Functieprofiel GGZ-Specialist Resultaatgebieden

advertisement
Functieprofiel GGZ-Specialist
Functienaam
Inschaling
Status
:
:
:
GGZ-Specialist
FWG-55
Vastgesteld februari 2017
Doelstelling van de functie
De GGZ specialist geeft, op methodische wijze, individuele herstelondersteunende begeleiding aan
cliënten waarbij de psychiatrische en/of verslavings-/somatische problematiek complex van aard is,
regelmatig op de voorgrond staat en de cliënt ernstig belemmert in zijn/haar dagelijks functioneren in
interactie met zijn omgeving of het herstelproces ernstig belemmert. Hierbij worden wensen en
verlangens van de cliënt naar boven gehaald, waarbij de GGZ-specialist de fase waarin de cliënt zich op
dat moment bevindt op weg naar het realiseren hiervan (h)erkent en hierop inspeelt. De begeleiding is
gericht op zelfredzaamheid en volwaardig burgerschap van de cliënt. De GGZ specialist draagt zorg voor
kennisoverdracht naar de andere bij de begeleiding betrokken medewerkers en het netwerk van de cliënt
vanuit zijn specifieke kennisgebied.
Situatieschets
Binnen Lister wordt op een herstel ondersteunende manier de begeleiding gegeven op basis van de
richtlijn Goede Zorg. Uitgangspunt bij de begeleiding is oprechte interesse in de cliënt en het
onvoorwaardelijk vertrouwen in het herstellend vermogen van de cliënt, met respect voor verschillende
afkomst, cultuur en levensbeschouwing. De ondersteuning is gericht op opbouw en/of herstel van het
sociale netwerk, lichamelijk en geestelijk welzijn, (vrijwilligers)werk en dagbesteding en veilige en goede
woon- en leefomstandigheden. Het doel is volwaardig burgerschap, een goede kwaliteit van leven en een
zelfgekozen en persoonlijk herstelproces. Dit laatste heeft betrekking op het mens-zijn, de eigen identiteit
en de ontwikkeling daarvan gedurende het proces van herstel. De inzet van ervaringsdeskundigen is een
integraal onderdeel van de wijze waarop de organisatie haar begeleiding vorm geeft. De GGZ specialist
werkt binnen een of meerdere teams aan een eigen caseload (met cliënten, die qua ziektebeeld
aansluiten bij zijn specialisme) en heeft daarnaast als belangrijkste taak het overbrengen van kennis aan
en het bevorderen van reflectie bij collega’s vanuit zijn specifieke kennisgebied. De GGZ specialist
fungeert in deze als voorbeeld voor het gewenste gedrag.
Plaats in de organisatie
Ontvangt leiding van een locatiehoofd. Geeft aanwijzingen aan en ontvangt deze van andere bij de zorg
betrokken medewerkers.
Resultaatgebieden
Resultaatgebied in kerntaken
Begeleiding en zorgverlening
Prestatie-indicatoren
Is, op basis van zijn specifieke kennis, inzetbaar
voor de meest ingewikkelde casuïstiek. Heeft
zo nodig overleg met andere bij de zorg
betrokken partners;
Observeert en signaleert het gedrag van
cliënten met complexe psychiatrische-, al dan
niet
gecombineerd
met
verslavingsproblematiek in interactie met zijn systeem
weet dat gedrag te duiden, herkent patronen
en anticipeert hierop. Door de cliënt en zijn
sociaal systeem zelfoplossend vermogen mee
te geven dienen crises te worden voorkomen;
Benadert de zorgvraag herstel ondersteunend,
analytisch, procesmatig, systeemgericht en
1 | Functieprofiel GGZ-Specialist, vastgesteld februari 2017
De mate waarin de zorgvraag herstel
ondersteunend analytisch, procesmatig en
methodisch is benaderd;
De mate waarin de begeleiding aansluit bij het
herstelproces van de cliënt;
De herkenbare inbreng van de cliënt en zijn
sociale netwerk bij de totstandkoming van het
begeleidingsplan;
De mate waarin de gestelde doelen zijn
behaald;
De frequentie en effectiviteit van het contact
met de cliënt;
Er is sprake van een duurzaam sociaal systeem
dat aansluit bij de wensen en verlangens van
methodisch. Sluit aan bij de op dat moment
voor de cliënt belangrijke dimensie van het
herstelproces;
Stelt in samenwerking met de cliënt en zijn
sociale netwerk het begeleidingsplan op met
lange termijn doelen;
Zet de doelen uit het begeleidingsplan om in
concrete acties en evalueert deze periodiek,
waarbij voortdurend wordt getoetst aan de
lange termijn doelen;
Begeleidt de cliënt bij het nemen, houden en
ontwikkelen
van
regie
over
het
begeleidingstraject;
Reflecteert continu met de cliënt op hun
beider gedrag, waarbij wordt ingegaan op
ineffectief gedrag en er wordt geoefend met
alternatieven;
Stimuleert en prikkelt de cliënt tot
maatschappelijke
participatie,
bevordert
interactie met de sociale omgeving door het
aangaan en begeleiden van de open dialoog en
bouwt met cliënten aan hun (nieuwe) sociaal
netwerk;
Herkent en stimuleert het benutten van eigen
kracht en kennis/deskundigheid van de cliënt;
Voert het medicatiebeleid uit en signaleert en
adviseert in deze;
Stelt met de cliënt een crisispreventieactieplan
op en past de juiste interventie toe bij crises
en conflicten.
de cliënt;
De mate waarin eigen kracht en
kennis/deskundigheid van de cliënt is benut.
Resultaatgebied in kerntaken
Deskundigheidsbevordering
Prestatie-indicatoren
Draagt vanuit zijn inhoudsdeskundigheid zorg
voor kennisoverdracht aan andere bij de
begeleiding betrokken medewerkers en het
netwerk als onderdeel van de continue
feedback en reflectie op een ieders handelen;
Ondersteunt medewerkers en het netwerk in
het observeren en (vroeg)tijdig normaliseren
van gedrag, op grond van brede psychiatrische
en/of verslavingskennis in combinatie met
herstel en bevordert kennis op dit gebied
binnen de organisatie;
Is expert op het gedachtengoed (stroom –en
denkschema’s) over het omgaan met
psychiatrische aandoeningen in het kader van
herstelondersteunende zorg, draagt zorg voor
vertaling hiervan naar de praktijk en kan
trainingen verzorgen in het dagelijks gebruik
over het toepassen van het gedachtengoed.
2 | Functieprofiel GGZ-Specialist, vastgesteld februari 2017
De mate waarin het kennisniveau van het
team op het betreffende kennisgebied is
vergroot;
De
mate
waarin medewerkers zich
ondersteund voelen.
Resultaatgebied in kerntaken
Continuïteit en kwaliteit
Prestatie-indicatoren
Registreert en rapporteert de doelen, acties en
voortgang in het betreffende systeem;
Laat creativiteit zien als protocollen of
werkwijzen niet aansluiten bij de problematiek
van de cliënt en gaat actief op zoek naar
mogelijke
oplossingen
en
kan
dit
onderbouwen;
Past het gedachtengoed (stroom –en
denkschema’s) over het omgaan met
psychiatrische aandoeningen in het kader van
herstelondersteunende zorg toe;
Observeert gedrag en draagt zorg voor
(vroegtijdig) normaliseren van gedrag, op
grond van brede psychiatrische en/of
verslavingskennis in combinatie met herstel;
Draagt zorg voor de regie in het
begeleidingsproces ten aanzien van de
samenwerking met interne- en externe
hulpverleners. Zorgt hierbij voor heldere
afbakening en het vastleggen van taken en
verantwoordelijkheden;
Betrekt teamleden bij de voortgang van het
traject;
Draait zo nodig onregelmatige diensten.
De juistheid waarmee geïndiceerd is;
De kwaliteit van de rapportages;
De mate waarin de kwaliteit van het
begeleidingsproces gewaarborgd is;
De mate van transparantie in het
begeleidingsproces;
De efficiency van de communicatie met het
team.
Resultaatgebied in kerntaken
Samenwerking en afstemming
Prestatie-indicatoren
Initieert intensief contact met relevante
netwerkpartners o.a. door het organiseren van
periodieke zorgoverleggen met cliënt en
betrokkenen;
Signaleert en initieert projecten en participeert
in deze;
Levert een bijdrage aan de ontwikkeling en
implementatie van het locatie-beleid en/of
organisatiebeleid op het eigen vakgebied;
Levert een bijdrage aan de totstandkoming van
protocollen, procedures en werkmethodes;
Levert een bijdrage aan het beleid en de
organisatie van de locatie;
Stemt de werkwijzen en methodieken af met
andere betrokkenen (in- en extern);
Draagt actief bij aan de reflectie en de eigen
verantwoordelijkheid binnen het team;
Is actief teamlid en lid van samenwerkingsverbanden;
Analyseert het teamgedrag en spiegelt het
team hierop;
Integreert
professionele
waarden
en
maatschappelijke waarden in de beroepsuitoefening;
Stelt zich op de hoogte van ontwikkelingen in
3 | Functieprofiel GGZ-Specialist, vastgesteld februari 2017
Er is actief contact geïnitieerd en afstemming
gezocht met netwerkpartners over het verloop
van het traject;
Er is een proactieve bijdrage geleverd aan
beleidsontwikkeling;
Er is gereflecteerd op het eigen handelen;
Er is een proactieve bijdrage geleverd aan de
reflectie op en de ontwikkeling van het team;
Er is een actieve bijdrage geleverd aan de
organisatie en beleidsontwikkeling van de
locatie;
De kwaliteit van de samenwerking is goed;
De kwaliteit en werkbaarheid van protocollen,
procedures en werkmethodes.
het werkveld en binnen het specifieke
kennisgebied en brengt het team op de hoogte
van relevante ontwikkelingen.
Functie-eisen
Kennis
Beschikt over een relevante opleiding op hbo-niveau, aangevuld met een gespecialiseerde op de functie
gerichte post-hbo scholing en meerdere jaren ervaring met de doelgroep. Functiehouders met een
verpleegkundige achtergrond zijn BIG-geregistreerd. Kennis van complexe ziektebeelden in de psychiatrie
en/of verslaving en hun beloop is vereist evenals kennis t.a.v. herstelondersteuning. Daarnaast is kennis
nodig van de instrumenten en procedures binnen de organisatie, kennis van de sociale kaart en van
relevante wet- en regelgeving. Houdt de kennis zelfstandig bij en brengt deze kennis over op andere
medewerkers.
Zelfstandigheid
Werkt zelfstandig binnen de kaders van het zorgbeleid van de organisatie en binnen de kaders van de
vastgestelde begeleidingsplannen. Vakinhoudelijke problemen worden zelfstandig opgelost. Voor
behandelinhoudelijke vraagstukken is er een terugvalmogelijkheid op (hoofd) behandelaren en de
leidinggevende. Tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten wordt bij acute situaties zelfstandig handelen
verwacht, waarbij in geval van calamiteiten, kan worden teruggevallen op een achterwacht. Er is voor
organisatorische zaken een terugvalmogelijkheid op de leidinggevende.
Sociale vaardigheden
Tact, het kunnen luisteren, invoelend vermogen, het vermogen tot motiveren en stimuleren,
conflicthantering en het overwinnen van weerstanden zijn vereist in intensieve begeleidings- en
behandelsituaties (waarbij zich crisissituaties voordoen). Didactische, presentatie- en
trainersvaardigheden zijn nodig bij deskundigheidsbevordering en het geven van trainingen. Daarnaast
zijn overtuigingskracht en het overbruggen van belangentegenstellingen vereist bij het coördineren van
de zorgverlening en het behartigen van belangen van cliënten. Is in staat om tot een effectieve
afstemming te komen met andere disciplines, ook onder druk. Is in staat te interveniëren in crisissituaties
en het tot stand brengen van gedragsverandering bij cliënten. Creativiteit, flexibiliteit en professionele
autonomie zijn nodig om buiten bestaande kaders te kunnen denken. Tact kan vereist zijn bij
regisserende taken, bij het empoweren van cliënten en hun sociaal systeem, bij kennisoverdracht en bij
het ondersteunen en adviseren van medewerkers.
Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed
Kans op immateriële schade bestaat bij de bejegening van en niet juist inschatten c.q. handelen in
crisissituaties van cliënten en hun relaties. Kans op imagoschade is ook aanwezig bij het onderhouden van
externe contacten. Verantwoordelijkheid wordt gedragen voor de coördinatie en uitvoering van het
begeleidingsplan. Er is risico op het veroorzaken van psychische schade en/of lichamelijk letsel van
cliënten bij het uitvoeren van het begeleidingsplan. Er kan sprake zijn van verantwoordelijkheid voor het
zorginhoudelijke proces van de locatie. Invloed wordt uitgeoefend op het zorgbeleid van de organisatie.
Uitdrukkingsvaardigheid
Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en tact zijn vereist voor het onderhouden van de
contacten met cliënten en diens sociale systeem en alle betrokken zorg- en maatschappelijke partijen.
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is ook nodig voor het ondersteunen en het ontwikkelen van kennis
bij medewerkers, schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist bij het opstellen van, rapportages,
protocollen en verbetervoorstellen.
Bewegingsvaardigheid
Geen bijzondere eisen.
4 | Functieprofiel GGZ-Specialist, vastgesteld februari 2017
Oplettendheid
Oplettendheid is vereist bij het opstellen van begeleidingsplannen, het observeren en begeleiden van
cliënten, het toezien op de te behalen doelen en bij het uitvoeren van medicatiebeleid. Tevens is
oplettendheid vereist bij het interveniëren in crisissituaties. Oplettendheid en nauwkeurigheid zijn vereist
bij coördinerende en regisserende werkzaamheden. Onvoldoende oplettendheid kan gevolgen hebben
voor het welbevinden van cliënten. Binnen een woonvorm is alertheid op dreigende crisissituaties
voortdurend vereist tijdens de dagelijkse interactie. Onvoldoende oplettendheid kan leiden tot escalatie
van crisis.
Overige functie-eisen
Eisen worden gesteld aan volharding, geduld en doorzettingsvermogen bij het krijgen van
medewerking van cliënten bij de begeleiding van cliënten, de toeleiding naar behandeling, bij de
contacten met cliënten en hun verwanten;
Eisen worden gesteld aan systematiek, ordelijkheid en hygiëne bij de begeleiding, het methodisch
werken en het registreren en rapporteren;
Integriteit is vereist vanwege vertrouwelijke informatie;
Eisen worden gesteld aan voorkomen en gedrag i.v.m. in- en externe contacten;
Gevoel voor menselijk lichaam is van belang bij het signaleren van gedragsveranderingen en
veranderingen in het lichamelijk welbevinden.
Inconveniënten
Psychische belasting kan ontstaan vanwege het in aanraking komen met leed van cliënten en bij het
behalen van doelen onder tijdsdruk;
Er bestaat een risico op persoonlijk letsel ten gevolge van verbale en/of fysieke agressie en/of als
gevolg van kans op besmetting.
5 | Functieprofiel GGZ-Specialist, vastgesteld februari 2017
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards