kenmerk: 621177 onderwerp: Vaststellen programma en overzicht

advertisement
Collegebesluit
Collegevergadering: 28 januari 2014
ONDERWERP
Vaststellen programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2014
SAMENVATTING
Voorgesteld wordt het programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2014
definitief vast te stellen.
BESLUIT B&W
Het programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2014 definitief vast te
stellen.
INLEIDING
Schoolbesturen kunnen jaarlijks voor 1 april op grond van de Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs gemeente Heemstede 2011 aanvragen bij de gemeente indienen voor
huisvestingsvoorzieningen voor de onder hun bestuur staande scholen in het
daaropvolgende jaar.
Voorzieningen die na beoordeling voor honorering in aanmerking komen worden door u
geplaatst op het programma voorzieningen huisvesting onderwijs. Aanvragen die niet voor
honorering in aanmerking komen, worden door u geplaatst op het overzicht voorzieningen
huisvesting onderwijs.
Voor het jaar 2014 hebben de schoolbesturen in totaal 12 aanvragen ingediend. Een
overzicht van de ingediende aanvragen treft u aan in bijlage 1.
Op 17 december 2013 hebt u het Conceptprogramma en het Conceptoverzicht
voorzieningen huisvesting onderwijs 2014 vastgesteld. Deze concepten zijn op 19 december
2013 aan de schoolbesturen voorgelegd in het Op Overeenstemming Gericht Overleg
(OOGO).
U wordt gevraagd het programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2014
definitief vast te stellen.
MOTIVERING
Algemeen
Alle aanvragen zijn beoordeeld op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs gemeente Heemstede 2011. Hierbij is ook gekeken naar de (technische)
noodzakelijkheid van de aangevraagde voorziening en de hoogte van het gevraagde bedrag.
Deze beoordeling heeft er vervolgens toe geleid dat 8 aanvragen geheel en 1 aanvraag
gedeeltelijk op het programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2014 (zie bijlage 2) zijn
geplaatst. In het programma staan alle aanvragen/voorzieningen, die voor honorering in
aanmerking komen.
Van de binnengekomen aanvragen zijn er 3 aanvragen geheel en 1 aanvraag gedeeltelijk
geplaatst op het overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2014 (zie bijlage 3). In het
overzicht worden de aanvragen geplaatst die niet voor honorering in aanmerking komen.
621177
1/3
Collegebesluit
Collegevergadering: 28 januari 2014
FINANCIËN
Algemeen
De kosten van de toegekende voorzieningen onderwijshuisvesting komen ten laste van:
1) Bestemmingsreserve Kapitaallasten huisvesting onderwijs
Bij uitgaven boven de € 50.000 worden de kapitaallasten jaarlijks via deze reserve afgeboekt
(over een 25-jarige periode). De hoogte van deze reserve bedraagt circa € 1,4 miljoen.
2) Voorziening huisvesting onderwijs
Uitgaven onder de € 50.000 worden eenmalig gedekt via deze voorziening. De hoogte van
deze voorziening bedraagt circa € 750.000.
Totale kosten programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2014
De totale kosten van de voorzieningen die geplaatst zijn op het programma voorzieningen
huisvesting onderwijs 2014 bedragen € 218.712.
Van de totale kosten ad € 218.712 komt € 78.485 ten laste van de Voorziening huisvesting
onderwijs. Het resterende bedrag van € 140.227 wordt, conform bestaand beleid,
afgeschreven in 25 jaar.
Nadere informatie aanvraag Stichting Salomo inzake Bosch en Hovenschool
De Stichting Salomo heeft een aanvraag gedaan voor een voorziening in de huisvesting
onderwijs van € 175.037,50 voor de vervanging buitenkozijnen inclusief zonwering.
Voor deze aanvraag geldt dat deze gedeeltelijk kan worden toegekend, c.q. gedeeltelijk is
opgenomen, als p.m. post, in het Conceptprogramma voorzieningen huisvesting onderwijs
2014. Voor het andere deel is deze aanvraag op het Conceptoverzicht voorzieningen
huisvesting onderwijs 2014 geplaatst met als weigeringsgrond dat deze aanvragen conform
de verordening geen voorzieningen in de huisvesting zijn of dat de gewenste voorzieningen
(technisch) niet noodzakelijk zijn.
Met deze p.m. post is nog geen rekening gehouden bij de totale kosten van de
voorzieningen die gehonoreerd kunnen worden.
JURIDISCH KADER
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heemstede 2011
Wet op het Primair Onderwijs (WPO)
PLANNING/UITVOERING
21-1-2014: Besluit college van B&W.
COMMUNICATIE/BEKENDMAKING
Na definitieve vaststelling door uw college zullen de schoolbesturen schriftelijk op de hoogte
gesteld worden van uw besluit middels een voor bezwaar en beroep vatbare beschikking en
uitgenodigd worden, waar nodig, drie offertes ter beoordeling aan de gemeente te sturen. Na
beoordeling van deze offertes krijgen de aanvragers toestemming de werkzaamheden aan
de aanbieder met het laagste offertebedrag te gunnen.
BIJLAGEN
A) Verseonnummer 621221: Ingediende aanvragen inclusief definitief programma en
overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014.
Bijlage 1: De ingediende aanvragen Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014
Bijlage 2: Programma Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014
Bijlage 3: Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014
621177
2/3
Collegebesluit
Collegevergadering: 28 januari 2014
B) Verseonnummer 615662: Vaststellen Conceptprogramma en Conceptoverzicht
voorzieningen huisvesting onderwijs 2014.
C) Verseonnummer 601224: Aanvraag voorziening in de huisvesting programma 2014
Icarus Kerklaan 90-92.
621177
3/3
Download