Word

advertisement
Pienter 1ASO
Extra oefeningen hoofdstuk 7
Extra oefeningen hoofdstuk 7: Vlakke figuren
1
Teken binnen een cirkel met straal 6 cm een tweede cirkel met straal 2 cm.
Wat is de kleinste en wat is de grootst mogelijke afstand tussen beide
middelpunten?
2
In Bevergem is een lokale wielerwedstrijd. Een Rode Kruispost wordt
opgesteld. Om veiligheidsredenen zou deze post maximaal op 3 km van de
kerk van Bevergem mogen liggen en gelijktijdig op maximaal 3 km van
autoweg a.
Teken het gebied waar men de hulppost kan inrichten.
3
We zoeken een woord dat begint met de letter W.
Alle opeenvolgende letters van het woord liggen op dezelfde afstand van
elkaar.
4
Teken twee parallellogrammen over elkaar, zodanig dat ze als
gemeenschappelijk deel een rechthoek hebben.
Doe nu hetzelfde met twee rechthoeken die als gemeenschappelijk deel
een parallellogram moeten hebben.
Uitgeverij Van In
1
Pienter 1ASO
Extra oefeningen hoofdstuk 7
5
Volgende vierhoeken zijn gedeeltelijk verborgen.
Welk soort vierhoeken kunnen het zijn?
6
Plaats de punten G (- 4 , - 2), R (- 1 , 2) en A (5 , 3) in een cartesiaans
assenstelsel.
a) Bepaal de coördinaatgetallen van hoekpunt M voor parallellogram GRAM.
b) Bepaal de coördinaatgetallen van hoekpunt E voor parallellogram RAGE.
7
Max en Bobby, twee waakhonden, liggen aan de ketting.
Teken voor beide honden het terrein dat ze kunnen belopen.
De ketting van Bobby schuift over een ijzeren staaf.
8
Teken driehoek ABC als |AC| = 10 cm, Â = 30° en |BC| = 6 cm.
Opgelet, ditmaal zijn er twee oplossingen mogelijk!
Teken beide oplossingen.
Uitgeverij Van In
2
Pienter 1ASO
Extra oefeningen hoofdstuk 7
9
Teken een rechthoekige driehoek ABC. [AB] is de schuine zijde en is
6 cm lang. Hoek  = 50°.
10
Teken een ruit waarvan één van de diagonalen 5 cm is en de zijden 3 cm.
11
Teken een parallellogram met een diagonaal van 7 cm en zijden van
6 cm en 4 cm.
12
In een gelijkbenige driehoek is a de grootte van de tophoek.
Stel nu met een lettervorm de grootte van een basishoek voor.
Omgekeerd: a is de grootte van een basishoek, stel met een lettervorm
de grootte van de tophoek voor.
13
Teken 4 gelijkzijdige driehoeken met zijde 4 cm.
Knip ze uit en maak hiermee zoveel mogelijk verschillende gekende
meetkundige figuren.
Hoeveel figuren zijn er te maken met 6 gelijkzijdige driehoeken?
14
Bereken alle hoeken in de volgende figuur.
15
Teken in een cartesiaans assenstelsel de driehoek met hoekpunten
(2,2), (10,5) en (2,8).
a) Teken de deellijnen van de drie hoeken.
b) Bepaal de coördinaat van het snijpunt van de deellijnen.
c) Meet zo nauwkeurig mogelijk de hoeken van de driehoek.
16
Teken in een cartesiaans assenstelsel een regelmatige zeshoek, zodanig dat
de coördinaat van het middelpunt van de omgeschreven cirkel (5,6) is en
de coördinaat van één van de hoekpunten (1,6) is.
Geef de coördinaat van de andere hoekpunten.
Uitgeverij Van In
3
Pienter 1ASO
17
Extra oefeningen hoofdstuk 7
[AB], [CD] en [EF] snijden elkaar in een
punt S (zie figuur).
De som van de hoeken A, B, C, D, E, F is
gelijk aan
(A) 180°
(B) 240°
(C) 300°
(D) 360°
(E) 450°
(VJWO 2003 - 2004, eerste ronde)
18
In dit gelijkbenig trapezium is de kleine basis
even lang als de opstaande zijden en zijn de
diagonalen even lang als de grote basis.
De aangeduide hoek tussen de diagonalen
bedraagt dan
(A) 90°
(B) 108°
(C) 120°
(D) 135°
(E) 144°
(VJWO 2003 -2004, eerste ronde)
19
Een gelijkzijdige driehoek heeft een zijde gemeen met een
zijde van een vierkant (zie figuur). Als men twee
lijnstukken bijtekent, ontstaat de gearceerde driehoek. De
verhouding van de grootste tot de kleinste hoek van de
gearceerde driehoek is
(A) 3
(B) 3,5
(C) 4
(D) 4,5
(E) 5
(VJWO 2003 -2004, tweede ronde)
20
Â, B̂ en Ĉ zijn de hoeken van een driehoek ABC.
Als hoek  het dubbele is van B̂  Ĉ , toon dan aan dat B̂  Ĉ = 60°
Uitgeverij Van In
4
Pienter 1ASO
21
Extra oefeningen hoofdstuk 7
A is de verzameling van alle driehoeken, B is de verzameling van alle
gelijkbenige driehoeken, C is de verzameling van alle gelijkzijdige driehoeken
Plaats een passende figuur in elke gebied van het klaverbladdiagram,
en als een gebied leeg is arceren we het.
Uitgeverij Van In
5
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards