VDAB: Stakeholdersforum

advertisement
/ Goede Praktijken BHM
VDAB: STAKEHOLDERSFORUM
Naam van de praktijk: Stakeholdersforum
Beleidsdomein: WSE
Entiteit: VDAB
Contactpersoon: Geert Aloy, [email protected]
Start- en (eventuele) einddatum van de praktijk: sinds 2005
PRAKTIJKIN1 SLAGZIN
Via het Stakeholdersforum organiseert de VDAB een structureel overleg met vertegenwoordigers van de
etnisch-culturele minderheden, het Vlaams Netwerk van Verenigingen waar Armen het woord nemen
en het Gebruikersoverleg Arbeid en Handicap. Deze stakeholders houden de vinger aan de pols en
adviseren bij beleidsbeslissingen van VDAB.
UITDAGINGEN
De doelstelling is om via overleg, dialoog en ervaringsuitwisseling te streven naar betere kansen op de
arbeidsmarkt voor mensen uit de diverse kansengroepen.
Binnen het stakeholdersforum wordt overlegd hoe de VDAB deze doelgroepen het best kan bereiken.
DEBELANGHEBBENDEN
Het gaat hierbij om vertegenwoordigers van de etnisch-culturele minderheden, het Vlaams Netwerk van
Verenigingen waar Armen het woord nemen en het Gebruikersoverleg Arbeid en Handicap.
BETROKKENHEID
Samen met vertegenwoordigers van VDAB vormen bovenstaande belanghebbenden het
Stakeholdersforum. Jaarlijks worden structureel een aantal algemene Stakeholdersforumvergaderingen
belegd, onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur van VDAB. Het beleid van
VDAB en ook de acties naar de kansengroepen worden daar besproken.
Daarnaast zijn er structureel vergaderingen van drie subwerkgroepen van het Stakeholdersforum waar
dieper wordt ingegaan op een aantal thema’s die met de desbetreffende kansengroepen te maken
hebben (armen, personen met een arbeidshandicap en etnisch-culturele minderheden/personen met een
migratieachtergrond).
www.bestuurszaken.be/belanghebbendenmanagement-0
TROTS OP
De meerwaarde voor VDAB is dat via het Stakeholdersforum direct de ervaringen van de
belanghebbenden kunnen worden getoetst; zij kunnen vanuit hun achtergrond gerichte adviezen
formuleren op beleidsbelissingen die hen aanbelangen.
BEKENTENIS
Hoewel de stakeholders een adviserende functie hebben bij het beleid van VDAB is het als entiteit niet altijd
mogelijk om alle verzuchtingen effectief in te willigen.
Wel wordt zoveel mogelijk bekeken hoe rekening gehouden kan worden met de adviezen van de
belanghebbenden.
LEUKETRIVIA
Interne opleidingen voor VDAB-personeel omtrent de kansengroepen (bvb. armen, personen met een
arbeidshandicap) worden georganiseerd in samenwerking met de vertegenwoordigers van deze
kansengroepen.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
pagina 2 van 2
Goede praktijken Belanghebbendenmanagement
3.03.2015
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards