Veranderen brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus?

advertisement
Veranderen brood en wijn in het
lichaam en bloed van Christus?
Lichaam en bloed van Christus?
De gedachte erachter:
–
–
–
Jezus: “Ik ben het levensbrood”
Jezus: “wie mijn lichaam eet en mijn bloed
drinkt, zal eeuwig leven”
Jezus: “dit is mijn lichaam”
Eeuwenlange conclusie:
Dat gebeurt kennelijk bij het Avondmaal
De Reformatie
Geen verandering in lichaam en bloed
Luther houdt vast aan Jezus’ uitspraak:
“Dit is mijn lichaam”
Luther: “in, met, onder brood en wijn”
De gereformeerden (Calvijn, Zwingli):
Gaan niet met Luther mee
Wat was hun antwoord op Luthers vraag?
In het Avondmaal hebben we wel
degelijk met de aanwezigheid van
Christus te maken
De aanwezigheid van Christus
Het is niet slechts brood en wijn
–
–
–
–
Je pakt wel degelijk Christus aan
Dat kan alleen in geloof
Maar: geen hocus pocus
Het is voedsel voor je ziel
Nederlandse Geloofsbelijdenis art. 35
Toch vergissen wij ons niet, als wij zeggen dat wat door ons gegeten en
gedronken wordt, het eigen en natuurlijke lichaam en het eigen
bloed van Christus is. Maar de wijze waarop wij deze nuttigen, is
niet met de mond, maar geestelijk, door het geloof. Zo blijft Jezus
Christus altijd gezeten aan de rechterhand van God, zijn Vader, in de hemel en
deelt Hij Zichzelf toch aan ons mee door het geloof. Bij dit geestelijke feestmaal
geeft Christus ons deel aan Zichzelf met al zijn schatten en gaven en doet Hij
ons zowel Zichzelf als de verdiensten van zijn lijden en sterven genieten.
Hij voedt, sterkt en troost onze arme, verslagen ziel door ons te
eten te geven van zijn lichaam, en verkwikt en vernieuwt haar
door ons te drinken te geven van zijn bloed.
Helemaal doordrongen van Christus
Het werk van de Heilige Geest
Je wordt onderdeel van Christus’ lichaam
Letterlijk ingelijfd.
unio mystica = mystieke eenwording met
Christus
Eenwording met Christus
Alsof je zelf voor je zonden geleden hebt
Zijn gezindheid hebben
Daar werkt de Geest aan
De vraag van het HA aan jou is:
Wil ik dat? Wil ik van dat levende brood eten?
Eén worden met Hem?
Download