Draaiboek

advertisement
Draaiboek gebruik “rapporteringsdocument outplacementbegeleiding”
(versie 07/2015)
Het rapporteringsdocument outplacementbegeleiding wordt gebruikt om de begeleiding van het
outplacementkantoor op te volgen. Dit sjabloon moet gebruikt worden voor alle nieuw opgestarte
dossiers in het kader van het Sociaal Interventiefonds vanaf 01 juli 2015. Vanaf SI-nr 3403.
Doel
Het rapporteringsdocument geeft zowel op een kwalitatieve als een kwantitatieve
manier een overzicht van de outplacementbegeleiding. Op deze manier kan de
stuurgroep van de tewerkstellingscel de ondernomen begeleidingsacties opvolgen.
Door wie
Het rapporteringsdocument dient opgemaakt te worden door het
outplacementkantoor dat de begeleiding op zich neemt.
Voor wie
Het rapporteringsdocument wordt gebruikt door de stuurgroep van de
tewerkstellingscel, maar wordt ook doorgegeven aan de Inspectie Werk en Sociale
Economie voor een eventuele controle.
Opbouw en
verwachtingen
Worddocument
In het word-document wordt een globaal overzicht gegeven van de onderneming
die een aanvraag heeft ingediend.
Gelieve aan te duiden aan of het om een opstartrapport gaat, een tussentijdse of
eindrapportering.
Kerngegevens dossier op moment van aanvraag
In dit luik wordt een overzicht gegeven van de startsituatie voor het
outplacementkantoor.
- Naam onderneming
Hier schrijf je de naam van de onderneming waar je
De naam kan je terug vinden op de webpagina van het Sociaal Interventiefonds:
http://contact.vdab.be/outplacementdossiers/
- Gemeente
De gemeente waar het bedrijf gelegen was. Je kan dit ook terug vinden op de
webpagina van het Sociaal Interventiefonds:
http://contact.vdab.be/outplacementdossiers/
- Activiteit onderneming en paritair comité
Je geeft een korte omschrijving van de activiteiten van de onderneming. Deze kan
je terug vinden op de webpagina van het Sociaal Interventiefonds:
http://contact.vdab.be/outplacementdossiers/
- Dossiernummer Sociale interventie
Het dossiernummer is een identificatiemiddel om snel een dossier terug te vinden.
Gebruik dit nummer steeds in al je communicatie naar de VDAB. Je vindt dit
nummer terug op de webpagina van het Sociaal Interventiefonds:
http://contact.vdab.be/outplacementdossiers/
- Naam outplacementbureau
Het outplacementbureau dat de begeleiding uitvoert wordt hier vermeld.
- Verantwoordelijke en consultant/telefoonnummer/e-mail
De persoon binnen het outplacementkantoor die gecontacteerd kan worden om
afspraken te maken en/of eventuele problemen te bespreken.
Vermeldt ook de naam van de consultant die bij afwezigheid van de
verantwoordelijke kan aangesproken worden.
1
- Aantal werknemers op datum faillissement/ontslagen door de onderneming
De aantallen die hier in gevuld worden, zijn gebaseerd op de aantallen in de
aanvraag. Dit wordt u toegestuurd door de sociaal interventieadviseur bij toewijzing
van het dossier.
Indien mogelijk moet er een opsplitsing gemaakt worden tussen de arbeiders en de
bediendes.
- Datum aanstelling outplacemenbureau
Een outplacementbureau wordt via mail op de hoogte gesteld dat zij de
begeleiding voor een dossier op zich moeten nemen. De datum van deze mail is
de datum ‘aanstelling outplacementbureau’.
! Let op: Deze mail moet bewaard worden en kan eventueel opgevraagd worden
bij een eventuele inspectie door de Vlaamse Inspectie Werk en Sociale Economie.
- Datum infosessie
Dit is de datum van de infosessie of het eerste intakegesprek
1. Contacteren van de ex-werknemers
- Aantal personen gecontacteerd
Het aantal personen dat gecontacteerd is.
- Aantal personen gereageerd
Het aantal personen dat gereageerd heeft op de contactname.
2. Informatievergadering
- Datum
De dag dat de infovergadering is doorgegaan.
- Locatie
Het adres van de zaal waar de vergadering heeft plaatsgevinden.
- Aantal aanwezigen
Het aantal personen aanwezig op de infovergadering
3. Verloop outplacementtraject
Om een overzicht te krijgen hoe de begeleidingen verlopen, wordt gevraagd om
tijdens elk rapportagemoment aan te geven hoeveel personen effectief in
begeleiding zijn. Dat wil zeggen, de begeleidingssessies bijwonen.
! Let op: Bij de intake en begeleiding dient er voldoende aandacht geschonken te
worden aan een eventuele taal- en/of mobiliteitsproblematiek.
- Aantal personen nog actief in begeleiding
Enkel personen die effectief begeleiding volgen dienen hierin opgenomen te
worden. Dat wil zeggen dat personen die ‘ooit’ deelnemer waren hier niet meer in
terug te vinden zijn. Het aantal deelnemers kan dus dalen bij elke reden van
uitstroom en stijgen indien nieuwe personen starten met de begeleiding of gebruik
maken van de (herinstap)garantie.
Indien mogelijk moet er een opsplitsing gemaakt worden tussen de arbeiders en de
bedienden.
! Let op: Je dient steeds aan de sociaal interventieadviseur die het dossier opvolgt
te laten weten dat iemand nieuw is ingestapt. Dit doe je door een mail te sturen en
het ‘attest outplacementbegeleiding’ op te sturen.
2
4. Financiële gegevens
Om de financiële administratie op te kunnen volgen, vragen we aan het
outplacementkantoor een overzicht te maken van alle (betaalde) facturen.
- Opleiding
Naam deelnemer: Naam van de persoon voor wie de opleiding aangevraagd wordt.
Naam opleiding: De naam van de opleiding die aangevraagd wordt.
Organisatie: De organisatie die instaat voor het verstrekken van de opleiding.
Datum goedkeuring: De datum dat je goedkeuring van de stuurgroep gekregen
hebt om de opleiding te volgen. Dit kan de datum van de goedkeuringsmail zijn of
de datum van de stuurgroepvergadering
Bedrag goedgekeurd: Het bedrag waarvoor het Sociaal Interventiefonds tussen zal
komen (incl. BTW)
Reeds gefactureerd: Het bedrag dat reeds aan de VDAB is gefactureerd
Factuurdatum: Datum dat de factuur aan VDAB is opgemaakt.
! Let op: Elke betalende opleidingsvraag dient goedgekeurd te worden door de
sociaal interventieadviseur volgens het geldende bestek. Het outplacementkantoor
dient deze begeleiding onmiddellijk te factureren. Facturaties na eindrapportage in
de stuurgroep worden niet meer betaald.
5. Verklaring
Deze verklaring geeft aan dat het outplacementkantoor een correcte rapportering
bezorgd heeft aan VDAB. Deze dient zo correct mogelijk ingevuld te worden.
Opbouw en
verwachtingen
Exceldocument
Tabblad 1: Overzichtslijst
In deze tabel geef je een overzicht van alle personen die in het aanvraagformulier
opgenomen zijn.
! Let op: We vragen om het aantal begeleidingsmomenten terug weer te geven.
- Rijksregisternummer
Dit vul je enkel in als je het weet. Voor elke deelnemer die effectief outplacement
volgt, wordt een rijksregisternummer ingevuld.
- Naam
De achternaam van de betrokkene.
- Voornaam
De voornaam van de betrokkene.
- Deelnemer
Dit is een uitklapbare lijst met volgende opties:
Ja (J): Je duidt dit aan voor elke persoon die effectief ooit in begeleiding geweest
is. Het intakegesprek telt niet als begeleiding. Eens deelnemer kan je dus niet
veranderen naar niet-deelnemer. Op deze manier wordt er een overzicht
gecreëerd van het totaal aantal personen in begeleiding.
Nee (N): Elke persoon die bij informering expliciet te kennen geeft dat hij/zij niet
wenst deel te nemen aan de outplacementbegeleiding of niet bereikt is. Beschrijf in
de kolom ‘Bijkomende info’ wat de reden van niet-deelname is.
Indien een ‘niet-deelnemer’ op een later tijdstip toch wenst deel te nemen aan de
outplacementbegeleiding dient de sociaal interventieadviseur steeds op de hoogte
3
gebracht te worden.
Garantie (G): Elke persoon die bij informering expliciet te kennen geeft dat hij/zij
momenteel niet kan instappen in de outplacementbegeleiding omwille van een
specifieke reden (bv. omwille van werk, opleiding, …), maar die wel wil kunnen
aanspraak maken op het recht op outplacementbegeleiding wanneer nodig (bv. bij
afloop opleiding of tewerkstelling, …). Beschrijf in de kolom ‘Bijkomende info’ wat
de reden van niet-opstarten is.
- Leeftijd:
Leeftijd op moment van ontslag.
- Datum intake:
Datum dat het outplacementkantoor een individueel gesprek met de deelnemer
gehad heeft.
- Nog in begeleiding:
Hier geef je aan of iemand nog in begeleiding is, dat wil zeggen effectief naar de
sessies komt. Deelnemers kunnen ondertussen uitgestroomd zijn naar werk en
wensen de begeleiding niet verder te zetten. Indien dit het geval is, zet je ‘nog in
begeleiding op n(ee)’. Als iemand bijvoorbeeld een opleiding volgt, maar wel nog
outplacementbegeleiding volgt, zet je ‘nog in begeleiding op j(a)’.
- # begeleidingsmomenten collectief:
Het aantal collectieve begeleidingssessies die deze persoon gevolgd heeft.
- # begeleidingsmomenten individueel:
Het aantal individuele begeleidingssessies die deze persoon gevolgd heeft.
Bij ‘Bijkomende informatie’ duidt je waarom deze persoon indivueel begeleid wordt.
Een intakegesprek wordt niet geteld als een individueel begeleidingsmoment.
- # begeleidingsmomenten telefonisch / e-mail:
Het aantal bemiddelings- en begeleidingsacties die telefonisch of via e-mail
uitgevoerd zijn tussen de consulent en de deelnemer. De consulent kan bvb.
taken, opdrachten en dergelijke doormailen.
! Let op: Telefonische contactnames of e-mails om administratieve zaken te
regelen worden niet geteld als telefonisch of e-mail begeleidingsmoment.
Activiteiten die je tijdens een collectief/individueel begeleidingsmoment zou
ondernemen, kunnen wel gezien worden als een telefonisch of e-mail
begeleidingsmoment.
-
Bezig met:
Onbepaalde duur: De persoon is aan het werk met een contract van onbepaalde
duur. Indien je weet waar de persoon aan het werk is, vul je dit aan bij ‘bijkomende
info’.
Bepaalde duur: De persoon is aan het werk met een contract van bepaalde duur.
Indien je weet waar de persoon aan het werk is, vul je dit aan bij ‘bijkomende info’.
Interim optie vast: De persoon is aan het werk met een interimcontract met een
optie voor een contract onbepaalde duur. Indien je weet waar de persoon aan het
werk is, vul je dit aan bij ‘bijkomende info’.
Interim: De persoon is aan het werk met een interimcontract. Indien je weet waar
de persoon aan het werk is, vul je dit aan bij ‘bijkomende info’.
Dienstencheques: De persoon is aan het werk via het systeem van
dienstencheques. Indien je weet waar de persoon aan het werk is, vul je dit aan bij
4
‘bijkomende info’.
Zelfstandig: De persoon heeft zich gevestigd als zelfstandige.
Opleiding: De persoon volgt een opleiding. Specifieer in het veld ‘bijkomende info’
de duur van de opleiding en over welke opleiding het gaat.
IBO / werkplekleren: De persoon doet een IBO of een andere vorm van
werkplekleren.
Werkzoekend: De persoon is nog op zoek naar werk. Hij volgt nog
outplacementbegeleiding.
Ziekte: De persoon volgt geen outplacementbegeleiding omwille van ziekte.
Specifieer de duur van de ziekteperiode in het veld ‘bijkomende info’.
Andere: Indien geen van de bovenstaande opties van toepassing is. Specifieer bij
‘bijkomende info’ wat dit is.
- Bijkomende info:
Iedere info die aantoont waarom het aantal begeleidingen afwijkt, moet
opgenomen worden
Extra gegevens ivm de hertewerkstelling van de persoon (waar, periode, …).
Deze kolom wordt bij elk rapport verder aangevuld.
5
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards