De nieuwe huisstijl

advertisement
Collectief vervoer
Guy Hermans
Opbouw presentatie
Collectief vervoer en CROW-KpVV
Vervoer van en naar dagbesteding
Ontwikkelingen bij overheden
Kansen en bedreigingen voor de toekomst
– Tussennet
– Vrijwilligersvervoer
CROW-KpVV
CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie zonder
winstoogmerk de beste oplossingen voor vraagstukken van
beleid tot en met beheer in infrastructuur, openbare ruimte,
verkeer en vervoer en werk en veiligheid. Praktische kennis,
direct toepasbaar.
CROW KpVV Programma Collectief Vervoer
OV & doelgroepenvervoer
Goed, betaalbaar en
duurzaam vervoer
Kennis en netwerken
Naar Beter
Contractvervoer
Collectief Vervoer
-
Vervoer is een middel en geen doel
Ontwikkelingen rondom het doel hebben invloed op het
middel
Korte termijn vs. lange termijn (transitie vs. transformatie)
AWBZ-vervoer
AWBZ-vervoer
(Er waren) verschillen tussen instellingen m.b.t. inzicht in
vervoer(skosten)
Inzicht is noodzakelijk om na te gaan of
en welke wijzigingen haalbaar zijn op de korte en de lange
termijn
Inzicht: strategische stappen
A
Stap 1:
Dataverzameling, dialoog
met vervoerders en
instellingen, dialoog met
patiëntorganisaties/
cliënt-ondersteuners,
dialoog met andere
gemeenten, dialoog
binnen de gemeente,
analyse informatie
(inclusief bestaande en
noodzakelijke kennis)
Stap 2: Visie bepalen
(In welke rol en welke
positie wil een
gemeente in de
wijzigende situatie
acteren en met creatie
van welke
klantwaarde)
B
Transitie (beheerste overgang)
C
Transformatie
Stap 3: strategie bepalen
(doelstellingen, ambities,
wat moet de gemeente
wanneer uitvoeren en
hoe moet een gemeente
handelen)
Strategische stappen naar keuzes
Onderwerpen
Beleidsontwerp/
beoordeling
Deelonderwerpen
Beoordeling vervoer
Toekenning
Begeleiding,
Rolstoeltaxi,
individueel vervoer
Gemeente besteedt aan
Gemeente laat vervoer door
vrijwilligers uitvoeren
Instelling koopt in of
besteedt aan
Beheer gemeente
Beheer instelling
Beheer vervoerder
Beheer gezamenlijk
Onafhankelijk behe er
Zelfredzaamheid
Dichtstbijzijnde
passende locatie
Eigen bijdrage
Eigen omgeving
Vrijwilligers
Bundeling
Bundeling
Bundeling
Bundeling
Bundeling
Bundeling kennis
Sturingselement
1.
Organisatie
Beheer
kennis
in voertuig
volgtijdelijk 1
intra-extramuraal
vervoervormen
Onder volgtijdelijke bundeling wordt verst aan: het in de tijd bundelen van verschillende
vormen
van
vervoer.
Bijvoorbeeld
eerst
WSW-vervoer,
dan
AWBZ-vervoer, zodat het voertuig in de tijd optimaal wordt benut .
leerlingenvervoer,
dan
AWBZ-bezuiniging
(o.b.v. onze inventarisatie)
Aanpassen van tijdstip en/of afstand
– Het
schuiven van de tijden van de dagbesteding:
aansluitend aan het leerlingenvervoer uit te voeren; de
cliënten in twee rondes op te halen (ver weg en dichtbij)
– Cliënten minder keuzevrijheid geven en hen vragen
dagbesteding af te nemen op de dichtstbijzijnde best
passende locatie.
AWBZ-bezuinigingen
Eigen bijdrage wanneer een cliënt dagbesteding op een andere
locatie wil
Het uitbetalen van de vervoervergoeding aan familie van de
cliënt om daarmee zelf het vervoer te organiseren.
Andere maatregelen die naar voren komen zijn:
– (een verdere) inzet van vrijwilligers in het vervoer
(chauffeur / begeleider)
– inzet van grotere voertuigen
– uitvoeren van vervoer met eigen voertuigen
Ontwikkelingen bij overheden
Deels overeenkomstig met ABWZ-vervoer
– Inventarisatie van de verschillende regelingen
– Analyse van huidige vervoersstromen
– Analyse van veranderingen in vervoer (BDU bezuiniging)
– Analyse van verwachtingen veranderingen in zorgaanbod
• Minder / meer leerlingen bijzonder onderwijs?
• Kanteling van de Wmo
• Decentralisatie ABWZ enz enz.
Ontwikkelingen bij overheden
Zelfredzaamheid / samenredzaamheid / eigen kracht / kracht
van het netwerk
Bezuinigingen op verschillend terreinen
Analyse van eigen rol rondom voorzieningen en daarmee op
vervoer
Ontwikkelingen bij overheden
Wat doen overheden veelal:
– Alle vervoersstromen met alle bijbehorende onderwerpen
zoals wenselijkheid, noodzaak, wettelijke bevoegdheden en
financiën in de eigen regio in kaart brengen.
– Analyse van ontwikkelingen bij andere organisaties (zorg /
openbaar vervoer enz)
Komen tot andere aanpak:
o.a. wordt gedacht aan een tussennet en vrijwilligersvervoer
Tussennet
Tussen openbaar vervoer en doelgroepenvervoer een
voorziening (HOV-tussennet- doelgroepenvervoer)
Langzame openbaarvervoer reizigers en de snelle Wmo-ers /
leerlingen in een eigen systeem
Vragen over wie is verantwoordelijk, wat mag juridisch enz. nog
deels open
Tussennet
Tussennet: openbaar vervoer stimuleren
Onderdeel van tussennet is m.i. stimuleren gebruik openbaar
vervoer
Toegankelijkheid fysiek en mentaal
Mentaal: travel training maar ook technische hulpmiddelen
Monitor en evalueer!
Tussennet: aansturing en verdeling
Verdeling tussen gemeenten en provincie
Verdeling tussen overheid en taxi-ondernemer
Verdeling tussen openbaar vervoer en taxi vervoer
Vrijwilligersvervoer: particuliere initiatieven
Waarom deze inventarisatie
Vragen leven bij overheden:
Zelfredzaamheid
Betaalbaarheid
Wat kan vrijwilligersvervoer
bijdragen aan deze doelstellingen?
Hoe werkt het in de praktijk?
Inventarisatie particuliere initiatieven
Waar in Nederland?
Wat heeft inventarisatie opgeleverd?
154 initiatieven
Van klein tot groot
Voertuigen
Doelgroep
Organisatie van vervoer
Particuliere initiatieven
Beschrijving van de voorbeelden in de rapportage
Overigens geen nieuwe vorm van vervoer
Wel meer aandacht dan voorheen
Kans om invulling te geven aan vervoer dat anders (niet meer)
aangeboden wordt?
Bezint eer gij begint…….
Particuliere initiatieven
Voor wie is het een geschikte vorm van vervoer?
Wat mag wettelijk gezien wel en wat niet?
Als het geen vrijwilligersvervoer is dan moet het voldoen aan de
Wetpersonenvervoer 2000
Particuliere initiatieven: wettelijk kader
Werkingssfeer Wp2000:
Som van de betalingen minder dan de kosten van de auto en
eventuele bijkomende kosten
-
afschrijving, verzekering, brandstof enz
Onkostenvergoeding vrijwilliger
Geen uitoefening van beroep of bedrijf
N.B. Als KpVV zorgen we voor duidelijk overzicht met verwijzingen!
Particuliere initiatieven
Naast wettelijke verplichten ook van belang om aandacht te
besteden aan veiligheid (code VVR) en opleiding chauffeur
(ook VOG)
Mogelijke kans voor combinatie met taxi-ondernemers:
• Plannen van vervoer
• Trainen en opleiden van vrijwilligers
• Onderhoud wagenpark
Conclusies onderzoek
particuliere initiatieven
Klein onderzoek veel initiatieven gevonden
Juridische aspecten spelen een rol (komen we op terug)
Weinig overheidsbemoeienis in vrijheid handelen dat is de wens van
veel van de gevonden initiatieven
• wat is gevolg daarvan op mogelijkheden overheden?
Succes in de kleinschaligheid: wat als het groter wordt?
26
21 maart 2013
Colofon
Mijn contactgegevens
Volg ons
Guy Hermans
[email protected]
KpVV-discussiegroep over verkeer en vervoer
@KpVVUtrecht
www.kpvv.nl/rss
Geïnteresseerd in onze gratis abonnementen?
KpVV-nieuwsbrieven, KpVV Berichten, enzovoort.
Meld u aan bij www.kpvv.nl/mijnkpvv
KpVV is een onderdeel van CROW
Download