Change Capacity Scan - NCOI Onderzoeksinstituut

advertisement
Change Capacity Scan
Change Capacity Scan
Via onderstaande vragenlijst kunt u de verandercapaciteit van uw bedrijf, opleidingsinstituut, school,
faculteit of afdeling meten.
Toelichting
1. U scoort 8 dimensies, te weten:
Schaal 1 – Stijl van leidinggeven
Schaal 2 – Loyaliteit
Schaal 3 – Vertrouwen
Schaal 4 – Organisatorische commitment
Schaal 5 – Kernwaarden
Schaal 6 – Verandergerichtheid (individueel)
Schaal 7 – Kennismanagement
Schaal 8 – Communicatie
2. U vult de lijst in door helemaal mee oneens, ten dele mee oneens, ten dele mee eens, of
helemaal mee eens aan te kruisen.
3. U telt per schaal (bijvoorbeeld Loyaliteit) alle scores op en deelt die door het aantal vragen (u
heeft bijvoorbeeld 24 punten op schaal Loyaliteit, dan deelt u 24 door 8 = 3).
4. Indien u gemiddeld lager dan een 3 scoort, dan lijkt het vertrouwen op die schaal relatief
laag. Een uitzondering vormt de schaal Kernwaarden. Uit die schaal haalt u in principe de
kernwaarden die in uw organisatie hoog scoren, wat niet wil zeggen dat andere kernwaarden
laag scoren.
5. U krijgt zo van alle schalen een beeld wat hoog en laag scoort en wat dus een hoog of laag
vertrouwen aangeeft (op dat onderdeel). U kunt alle schalen in een grafiek weergeven (x-as
1 onderaan is zwak en 4 bovenaan is sterk; y-as zijn de schalen).
6. Tot slot kunt u nog per schaal alle schaalwaarden apart in kaart brengen door van alle vragen
afzonderlijk de scores weer te geven. Zo krijgt u een genuanceerder beeld van de specifieke
zwaktes en sterktes.
7. Organisaties zullen verschillende accenten leggen qua ‘gewicht’ van de scores van de
verschillende vragen.
2
Stijl van leidinggeven
1. Mijn leidinggevende stelt hoge prestatienormen voor
zichzelf.
2. Mijn leidinggevende moedigt medewerkers aan hun
ideeën te uiten.
3. Mijn leidinggevende laat zich bij het nemen van
beslissingen sterk leiden door zijn medewerkers.
4. Mijn leidinggevende moedigt medewerkers aan om
problemen gezamenlijk op te lossen.
5. Mijn leidinggevende heeft een structurele bijdrage
aan het creëren van een goede verstandhouding
tussen medewerkers.
6. Mijn leidinggevende legt de beslissingen van de
onderneming uit.
7. Mijn leidinggevende legt de doelen van de
onderneming uit.
8. Mijn leidinggevende legt zijn beslissingen uit aan de
medewerkers.
9. Mijn leidinggevende laat betrokkenheid zien bij het
welzijn van zijn medewerkers.
10. Mijn leidinggevende behandelt medewerkers als zijn
gelijken.
11. Mijn leidinggevende geeft medewerkers eerlijke
antwoorden.
12. Mijn leidinggevende weet wat er speelt in zijn
afdeling/organisatie.
13. Mijn leidinggevende verdient vertrouwen.
14. Mijn leidinggevende zorgt ervoor dat zijn daden
ethisch zijn.
15. Mijn leidinggevende bekritiseert zijn medewerkers
niet zonder een goed reden.
16. Mijn leidinggevende handelt in overeenstemming
met wat juist is.
17. Mijn leidinggevende is betrouwbaar in het nakomen
van zijn verplichtingen.
18. Mijn leidinggevende heeft een visie en een beeld van
de toekomst.
19. Mijn leidinggevende is in staat anderen enthousiast
te maken voor zijn plannen.
20. Mijn leidinggevende stimuleert medewerkers hun
talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen.
Helemaal
mee
oneens
Ten dele
mee
oneens
Ten dele
mee
eens
Helemaal
mee
eens
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
3
Loyaliteit
21. Als mijn leidinggevende onrechtvaardig wordt
behandeld, zal ik hem/haar verdedigen.
22. Als iemand slecht over mijn leidinggevende praat,
verdedig ik mijn leidinggevende meteen.
23. Ik doe mijn best om het werk dat ik van mijn
leidinggevende moet doen zo goed mogelijk te
doen.
24. Ik heb een binding met mijn leidinggevende, omdat
wij dezelfde waarden hebben.
25. De successen van mijn leidinggevende zijn ook mijn
successen.
26. Deze organisatie streeft ernaar om voor een lange
periode commitment met haar medewerkers op te
bouwen.
27. Ik voel een sterk gevoel van loyaliteit met deze
organisatie.
28. In vergelijking met andere organisaties hecht ik
meer waarde aan mijn relatie met deze organisatie.
29. Leidinggevenden laten commitment zien met
betrekking tot het ‘welzijn’ van de organisatie.
Vertrouwen
30. Deze organisatie behandelt mensen eerlijk en
rechtvaardig.
31. Deze organisatie houdt zich aan haar beloftes.
32. Als deze organisatie een belangrijke beslissing
neemt, dan weet ik dat zoiets doordacht gebeurt.
33. Deze organisatie houdt rekening met de meningen
van medewerkers.
34. Ik heb vertrouwen in de ‘kwaliteiten’ van deze
organisatie.
35. ‘Gezonde principes’ lijken leidend te zijn in het
gedrag van deze organisatie.
36. Deze organisatie misleidt haar medewerkers niet.
37. Deze organisatie staat er bekend om dat zij
succesvol is in de dingen die zij doet.
38. In deze organisatie is er onderling respect voor
elkaar.
39. In deze organisatie wordt geroddeld.
Helemaal
mee
oneens
Ten dele
mee
oneens
Ten dele
mee
eens
Helemaal
mee
eens
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
40. In deze organisatie is voldoende transparantie.
41. In deze organisatie worden afspraken nagekomen.
42. Het topmanagement wordt als vertrouwenwekkend
gezien.
43. Leidinggevenden stellen medewerkers in staat om
bij nieuwe initiatieven risico’s te nemen.
4
Organisatorische ‘ondersteuning’/commitment
Helemaal
mee
oneens
Ten dele
mee
oneens
Ten dele
mee
eens
Helemaal
mee
eens
44. Mijn organisatie toont weinig betrokkenheid met mij.
4
3
2
1
45. Mijn organisatie houdt sterk rekening met mijn
waarden.
46. Mijn organisatie houdt zich bezig met mijn welzijn.
1
1
2
2
3
3
4
4
47. Mijn organisatie houdt rekening met mijn mening.
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
50. Eerlijkheid
1
2
3
4
51. Transparant
1
2
3
4
52. Geloofwaardig
1
2
3
4
53. Innovatief
1
2
3
4
54. Coöperatief
1
2
3
4
55. Prestatiegericht
1
2
3
4
56. Doortastend
1
2
3
4
57. Verbindend
1
2
3
4
58. Visionair
1
2
3
4
59. Proceduregericht
1
2
3
4
60. Efficiëntiegericht
1
2
3
4
48. Leidinggevenden tonen moed bij het ondersteunen
van veranderinitiatieven.
Kernwaarden van de organisatie zijn:
49. Degelijkheid
5
(Persoonlijke) verandergerichtheid
Helemaal
mee
oneens
Ten dele
mee
oneens
Ten dele
mee
eens
Helemaal
mee
eens
4
3
2
1
1
2
3
4
4
3
2
1
4
3
2
1
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
71. Kennis en ervaring wordt gedeeld tussen
management en medewerkers.
72. Kennis en ervaring wordt gedeeld tussen
medewerkers onderling.
73. Kennis en ervaring wordt gedeeld tussen
management onderling.
74. Opgedane ervaring wordt structureel geborgd.
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
75. Kennis/informatie over actuele ontwikkelingen is
toegankelijk voor iedereen.
76. Ons bedrijf heeft een uitgebreide kennisdatabank.
1
2
3
4
1
2
3
4
77. Tussen bedrijfsonderdelen vindt actieve
kennisuitwisseling plaats over verbeteringen.
78. Kennis wordt niet gedeeld.
1
2
3
4
4
3
2
1
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
61. Ik raak gefrustreerd door verandering.
62. Ik kijk uit naar verandering op het werk.
63. Meestal verzet ik me tegen veranderingen.
64. De top profiteert het meest van de verandering in
tegenstelling tot de medewerkers.
65. Ik ben geneigd altijd nieuwe ideeën uit te proberen.
66. Meestal ondersteun ik nieuwe ideeën.
67. De meeste veranderingen vind ik prettig.
68. Doorgaans helpt verandering bij het verbeteren van
‘onbevredigende’ situaties op het werk.
69. Meestal aarzel ik om nieuwe ideeën uit te proberen.
Kennismanagement
70. Ik word verplicht kennis up-to-date te houden.
Benutten nieuwe technologieën
79. De informatie die wij krijgen over de visie van het
bedrijf is helder.
80. De informatie die wij krijgen over de verandering
verduidelijkt de eindsituatie die ze willen creëren.
81. Kennis over ontwikkelingen wordt gecommuniceerd
m.b.v. nieuwe technologieën.
82. Wij maken gebruik van allerlei ‘versnellers’ (zoals
ICT) om de doorlooptijd te verkorten.
83. De organisatie ziet meerwaarde in het introduceren
van nieuwe technologieën.
84. ICT wordt ingezet om gegevens over mijn werk te
verzamelen.
85. ICT wordt ingezet om te communiceren tussen
afdelingen.
6
Benutten nieuwe technologieën (vervolg)
Helemaal
mee
oneens
Ten dele
mee
oneens
Ten dele
mee
eens
Helemaal
mee
eens
86. ICT wordt ingezet bij de besluitvorming over
complexe onderwerpen.
87. ICT wordt ingezet bij het leren om onze kennis upto-date te houden.
88. ICT wordt ingezet om nieuwe kennis op ons
vakgebied te genereren.
89. ICT wordt ingezet om ideeën over verbeteringen uit
te wisselen.
90. Doordat we ICT breed inzetten, zijn we in staat
veranderprocessen te versnellen.
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
7
Download