Inschrijfformulier Duurzaamheidsprijs 2017

advertisement
Inschrijfformulier Duurzaamheidsprijs 2017
Inschrijving sluit 17 mei 2017 23:59 uur.
Het inschrijfformulier kunt u richten aan [email protected]. Heeft u documenten of afbeeldingen die u wilt delen? Deze
kunt u samen met het inschrijfformulier richten aan hetzelfde emailadres.
Meer informatie vindt u op de website van de Natuur en Milieufederatie Utrecht.
Contactpersoon: Jeannine van Bree, [email protected], 030-2567358.
We realiseren ons dat dit inschrijfformulier lastig kan zijn om in te vullen. Komt u er niet uit? Bel of mail ons gerust, dan
helpen we u graag verder. Is een vraag niet van toepassing, dan kunt u deze eventueel open laten. Het belangrijkste is te
laten zien dat er over het concept van circulaire economie is nagedacht! Heeft u al stukken waaruit zaken blijken,
bijvoorbeeld een begroting of projectplan, voeg dit toe en verwijs hiernaar op het inschrijfformulier.
1
Project
Naam project
Gegevens initiatiefnemer
Naam contactpersoon; adres; postcode + woonplaats; telefoonnummer; emailadres;
website; social media.
2
Korte omschrijving van het project
3
Motivatie project
Geef aan wat uw beweegredenen zijn of wat de aanleiding was voor uw idee, initiatief of project.
4
Circulaire Economie
Onder welke sector valt het
[Sector]
project?
Bouw
[X]
Chemie
Facilitaire diensten
Food & Agribusiness
Grondstoffen en basismaterialen
Horeca
Non-food producten
Overheid en onderwijs
Persoonlijke diensten
Toerisme
Transport & logistiek
Zakelijke diensten
Zorg & welzijn
Overig namelijk:
Wat zijn de doelen van het
project?
Op welk(e) niveau(s) van
Refuse, reduce, renew, reuse, repair, refurbish, remanufacture repurpose, recycling,
circulariteit heeft het project
recover.
betrekking? Kunt u dit
NB. We realiseren ons dat dit bij sommige projecten/initiatieven een lastige vraag kan
toelichten? (zie bijlage
zijn. Het belangrijkste is dat u kunt laten zien dat er over het concept van circulariteit
aankondiging)
is nagedacht.
Op welke manier draagt het
project bij aan de (versnelling
van de) transitie van een lineaire
naar een circulaire economie in
de provincie Utrecht?
Wat is de impact van het project
Denkt u aan voorbeelden op maatschappelijk-, milieu, economisch of cultureel gebied
in de provincie Utrecht?
(bijv. werkgelegenheid, verbinding tussen partijen, CO2 uitstoot vermindering,
ecologische footprint etc.)
Geef aan wat er vernieuwend of
Positioneer het project helder ten opzichte van andere initiatieven van een
innovatief is aan uw initiatief
vergelijkbare doelstelling.
voor de circulaire economie in
de provincie Utrecht.
Indien het een tastbaar object
Geef hier aan of u kunt concurreren met de markt van het product, kunt u het
betreft, in hoeverre kan het
goedkoper aanbieden of zal het eerst duurder op de markt komen. Wat zijn de
product al direct concurreren
prognoses. Voeg u een berekening toe, indien aanwezig.
met de ruwe grondstof, of een
product wat uit ruwe grondstof is
gemaakt?
5
Aanpak en planning
In welke fase zit het project?
(idee-, ontwerp-, voorbereiding-, start-, of uitvoeringsfase)
Wat is de globale tijdsplanning
Mocht u een detailplanning hebben, dan kunt u deze toevoegen als bijlage.
van het project?
Kan het project uitgevoerd
Op welke wijze levert het project een blauwdruk voor opschaling? Breng de
worden in de regio Utrecht? Is
marktpotentie helder in beeld. Welke impact heeft het aangevraagde project nu en
opschaling mogelijk binnen en/of
welke potentie kan het in de toekomst hebben bij opschaling?
buiten de regiogrenzen?
6
Begroting
Is er een businessplan? Zo ja
voeg deze toe als bijlage.
Wat is de totale begroting van
2017?
Zijn er investeerders
aangetrokken? Zo ja, wat is het
geïnvesteerde bedrag. Voeg
een bewijs van investering toe.
Wat zijn de financiële afspraken
met de investeerders?
Is er een fonds aangesproken?
Zo ja voor welk bedrag?
Is er subsidie verstrekt? Zo ja
voor welke bedrag?
Is er een crowdfunding actie
opgestart? Zo ja wat was de
opbrengst?
Zijn er eigen financiële middelen
ingezet? Zo ja voor welk
bedrag?
Op welke termijn denkt u winst
te kunnen draaien? (mits van
toepassing).
Is er op andere wijze een
innovatieve financiële
constructie bedacht en/of
uitgevoerd? Beargumenteer uw
antwoordt.
7
Samenwerking
Welke partners of partijen zijn
betrokken bij het project en waar
zijn deze gevestigd?
Risico’s en afhankelijkheden.
Geef transparant aan welke risico’s u voorziet en met welke afhankelijkheden u te
maken hebt (bijvoorbeeld op het vlak van continuïteit medewerkers, financiële input,
medewerking andere partij e.d.). Licht toe hoe u hier mee omgaat.
8
Besteding
Waar zal het te winnen
prijzengeld aan besteed gaan
worden?
Waar heeft het project op dit
moment het meeste baat bij om
het te laten slagen?
9
Overige opmerkingen
Bijlage
Om de circulariteit van een product of initiatief te kunnen rangschikken wordt dit vaak gevisualiseerd op een ladder.
Hoe hoger op deze ladder, hoe minder nieuwe grondstoffen worden gebruikt .
Een voorbeeld: de mobiele telefoon










Refuse: Geen mobiele telefoon
gebruiken.
Reduce: Gebruik je mobiele telefoon
zo lang mogelijk, bijvoorbeeld door bij
het afsluiten van een abonnement
geen nieuwe telefoon te bestellen
terwijl de oude nog goed werkt.
Renew: Koop een telefoon die relatief
weinig fossiele grondstoffen bevat,
makkelijker te repareren is en her te
gebruiken.
Re-use: Koop een tweedehands
telefoon.
Repair: Laat de telefoon repareren.
Refurbish: Koop een telefoon die
gebruikt is, maar door de fabrikant of
een verkooppunt opgeknapt en getest
voor hergebruik.
Remanufacture: Koop een telefoon
die gemaakt is van gebruikte, nog
werkende onderdelen van een oude
telefoon.
Re-purpose: Gebruik de telefoon als
afstandsbediening.
Recycle: De telefoon kan gesmolten,
uit elkaar gehaald of geshredderd
worden om de oorspronkelijke
grondstoffen terug te winnen (metaal,
plastic e.d.). De grondstoffen worden
opnieuw gebruikt voor een telefoon of
ander product.
Recover: De telefoon wordt in een
afvalcentrale
verbrand
en
de
vrijgekomen warmte gebruikt voor het
leveren van energie.
Download