8Y EUR Inflation Notes 11/20

advertisement
Promotioneel Document
ING Belgium International Finance
(Luxembourg)
8Y EUR Inflation Notes 11/20
De ING Belgium International Finance (Luxemburg) 8Y EUR Inflation Notes 11/20
(afgekort: ING 8Y EUR Inflation Notes 11/20) richten zich tot beleggers die zoeken
naar een belegging:
 op lange termijn (8 jaar);
 die recht geeft op een 100% terugbetaling van het kapitaal (exclusief kosten)
door de Emittent op de Eindvervaldag, behalve in geval van faillissement of
wanbetaling van de Emittent en/of van de Garant;
 die recht geeft op een jaarlijkse coupon gelinkt aan de inflatie van de eurozone(excl.
tabak), met een minimum van 0,75%1 (bruto actuarieel rendement van 0,56%) en
een maximum van 3,25%1 (bruto actuarieel rendement van 3,02%).
Beschrijving van het mechanisme voor het bepalen
van de coupons
Deze Notes betalen, op elke Betaaldatum van de coupon, een jaarlijkse brutocoupon uit die
overeenstemt met de jaarlijkse inflatie (excl. tabak) in de eurozone, met een minimum van 0,75%1
en een maximum van 3,25%1. Deze jaarlijkse inflatie wordt berekend door het niveau van de
onderliggende index van de maand juli die voorafgaat aan de Betaaldatum van de coupon te
vergelijken met haar niveau van de maand juli van het voorafgaande jaar.
De onderliggende index is de index “Eurostat Eurzone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA”,
waargenomen in de maand juli van elk jaar. De index van de geharmoniseerde consumptieprijzen
geeft het verloop weer van de prijzen van het geheel van de courante consumptiegoederen en
diensten in Europa. De index laat toe het niveau van de inflatie te berekenen op een vergeijkbarer
wijze voor alle landen in de eurozone. Ter informatie, u kunt de hiernavolgende website pagina
van Eurostat raadplegen: http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
Dit product laat de belegger toe om de daling van de koopkracht die een eventuele verhoging
van de prijzen met zich zou kunnen meebrengen gedeeltelijk te compenseren. Hoe hoger de
Europese inflatie (excl. tabak) zal zijn, hoe hoger de jaarlijkse brutocoupon zal zijn (met een
maximum van 3,25%). In het geval dat de Europese inflatie (excl. tabak) terugloopt en zich
laat optekenen onder de 0,75% (of zelfs negatief wordt), dan zal de belegger nog steeds een
minimum coupon van 0,75 % ontvangen.
Bruto actuarieel rendement
Het bruto actuarieel rendement (vóór belastingen en taksen) bedraagt minimum 0,56% en
maximum 3,02% in de veronderstelling dat de belegger de Note houdt tot de Eindvervaldag.
Dit rendement houdt rekening met een uitgifteprijs van 101,50% (hierin begrepen een beleg­
gingscommissie van 1,50% en een structureringscommissie en een commissie voor de verde­
ling van de effecten van maximaal 1% op jaarbasis), de eventueel uitgekeerde coupons en een
terugbetaling op Eindvervaldag ten belope van 100%.
1
De in dit document vermelde couponbedragen zijn bruto, vóór inhouding van belastingen en taksen
(zie hierna “Fiscale behandeling”).
Het voorgestelde product is een
schuldinstrument uitgegeven
door ING Belgium International
Finance en gegarandeerd door
ING België. Door erop in te teke­
nen, leent u geld aan de Emit­
tent die zich ertoe verbindt om
u jaarlijkse coupons te betalen
op de Betaaldata van de cou­
pon. De Emittent verbindt er
zich eveneens toe om de Notes
ten belope van 100% van het
geïnvesteerde kapitaal (exclusief
kosten) terug te betalen op de
Eindvervaldag (100 EUR per
Coupure). In geval van faillisse­
ment of wanbetaling van de
Emittent en /of de Garant, loopt
u het risico om de bedragen
waarop u recht zou hebben,
niet terug te krijgen en het geïn­
vesteerde kapitaal te verliezen.
Dit instrument richt zich tot be­
leggers die over voldoende er­
varing beschikken om de ken­
merken van het voorgestelde
product te begrijpen en die vol­
doende kennis hebben om, wat
betreft hun eigen financiële si­
tuatie, de voordelen en risico’s
in te schatten die gebonden zijn
aan een belegging in dit com­
plexe instrument, met name
vertrouwd zijn met het onder­
liggende en met rentevoeten.
Ter informatie : het verloop van de jaarlijkse Europese inflatie in %
5
4
3
2
1
0
Voorbije prestatie is geen garantie voor toekomstige resultaten.
Jul-12
Jun-12
Apr-12
Mei-12
Mar-12
Jan-12
Feb-12
Dec-11
Okt-11
Nov-11
Sep-11
Jul-11
Aug-11
Jun-11
Apr-11
Mei-11
Mar-11
Jan-11
Feb-11
Dec-10
Okt-10
Nov-10
Sep-10
Jul-10
Aug-10
Jun-10
Apr-10
Mai-10
Mar-10
Jan-10
Feb-10
Dec-09
Okt-09
Nov-09
Sep-09
Jul-09
Aug-09
Jun-09
Apr-09
Mei-09
Mar-09
Jan-09
Feb-09
Dec-08
Okt-08
Nov-08
Sep-08
Jul-08
Aug-08
Jun-08
Apr-08
Mei-08
Mar-08
Jan-08
Feb-08
Dec-07
Okt-07
Nov-07
-2
Sep-07
-1
(Bron: Bloomberg)
Voorbeelden die de werking van het product illustreren
Belangrijk
De hierna vermelde cijfergegevens zijn louter hypothetisch en dienen enkel om de belegger informatie te verschaffen over de berekenings­
wijze van de jaarlijkse brutocoupons naar gelang van de verschillende scenario’s. Er is geen enkele garantie dat een van deze scenario’s zich
daadwerkelijk zal realiseren in de toekomst. De hieronder beschreven scenario’s houden geen rekening met een faillissement of wanbetaling
van de Emittent en/of de Garant waarbij, in dit geval, de belegger het risico loopt om de bedragen waarop hij recht zou hebben niet terug te
krijgen en om het geïnvesteerde kapitaal te verliezen, ongeacht het verloop van de inflatie in de eurozone (excl. tabak).
HOGE INFLATIE
Jaarlijkse
Inflatie
(HICPxT YoY)
STABIELE INFLATIE
Coupons en
terugbetaling
op vervaldag
Jaarlijkse
Inflatie
(HICPxT YoY)
LAGE INFLATIE
Coupons en
terugbetaling
op vervaldag
Jaarlijkse
Inflatie
(HICPxT YoY)
Coupons en
terugbetaling
op vervaldag
Jaar 1
2,50 %
2,50 %
Jaar 1
1,70 %
1,70 %
Jaar 1
1,70 %
1,70 %
Jaar 2
2,70 %
2,70 %
Jaar 2
1,90 %
1,90 %
Jaar 2
1,50 %
1,50 %
Jaar 3
3,00 %
3,00 %
Jaar 3
1,20 %
1,20 %
Jaar 3
1,00 %
1,00 %
Jaar 4
3,52 %
3,25 %
Jaar 4
1,60 %
1,60 %
Jaar 4
0,75 %
0,75 %
Jaar 5
2,50 %
2,50 %
Jaar 5
1,40 %
1,40 %
Jaar 5
0,75 %
0,75 %
Jaar 6
2,20 %
2,20 %
Jaar 6
1,10 %
1,10 %
Jaar 6
1,00 %
1,00 %
Jaar 7
2,00 %
2,00 %
Jaar 7
1,50 %
1,50 %
Jaar 7
1,00 %
1,00 %
Jaar 8
2,30 %
102,30 %
Jaar 8
1,30 %
101,30 %
Jaar 8
1,00 %
101 %
Bruto actuarieel rendement
2,35 %
Bruto actuarieel rendement
1,26 %
Bruto actuarieel rendement
0,89 %
Risico’s
Meerdere risicotypes zijn inherent aan deze Note:
Risico op prijsschommeling (marktrisico)
Bepaalde parameters zoals:
- evolutie van de inflatie
De waarde van de Notes hangt samen met de ontwikkeling van de jaarlijkse inflatie (excl. tabak) in de eurozone. Een zwakke of negatieve
inflatie kan een daling van de waarde van de Notes veroorzaken. Een hoge inflatie zou een positief effect kunnen hebben op de waarde van
de Notes.
- het vooruitzicht op een herziening van de rating van de Garant; (voir « Rating » : Données techniques en dernière page).
- de evolutie van de marktrente (een stijging van de marktrente heeft een negatief effect op de waarde van de Notes, een daling van
de marktrente kan een positieve invloed hebben op de waarde van de Notes) ;
hebben een positieve of negatieve invloed op de waarde van de Notes gedurende hun leven die kan leiden tot een winst of een
minderwaarde in geval van verkoop van de Notes door de belegger vóór de Eindvervaldag.
Risico op insolvabiliteit van de Emittent en/of de Garant
De belegger is blootgesteld aan het insolvabiliteitrisico (faillissement of wanbetaling) van de Emittent en/of de Garant, wat kan leiden
tot een geheel of gedeeltelijk verlies van het initieel geïnvesteerde kapitaal alsook van de eventueel nog verschuldigde coupons (zie
“Rating” bij de “Technische gegevens” hierna).
Liquiditeitsrisico
De Notes zullen op de beurs van Luxemburg worden genoteerd. Behoudens een uitzonderlijke situatie, zal ING België nv de belegger de
liquiditeit op de markt verzekeren door aan de belegger een terugkoopprijs voor te stellen. Deze terugkoopprijs wordt bepaald door ING
België nv op basis van haar eigen modellen en rekening houdende met de marktparameters van het moment (zie hiervoor ‘Risico op
prijsschommeling’). De terugkoopprijs zou lager kunnen zijn dan de nominale waarde van de Notes (risico op minderwaarde). In normale
marktomstandigheden, zal het verschil tussen de koopprijs en de verkoopprijs op de markt ongeveer 1,00% zijn. Bovendien bevat de door ING
België nv voorgestelde prijs niet het makelaarsloon, de Taks op beursverrichtingen en eventuele belastingen (zie de “Technische gegevens”).
Algemene risico’s
De potentiële belegger wordt verzocht om, vóór zijn intekening op de Notes, het Prospectus door te nemen en in het bijzonder het
gedeelte “Risk Factors” (Hoofdstuk 1 van het Basisprospectus) en zijn samenvatting.
2
ING Belgium International Finance (Luxembourg)
8Y EUR Inflation Notes 11/20
Prospectus
Risicoklasse eigen aan ING België nv
Het model gebruikt door ING België nv voor het bepalen van de risicoklasse van een
Note analyseert de evolutie van haar prijs aan de hand van verschillende scenario’s (op­
timistich, neutraal, pessimistisch). De analyse is gebaseerd op extreme niveaus van het
onderliggende, die historisch op de markt zijn waargenomen. Hoe groter de volatiliteit
van de prijs, hoe groter de risicoklasse. We onderscheiden in totaal 7 risico­klassen,
gaande van 0 (laagste risico) to 6 (hoogste risico). Dit model houdt geen rekening met
bepaalde belangrijke risicocategorieën, namelijk het kredietrisico en het liquiditeits­
risico van ING België nv, evenals het marktrisico bij doorverkoop vóór de Eindvervaldag
van de Note.
De 8Y EUR Inflation 11/20 behoren tot risicoklasse 2 :
0
1
2
3
4
5
6
Informatie
ING België nv zal aan de beleggers via haar internetsite (ing.be) alle regelmatig
bijgewerkte informatie met betrekking tot de 8Y EUR Inflation Notes 11/20 meedelen
alsook de onderliggende rentes, daaronder ook begrepen elke belangrijke wijziging
van het risicoprofiel. De wekelijks aangepaste waarde van de Notes zullen eveneens
toegankelijk zijn voor de belegger via internet (ing.be > Retail > Beleggen > Nuttige Info
> Inventariswaarden en koersen). In een later stadium is het mogelijk dat ING België nv
andere communicatiekanalen zal gebruiken om de beleggers correct te informeren.
Het Basisprospectus met be­
trekking
tot
het
EUR
10.000.000.000 Issuance Pro­
gramme van de Emittent werd
op 29 juni 2012 door de CSSF
in Luxemburg goedgekeurd.
Het Prospectus omvat het Ba­
sisprospectus en de Final Terms
van de 8Y EUR Inflation Notes
11/22 van 28 september 2012.
De Prospectus bestaat enkel in
het Engels, met uitzondering
van de samenvatting van het
Basisprospectus die ook in het
Nederlands beschikbaar is.
Deze documenten vindt u op
ing.be onder de rubrieken ”Be­
leggen” en dan “In de kijker”.
U kunt gratis een exemplaar
verkrijgen in alle kantoren van
ING in België of op telefonisch
verzoek.
Waarschuwing
Dit Promotioneel Document is opgesteld en verspreid door ING België nv.
Het is dus geen aanbeveling om in te tekenen of een advies of aanbeveling om gelijk welke verrichting af te sluiten, en
moet ook niet als dusdanig worden geïnterpreteerd. Bovendien wordt dit Promotioneel Document door ING België nv
ter beschikking gesteld van alle of een deel van de cliënten en is ze niet gebaseerd op het onderzoek van de specifieke
situatie van de cliënt. Tenzij wanneer de beslissing om te investeren resulteert in een beleggingsadvies verstrekt door
ING België nv, is het aan de cliënt om te oordelen of het financiële instrument waarop dit Promotioneel Document
betrekking heeft, aan zijn situatie is aangepast, zonder afbreuk te doen aan de verplichting voor ING België nv om de
nodige informatie aangaande de kennis en ervaring van de cliënt in financiële instrumenten te bekomen. Dit
Promotioneel Document is enkel bestemd voor gebruik door de oorspronkelijke geadresseerde en mag niet worden
gereproduceerd, verspreid of doorgegeven aan andere personen, noch geheel of gedeeltelijk worden gepubliceerd. De
betrokken financiële instrumenten zullen niet worden geregistreerd volgens de United States Securities Act van 1933,
zoals gewijzigd (“Securities Act”), en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, noch aan
Amerikaanse burgers, zelfs niet buiten de Verenigde Staten, noch aan houders van een Green Card.”
3
ING Belgium International Finance (Luxembourg)
8Y EUR Inflation Notes 11/20
Technische gegevens van de 8Y EUR Inflation Notes 11/20
Emittent
ING Belgium International Finance SA, route d’Esch 52, L-2965 Luxembourg
Garant en Distributeur
ING België nv, Marnixlaan 24, B-1000 Brussel
Huidige rating van de Garant
Standard and Poor’s: A+ (Stabiel); Moody’s: A2 (negatief vooruitzicht) en Fitch: A+ (Stabiel). Een rating wordt
louter ter informatie gegeven en vormt geen aanbeveling om de effecten van de Emittent aan te kopen, te
verkopen of te behouden. De rating kan op elk ogenblik door het ratingbureau worden opgeschort, gewijzigd of
ingetrokken. De ratingadviezen kunt u raadplegen op de volgende webpagina: ing.com/our-company/investorrelations/ratings.htm.
Nominaal bedrag
Minimaal € 5.000.000
Intekenperiode
Van 1 oktober 2012 tot 26 oktober 2012 (inbegrepen), behoudens vervroegde afsluiting.
Coupure/Nominale waarde
100 €/100 %
Uitgifteprijs
101,5 % van de nominale waarde
Betaaldatum
5 november 2012
Eindvervaldag
16 november 2020
Brutocoupon
Een jaarlijkse brutocoupon gelinkt aan het verloop van de jaarlijkse inflatie (excl. tabak) in de eurozone
vertegenwoordigd door de Onderliggende index (zie hierna), wordt jaarlijks betaald, met een minimum van
0,75% en een maximum van 3,25%.
Betaaldata van de coupon
15 november 2013, 17 november 2014, 16 november 2015, 15 november 2016, 15 november 2017,
15 november 2018, 15 november 2019 en 16 november 2020.
Onderliggende
«Eurostat Eurozone Harmonized Index of Consumer Prices Excluding Tobacco Unrevised Series NSA»,
waargenomen in de maand juni van elk jaar. Ter informatie, u kunt de hiernavolgende website pagina van
Eurostat raadplegen: http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
Terugbetaling op
de Eindvervaldag
De Notes worden ten belope van 100% van hun nominale waarde terugbetaald op de Eindvervaldag,
behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent en/of de Garant.
Vorm
Enkel levering op een effectenrekening bij een financiële instelling. De bewaring op een rekening bij ING België
nv is gratis. Gelieve bij de andere financiële instellingen te informeren naar het bewaarloon dat zij aanrekenen.
Notering
De notering van de Notes op de beurs van Luxemburg werd aangevraagd.
Doorverkoop voor
de Eindvervaldag
In normale marktomstandigheden heeft de belegger de mogelijkheid om de Notes voor hun Eindvervaldag
door te verkopen aan ING België nv één maal per week (zie eveneens ‘Liquiditeitsrisico’, hiervoor).
Waardecode
ISIN: XS0830976808
Fiscale behandeling
In hoofde van natuurlijke personen met fiscale residentie in Belgïe:
Roerende Voorheffing: Inkomsten van de Notes ontvangen door natuurlijke personen die in België gevestigd
zijn voor belastingdoeleinden, zijn onderworpen aan roerende voorheffing, momenteel 21%. Bij verkoop op de
secundaire markt zal het afzonderlijk tarief in de Personenbelasting van 21% verschuldigd zijn op het als roerende
inkomsten ontvangen en aangegeven bedrag.
Bijkomende Heffing: In bepaalde omstandigheden worden de inkomsten van de Notes geacht onderworpen te
zijn aan de “bijkomende heffing op roerende inkomsten” van 4%, ofwel onder de vorm van een bronheffing
ofwel op het ogenblik van de vestiging van de aanslag in de Personenbelasting. Inkomsten van obligaties die de
bijkomende heffing van 4% aan de bron hebben ondergaan – bovenop de roerende voorheffing van 21% moeten niet meer aangegeven worden in de Personenbelasting. Inkomsten van obligaties die enkel de roerende
voorheffing van 21% hebben ondergaan, moeten aangegeven worden in de Personenbelasting.
Taks op Beursverrichtingen: Bij verkoop op de secundaire markt zal een taks op de beursverrichtingen (TOB) in
de secundaire markt geheven worden, momenteel 0,09% (maximum 650 EUR). In hoofde van natuurlijke
personen met residentie in een lidstaat van de Europese Unie (excl. Belgïe): De opbrengsten van deze Notes vallen
onder het huidige toepassingsgebied van de Europese spaarfiscaliteit. België zal informatie over
“interestbetalingen” van deze Notes overmaken aan de betrokken Europese Lidstaat.
In het hoofdstuk 1 “Taxation” van het Base Prospectus wordt het belastingstelsel uitvoeriger beschreven.
Commissies en kosten
De Emittent betaalt aan de Distributeur een beleggingscommissie van 1,50%, inbegrepen in de
Uitgifteprijs. Een structureringscommissie en een commissie voor de verdeling van de titels van maximaal
1% op jaarbasis zijn ook begrepen in de Uitgifteprijs. Ingeval van doorverkoop van de Notes voor hun
Eindvervaldag, zal het makelaarsloon worden toegepast op de door ING België nv vastgestelde prijs. Het
makelaarsloon is beschikbaar op de internetsite van ING (ing.be> Beleggen> Nuttige Info> Tarieven en
reglementen> Tarieven voor de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden).
Om in te tekenen of voor meer informatie:
 bel naar 02 464 60 01
 surf naar ing.be
 afspraak in een INGkantoor
ING België nv – Bank – Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RpR Brussel – Btw: BE 0403.200.393 – BIC: BBRUBEBB – IBaN: BE45 3109 1560 2789
Verantwoordelijk uitgever: Inge ampe – Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel – 706033N – 09/12 © Editing Team & Graphic Studio – Marketing ING Belgium
4
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards