Ambtelijke samenvoeging Hillegom, Lisse en Teylingen in de vorm

advertisement
Ambtelijke samenvoeging Hillegom, Lisse en Teylingen in de vorm van werkorganisatie HLT
Samen: Vragen en antwoorden
Achtergrond werkorganisatie Hillegom, Lisse en Teylingen
Waarom gaan de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen hun ambtelijke organisaties
samenvoegen?
De drie gemeenten brengen hun ambtelijke krachten samen in één werkorganisatie voor drie zelfstandige
gemeentebesturen, om:
a. de kwaliteit van dienstverlening aan de drie gemeentebesturen en hun inwoners, ondernemers,
instellingen en bezoekers verder te verbeteren;
b. de kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie te verminderen;
c. de kosten van de uitvoering naar beneden te brengen;
d. de strategische positie/invloed van de individuele gemeenten en de drie gemeenten tezamen in de
Bollenstreek en de grotere regio te versterken.
Door de vorming van één werkorganisatie kunnen de gemeenten hun zelfstandigheid behouden, omdat
zij de complexe veranderingen in de maatschappij en de nieuwe gemeentelijke taken zo samen aan
kunnen. Per 1 januari 2017 is de gezamenlijke werkorganisatie een feit.
Hoe gaan de gemeenten komen tot één werkorganisatie?
Op 25 juni hebben de drie gemeenteraden besloten om hun ambtelijke organisaties samen te voegen. Op 29
oktober stelden de raden het plan van aanpak vast. Het plan van aanpak vormt het zogenoemde
‘spoorboekje’ voor het verdere proces. Dit plan van aanpak wordt verder uitgewerkt in een bedrijfsplan. Dit
bedrijfsplan vertelt meer in detail hoe de werkorganisatie eruit gaat ziet. Dit plan komt in maart 2016 in de
raden. Vervolgens richten de gemeenten de werkorganisatie in, aan de hand van een implementatieplan. Op
1 januari 2017 is de werkorganisatie dan een feit.
Wat gaat die ambtelijke samenvoeging kosten of wat levert het op?
De gezamenlijke ambtelijke organisatie krijgt de ambitie mee om de kwaliteit van dienstverlening te
verhogen, met een reductie van 5% op de bedrijfskosten, structureel. Ofwel, gezamenlijk is de ambitie om
ruim 1,5 mln. euro jaarlijks te besparen op de bedrijfsvoering.
Zijn er in Nederland meer voorbeelden van gemeentebesturen die hun ambtelijke organisatie
delen?
In Nederland zijn inmiddels bijna 40 gemeenten die hun ambtelijke organisaties hebben samengevoegd (kijk
voor een overzicht op www.ambtelijkefusie.nl). Zij hebben al veel resultaat geboekt op het gebied van
kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten.
Waarom doen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout niet mee?
De gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout hebben aangegeven niet mee te willen doen met een
ambtelijke samenvoeging. De drie gemeenten respecteren dit besluit. De uitwerking van de 36 strategische
afspraken blijven onverminderd van groot belang, om zo de positie van heel de Duin- en Bollenstreek te
versterken.
Waarom gaan de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen niet helemaal fuseren?
Voor een bestuurlijke fusie is geen politiek draagvlak. De gemeenten in de Bollenstreek werken al geruime tijd
intensief samen. Deze samenwerking is zichtbaar in de eerder gemaakte 36 Valentijnsafspraken en in het
economisch en sociaal domein. De samenwerking en de ambtelijke initiatieven leveren veel voordelen op. Wel
ontstaat er een aanzienlijke lappendekken in samenwerkingsthema’s en samenwerkingspartners. De
Pagina 01
gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen hebben daarop besloten hun ambtelijke organisaties samen te
voegen. Met deze ambtelijke samenwerking kunnen de drie gemeenten hun samenwerking zo organiseren dat
dit leidt tot een versterking van hun strategische positie. Met deze samenvoeging verminderen de
gemeentebesturen de zogenoemde lappendeken, blijven zij zelfstandig en wordt de bestuurskracht duurzaam
versterkt door één krachtige ambtelijke organisatie.
Is de ambtelijke samenvoeging een eerste stap naar een hele fusie?
Nee. De gemeenteraden hebben besloten om de ambtelijke organisaties samen te voegen en bestuurlijk
zelfstandig te blijven.
Vanaf 1 januari 2017
Wat ga ik als inwoner merken van de ambtelijke samenvoeging?
De publieksdiensten van de drie gemeenten blijven in de afzonderlijke gemeenten, waarbij u op termijn zult
merken dat de dienstverlening nog beter wordt. De komende tijd zijn wij bezig met deze verbeterslag.
Wat ga ik als ondernemer of vereniging merken van de ambtelijke samenvoeging?
Als ondernemer of vereniging zult u merken dat wij meer ambtenaren tot onze beschikking hebben. Als er
een medewerker afwezig is, kunt u makkelijk een collega bereiken. Daarbij kunnen onze ambtenaren zich
meer specialiseren. U zult dit gaan merken in uw contact met onze werkorganisatie.
Is het straks ook mogelijk om op één gemeentehuis de diensten en producten van alle drie de
gemeenten af te nemen?
De dienstverlening blijft in de afzonderlijke gemeenten. Op termijn zal de kwaliteit van de dienstverlening nog
meer verbeteren. Zo zijn er straks geen éénpitters meer op de verschillende functies. Er is dan altijd iemand
beschikbaar om uw vragen te beantwoorden. Wellicht wordt het dan mogelijk om op de drie verschillende
locaties, dezelfde diensten en producten en dus van alle gemeenten af te nemen.
Hoe weten al die ambtenaren vanaf 1 januari 2017 wat er speelt in de afzonderlijke gemeenten?
We hebben straks een ambtelijke organisatie van ruim 400 medewerkers, voor ongeveer 80.000 inwoners.
Waar medewerkers nu vaak een heel breed takenpakket hebben, kunnen zij zich in de werkorganisatie
specialiseren. Dit betekent ook dat zij op de hoogte zijn van wat er speelt op hun vakgebied in de drie
gemeenten en een goed netwerk hebben.
Pagina 02
Download