WELKOM - Decanaat Marnix College

advertisement
welkom
voorlichtingsavond profielkeuze
Havo3
dinsdag 23 oktober 2012
1
Indeling van de avond:
1. Afdelingsleider
mw. M.F. Mallon
2. Dekaan
mw. J.A. de Boer
3. Mentoren
4. Einde ongeveer 21.00 uur
2
1. ‘De puber’
2. Nieuwe vakken
3. Verschillende soorten wiskunde
4. Inhoud vier profielen
Mentoren:
H3a mw. Olsman
H3b dhr. Renes
H3c mw. vd Hoeven
3
4
Vier profielen
>C&M
Cultuur en Maatschappij (alfa)
 E&M
Economie en Maatschappij (alfa/bèta)
 N&G
Natuur en Gezondheid (bèta-light)
 N&T
Natuur en Techniek (bèta)
5
Driedeling profielen
1. gemeenschappelijk deel
voor iedereen verplicht
2. profieldeel :
profielvakken en profielkeuzevakken
vakken kenmerkend voor dat profiel
keuze uit: CM - EM - NG - NT
3. vrije ruimte
6
Gemeenschappelijk deel
Nederlands
Engels
Maatschappijleer
Lichamelijke Opvoeding
Oriëntatie op Studie en Beroep
Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)
7
Profieldeel
Vakken gerelateerd aan
- vervolgopleidingen
- verwante arbeidsgebieden
8
Vrij deel
één examenvak
9
Vier nieuwe vakken
1. Spaans (Havo4 en 5)
startersvak in de vrije ruimte
schoolexamenvak tot eind Havo5
10
2. CKV (Havo4)
Culturele en Kunstzinnige Vorming
Schoolexamenvak tot eind Havo4
beeldende kunst - literatuur - muziek - dans - film architectuur - bezoeken van voorstellingen concerten - exposities
11
3. M&O = Management en Organisatie
(Havo4 en 5)
examenvak tot eind Havo5
leiding geven binnen organisatie door opstellen
begrotingen en balansen
4. In = Informatiekunde (Havo4 en 5)
schoolexamenvak tot eind Havo5
ontwerpers en bouwers van digitale
informatiesystemen
12
Twee soorten Wiskunde
1. WiskundeA (CE-vak) = toepassingsgericht
tabellen, grafieken, kansberekenen,
statistiek
profielen CM - EM – NG; CE-vak
2. WiskundeB (CE-vak) = vereist wisk.vaardigh.
formules, grafieken, meetkunde
profielen EM – NG – NT; CE-vak
13
Startvakken en SE-vakken
Startvakken in Havo4 :
Mu – Te – Bio – Gs – Ak – M&O - Sp
Schoolexamenvakken :
Maatsch.lr – CKV – Inf – Sp - LO
14
Nieuwe termen
1. gemeensch.deel = voor iedereen verplicht
2. profielvakken = per profiel verplichte
vakken
3. prof.keuzevakken = per profiel een
keuze uit een aantal vakken
4. vrij deel = kiezen van één vak
5. LOB = Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding
doel: verantwoorde studiekeuze na Marnix
uitvoering: mentor en decaan
15
KWT
Keuzewerktijd
elke leerling vult zijn weekrooster aan met
KWT-uren tot een totaal van 30 uur
Keuze:
extra hulp in een bepaald vak (KWV)
zelfstudie onder begeleiding (KWT)
16
Cultuur en Maatschappij
Gemeenschappelijk deel
Nederlands – Engels – Maatschappijleer –
LO – Oriëntatie op Studie en Beroep – CKV
Twee profielvakken
Geschiedenis
Frans of Duits
Twee profielkeuzevakken
1 mij.vak : Aardrijkskunde of Economie
1 cultuurvak : Tekenen of Muziek
Frans of Duits
17
Eén vak in de vrije ruimte
Frans of Duits of Spaans
Aardrijkskunde
Tekenen of Muziek
WiskundeA
M&O
18
Economie en Maatschappij
Gemeensch. deel: zie C&M
Drie profielvakken
WiskundeA of WiskundeB
Economie
Geschiedenis
Eén profielkeuzevak
Frans of Duits
Aardrijkskunde
M&O
19
Eén vak in de vrije ruimte
Frans of Duits of Spaans
Aardrijkskunde
M&O
Tekenen of Muziek
Informatica
20
Natuur en Gezondheid
gemeensch. deel zie C&M
drie profielvakken
WiskundeA of WiskundeB
Biologie
Scheikunde
één profielkeuzevak
Aardrijkskunde of Natuurkunde
21
Eén vak in de vrije ruimte
Aardrijkskunde
Natuurkunde
Informatica
Frans of Duits of Spaans
Tekenen of Muziek
Geschiedenis
Economie
22
Natuur en Techniek
gemeensch. deel zie C&M
drie profielvakken:
WiskundeB
Natuurkunde
Scheikunde
één profielkeuzevak:
Informatica
Biologie
23
één vak in de vrije ruimte
Biologie
Informatica
Frans of Duits of Spaans
Tekenen of Muziek
Geschiedenis
Economie
24
Totaal examenvakken :
gemeensch. deel
profiel(keuze)deel
vrij deel
6
4
1
--------- +
11 vakken
25
Cultuur en Maatschappij
talenliefhebber
inlevingsvermogen
eigen baas
boekuitgever
docent
illustrator
26
Economie en Maatschappij
zakenman/vrouw
beleidsmedewerker
administrateur
bankier
hoteldirekteur
PR-medewerker
27
Natuur en Gezondheid
medische wereld
farmaceutische industrie
landbouw
milieu
bewegingstherapeut
landbouwconsulent
verpleging
28
Natuur en Techniek
onderzoeker
tester
ontwerper
architect
beroepsvlieger
software-ontwerper
29
Algemene opmerkingen
1. Wijzigen van een vak in Havo4
bij hoge uitzondering mogelijk tot aan
herfstvakantie mits er ruimte is
30
2. Havo5 -> HBO
opleidingen plus vereiste profielen
zie achterin dit boekje
3. Extra vak in Havo4?(géén sp en mu)
7.5 gemiddeld – mits plek in klas
voor eind mei brief aan decaan
docentenvergadering beslist toekenning
zonder inroostergarantie! verzwaring!
4. Criteria overstap Havo5 -> VWO5
2e MVT (fa/du) + wiskunde verplicht!
zie achterin dit boekje
31
5. Indien een bepaald vak door maar heel
weinig leerlingen gekozen wordt, dan kan, in
individuele gevallen, omwille
van het rooster, besloten worden dit vak niet
aan te bieden.
6. Vernieuwde exameneisen in 2013:
. Centraal Examen gemiddeld 5.5.
. In de vakkencombinatie Wiskunde,
Nederlands, Engels -> maximaal één vijf
32
Combinaties
1. NT met Biologie = NG
2. NG + Economie : aanrader
3. CM/EM :
ne,du/fa,en,gs,wia,ec,te/mu
33
Dyslexie
Voor leerlingen met dyslexie
(met officiële dysl.verkl.) geldt,
dat zij een vrijstelling kunnen
krijgen voor Duits of Frans. In
plaats hiervan kiezen zij dan
(uiteraard) een ander vak.
34
19 december 2012
profielkeuzedag HAN Arnhem
17 januari 2012
profielkeuzeochtend Marnix
begin februari
voorlopige profielkeuze (individuele
bespreking door mentor en/of decaan op basis
van adviezen docenten én voorjaarsrapport)
half april
definitieve profielkeuze
35
KOFFIE(PAUZE)
• Graag met koffie of thee naar lokaal van de
mentor van uw kind.
• Lokaalindeling:
H3a mw. Olsman lokaal 001
H3b dhr. Renes lokaal 002
H3c mw. vd Hoeven lokaal 003
36
37
38
39
40
41
42
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards