Trajectbegeleider Werk

advertisement
Functieprofiel Trajectbegeleider Werk
Functienaam
Inschaling
Status
:
:
:
Trajectbegeleider Werk
FWG-45
Vastgesteld februari 2017
Doelstelling van de functie
De Trajectbegeleider werk begeleidt cliënten bij het vinden van een passende werkplek en bij de
ontwikkeling van vaardigheden in het werk, gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid in de
werksituatie en zelfstandig functioneren in de maatschappij. Draagt zorg voor het verwerven van
werkplekken en het adviseren van collega’s over verdere activering van cliënten en mogelijkheden van
(vrijwilligers)werk .
Situatieschets
Binnen Lister wordt op een herstel ondersteunende manier de begeleiding gegeven op basis van de
richtlijn Goede Zorg. Uitgangspunt bij de begeleiding is oprechte interesse in de cliënt en het
onvoorwaardelijk vertrouwen in het herstellend vermogen van de cliënt, met respect voor verschillende
afkomst, cultuur en levensbeschouwing. De ondersteuning is o.a. gericht op veilige en goede woon- en
leefomstandigheden, lichamelijk en geestelijk welzijn, (vrijwilligers)werk en dagbesteding en opbouw
en/of herstel van het sociale netwerk. Het doel is volwaardig burgerschap, een goede kwaliteit van leven
en een zelfgekozen en persoonlijk herstelproces. Dit laatste heeft betrekking op het mens-zijn, de eigen
identiteit en de ontwikkeling daarvan gedurende het proces van herstel.
Plaats in de organisatie
Ontvangt leiding van een locatiehoofd. Geeft aanwijzingen aan en ontvangt deze van andere bij de
begeleiding betrokken medewerkers.
Resultaatgebieden
Resultaatgebied in kerntaken
Toeleiding naar (vrijwilligers)werk en activering
Prestatie-indicatoren










Onderzoekt met en informeert de cliënt over
mogelijkheden van (vrijwilligers)werk in een
intakegesprek;
Ondersteunt de cliënt bij het maken van een
trajectplan voor structureel vrijwilligerswerk of
betaald werk;
Matcht de cliënt met de werkgever en
evalueert het succes van de plaatsing;
Monitort voortgang op de werkplek met de
cliënt en werkgever en/of externe jobcoach;
Legt gegevens vast in het begeleidingsdossier;
Begeleidt, waar nodig en in overleg met
andere bij de zorg betrokken medewerkers, de
cliënt, stelt hiervoor een begeleidingsplan op
en voert dit op methodische wijze uit;
Stimuleert de maatschappelijke participatie en
sociale contacten van de cliënt;
Past het gedachtengoed (stroom –en
denkschema’s) over het omgaan met
psychiatrische aandoeningen in het kader van
herstelondersteunende zorg toe;
Bevordert de doorstroom van vrijwilligerswerk
naar betaald werk.
1 | Functieprofiel Trajectbegeleider Werk, vastgesteld februari 2017




De mate waarin de cliënt zich ondersteund
voelt;
De mate waarin werknemersvaardigheden zijn
aangeleerd aan de cliënt conform op het
opgestelde trajectplan;
De mate waarin gegevens tijdig en volledig zijn
vastgelegd;
De mate van doorontwikkeling met betrekking
tot de maatschappelijke participatie en de
sociale contacten van de cliënt;
De mate waarin doorstroom naar betaald werk
is gerealiseerd.
Resultaatgebied in kerntaken
Ontwikkeling en onderhoud van netwerken
Prestatie-indicatoren





Zoekt actief een passend werkaanbod bij een
verzoek van een cliënt;
Benadert werkgevers met concrete verzoeken
voor een individueel werkaanbod;
Benadert diverse instanties en verenigingen en
onderhoudt deze contacten;
Neemt deel aan projecten t.b.v. het creëren
van plekken voor dagbesteding en/of
vrijwilligerswerk en/of betaald werk.

De mate waarin er voldoende passende
werkplekken zijn voor de cliënt;
De mate waarin zinvolle netwerken zijn
onderhouden en verder uitgebreid.
Resultaatgebied in kerntaken
Adviseren en informeren
Prestatie-indicatoren





Geeft adviezen aan werkgevers over de
begeleiding van individuele cliënten;
Adviseert andere bij de begeleiding betrokken
medewerkers over de mogelijkheden voor en
tijdens het traject naar werk van de cliënt;
Geeft voorlichting aan collega’s op locatie over
wet- en regelgeving (eventueel met
ondersteuning van de Adviseur Werk &
Dagbesteding);
Informeert locaties m.b.t. het centrale aanbod
op het gebied van werk en activering.


De wijze waarop werkgevers zijn geadviseerd
over de begeleiding van de cliënt;
De mate waarin collega’s de mogelijkheden
kennen voor werk en werkgevers;
De
mate
waarin
collega’s
het
begeleidingstraject van individuele cliënten
begrijpen.
Resultaatgebied in kerntaken
Samenwerking en afstemming
Prestatie-indicatoren



Participeert in overlegsituaties;
Is actief teamlid.
De kwaliteit van de samenwerking is goed.
Functie-eisen
Kennis
Beschikt over een relevant diploma op hbo-niveau, aangevuld met ervaring met het begeleiden van
cliënten met een psychiatrische of daar mee te vergelijken problematiek. Kennis van
werkgeversbenadering en motiverende gespreksvoering is vereist. Beschikt tevens over kennis van de
sociale kaart. Houdt de kennis en ontwikkelingen in het vakgebied zelfstandig bij.
Zelfstandigheid
Werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de voor de organisatie geldende richtlijnen. Prioriteiten
worden zelfstandig gesteld. Voorkomende problemen worden zoveel mogelijk zelfstandig opgelost,
waarbij er (telefonische) terugval mogelijk is op de leidinggevende.
Sociale vaardigheden
Tact, kunnen luisteren, empathisch vermogen, hulpvaardigheid en kunnen motiveren zijn van belang bij
de contacten met cliënten en het stimuleren van gedragsverandering. Om kunnen gaan met
onvoorspelbare situaties en onvoorspelbaar gedrag van cliënten is van belang. Creativiteit is van belang
om in te kunnen spelen op signaleren en wisselende situaties waarbij zowel cliënten als klanten betrokken
zijn. Er kan sprake zijn van het bewaren van de eigen professionele houding bij de begeleiding van de
cliënt. In de omgang met werkgevers kunnen tact en overtuigingskracht van belang zijn.
2 | Functieprofiel Trajectbegeleider Werk, vastgesteld februari 2017
Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed
Er bestaat een kans op materiële schade bij een tekort aan werkaanbod bij onvoldoende groei en bij
behoud en vervanging van werkzaamheden en activiteiten. Er is kans op immateriële schade (waaronder
imagoschade) in de omgang met cliënten en diens relaties, bij het onderhouden van contacten
werkgevers, externe functionarissen en instanties. Er is invloed op het zorgproces bij het op- en bijstellen
van de persoonlijke trajectplannen.
Uitdrukkingsvaardigheid
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor gespreksvoering met cliënten en voor overleg met
externen in het kader van het onderhouden van netwerkcontacten. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
is vereist voor het opstellen van trajectrapportages. Er kan sprake zijn van non-verbale uitdrukkingsvaardigheid in de contacten met cliënten.
Bewegingsvaardigheid
Bewegingsvaardigheid is nodig voor het gebruik van een pc.
Oplettendheid
Oplettendheid is nodig bij het begeleiden van cliënten en het vervullen van een spilfunctie ten aanzien
van externe contacten. Tevens is oplettendheid vereist bij het signaleren van in- en externe
ontwikkelingen en het bewaken van gemaakte afspraken. Er is sprake van het omgaan met
onvoorspelbare situaties en onvoorspelbaar gedrag van cliënten.
Overige functie-eisen





Eisen worden gesteld aan volharding, geduld en doorzettingsvermogen bij het langdurig begeleiden
van cliënten;
Eisen worden gesteld aan systematiek, ordelijkheid en hygiëne bij het opstellen en uitvoeren van het
trajectplan;
Integriteit is vereist vanwege vertrouwelijke informatie t.a.v. de cliënt;
Eisen worden gesteld aan voorkomen en gedrag in verband met het onderhouden van contacten met
cliënten en externe relaties;
Gevoel voor het menselijk lichaam heeft betrekking op het observeren en begeleiden van cliënten en
het signaleren van bijzonderheden.
Inconveniënten


Psychische belasting kan ontstaan vanwege het in aanraking komen met leed van cliënten en door
piekbelasting in het werk;
Er bestaat een risico op persoonlijk letsel ten gevolge van verbale en fysieke agressie.
3 | Functieprofiel Trajectbegeleider Werk, vastgesteld februari 2017
Download