeten dit ook onder moeilijke omstandigheden doen. Wilt u bidden voor medegelovigen die
vervolgd worden om hun geloof in de Heer? In het bijzonder denken we deze dagen daarbij
aan de Kopten in Egypte. Op Palmpasen stierven 43 gelovigen bij een aanslag op hun kerk.
Bidden we dat ze moed en geloof blijven vinden om vertrouwen op de Heer.
Heeft u gebedssuggesties, dan kunt u die doorgeven via mail ([email protected]) of
tel. 0523-852168.
Uitleg liturgisch bloemschikken:
Op deze Paasmorgen zien we een tuin vol witte bloemen.
We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer.
Zijn Licht en Liefde
zijn Opstandingskracht
mag onze kracht worden.
God van licht en leven
in Jezus is de dood overwonnen
in die kracht mogen wij staan.
De bloemen:
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
- mevr. Meijer, Horstra'swijk.
Zieken:
Wij wensen alle zieken, thuis en in het ziekenhuis Gods nabijheid toe.
Collecte Giro 555:
Afgelopen zondag is er o.a. gecollecteerd voor de hongerramp in Afrika. Als diaconie hadden
we deze collecte van harte bij u aanbevolen. Daar is goed gehoor aan gegeven want de
opbrengst was een bedrag van € 669,40. Dit hebben we aangevuld tot € 750,=.
Onze dank hiervoor, de diaconie.
Eierenverkoop:
Afgelopen maandag zijn er veel gemeenteleden op pad geweest om eieren aan de man te
brengen. De verkoopactie is mede door deze gemeenteleden en natuurlijk de kopers een
groot succes geworden. De netto opbrengst van de verkoop was maar liefst € 994,00.
Namens Aktiviteiten Commissie Samen Sterk nogmaals bedankt.
Overlijden.
Op 10 april jongstleden is op de leeftijd van 82 jaar overleden de heer Jan Johan Gerard
Ornstein, echtgenoot van Anneke Ornstein-Blom, Poolster 9, De Krim.
De tekst op de kaart; De God waarin hij geloofde hebbe zijn ziel.
Moge Mw. Ornstein en alle anderen die hem liefhadden daaruit troost en kracht putten.
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op dinsdag 18 april om 12.30 uur in de aula van ‘Den en
Rust’, Frans Halslaan 27, 3723 EA Bilthoven.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats aldaar.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van ‘Den en Rust’.
Vergadering:
A.s. woensdag 19 april vergadert het moderamen.
CVG De Krim:
Woensdag 19 april om 20.00 uur houdt de Christelijke Vrouwengroep haar ledenavond.
Gastspreker is de heer Louissen uit Emmen. Hij vertelt over een “Kloostergemeenschap” in
Frankrijk. Gasten zijn van harte welkom.
Activiteit jeugdraad:
De jeugdraad heeft voor de jeugd vanaf de middelbare school weer een leuke activiteit
bedacht. Vrijdagavond 21 april van 18.00 tot 21.30 uur. Wie doet er mee?
Aanmelden kan via de jeugdkerk app of via de mail [email protected], de jeugdraad
Uitnodiging van de Koning
VAKANTIEBIJBELFEEST GEZINSDIENST
OP 23 APRIL 2017 – 09.30 UUR
Voorganger: Wollie van der Scheer – van der Hoek
M.m.v. o.a. de VakantieBijbelFeest muziekgroep
Uitnodiging voor de ouderen vanaf 70 jaar:
Wanneer: Woensdag 26 april om 17.00 uur in ‘De Horizon’.
Ter afsluiting van het seizoen hebben we nog een gezamenlijk zomerstampottenbuffet.
Voor het eten gaan we nog even borrelen en gezellig bijkletsen (kosten €7,50).
Heeft U geen vervoer, dan kunt U bellen met:
Dhr. J. v.d. Heuvel 0528-351253
U wordt dan opgehaald en weer thuis gebracht.
Hartelijke groet, “De Contactpersonen”
Tentdienst 30 april:
27 april is het in Nederland Koningsdag! Daar staan we in De Krim natuurlijk ook bij stil. Dat
doen we ook als kerk. De Oranjevereniging heeft een tent die we mogen gebruiken op
zondag 30 april. Daarom houden we ter afsluiting van het Oranjefeest een feestelijke
bijeenkomst voor iedereen.
Op deze zondag rond Koningsdag en nog vóór de IJsheiligen vragen we ons af:
Wie haalt de vorst uit de grond? Muziekgroep “Joy!” uit De Krim o.l.v. Esther Finkers zingt
voor en met ons. Ds. Gijsbert Rohaan wil in deze viering voorgaan.
Van harte welkom in deze viering die beging om 19:00 uur ‘s avonds in de tent op het
feestterrein aan de Beukenlaan!
Gemeenteavond:
Een datum om alvast in uw agenda te zetten:
Op maandag 1 mei zal de Gemeenteavond worden gehouden.
Naast de gebruikelijke onderwerpen zal het thema zijn: ‘Samen Doen’.
Diensten van volgende week:
Zondag 23 april 2017, Vakantiebijbelfeest
9.30 uur: Mw. W. van der Scheer
Organist: Ronald Ymker
1e collecte: Kerk
2e collecte: Vakantiebijbelfeest
Kopij kunt u inleveren bij Margien Zomer, Hoofdweg 39, tel. 572441 of
[email protected] (tot donderdag 20 april 2017, 20.00 uur)
Info voor de website naar: [email protected]
Waarlijk opgestaan!
De steen is weggerold
als ik sta bij 't open graf
doeken netjes opgerold
daar waar Hij toen lag
De ruimte is verlaten
toen ik kwam aangehold
ik kreeg toen in de gaten
de dood is opgerold
Hemels licht komt binnen
in 't graf dat Hem omsloot
verlicht gerolde linnen
't is sterker dan de dood
Ik zie geen rovers sporen
of teken van geweld
maar hoor de engelen koren:
"de laatste vijand is geveld"
Wanneer het graf de mens begroet
geliefden moeten gaan
dat je iemand missen moet
en 't donker grijpt je aan
Wanneer je denkt dat dit het einde is
vertrouw op Zijn herrijzenis
laat die steen voor 't hart verdwijnen
zodat 't Licht erop kan schijnen
Geketend aan het aardse leven
bouw je op dit aardse goed?
bid dat je de Heer ontmoet
Hij zal je echte Vrijheid geven
Als links en rechts bazuinen klinken
zal ik met Hem de wijn echt drinken
de grote Morgen vangt straks aan
De Heer is waarlijk opgestaan!
www.robertdoek.nl
Download