Autisme Spectrumstoornissen

advertisement
Syndroom van Asperger
PDD-Nos
ASS
Pervasief
DSM IV
Autisme spectrum stoornissen
Alles doordringend. In alles aspecten
van het sociaal, emotioneel, cognitief
en motorisch functioneren.
Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders
Wanneer kan de diagnose autistische stoornis
worden gesteld?
Een totaal van zes ( of meer) items van as 1, 2
en 3 met tenminste twee symptomen uit 1, één
symptoom uit 2 en één symptoom uit 3
http://www.youtube.com/watch?v=3aStVzuksGg




Opvallende tekortkomingen in het gebruik van
verschillende vormen van non-verbaal gedrag om
sociale contacten te reguleren zoals oogcontact,
gezichtsuitdrukking, lichaamghouding en gebaren
Onvermogen om tot relaties met leeftijdgenoten
te komen
Een tekort in het spontaan proberen met anderen
plezier, bezigheden of prestaties te delen
Afwezigheid van sociale en emotionele
wederkerigheid
Een achterstand in of volledige afwezigheid van
de ontwikkeling van de gesproken taal (niet
samengaand met een poging dit te compenseren
met alternatieve communicatiemiddelen zoals
gebaren of mimiek)
 Als er wel sprake is van een adequate
spraakontwikkeling is er een duidelijk
onvermogen een gesprek te beginnen of gaande
te houden
 Stereotype en herhaald zinnen, woorden
 Gebrek aan gevarieerd, spontaan fantasiespel
(doen-alsof) of sociaal imitatie spel (nadoen)

Sterke preoccupatie met één of meer stereotype
en beperkte patronen van belangstelling; deze
zijn abnormaal of wel in intensiteit of wel richting
 Duidelijk rigide vastzitten aan specifieke, niet
functionele routines of rituelen
 Stereotype en zich herhalende motorische
maniërismen (fladderen, draaien met de hand of
vingers, complexe bewegingen met hele lichaam.
 Aanhoudende preoccupatie met (delen van)
voorwerpen)




Uitvoerige anamnese
Psychologisch onderzoek/ testen
Gedragsobservaties, thuis en op school








Kinderen hebben dezelfde ernstige sociale en
communicatieve probleem, gedragingen
Gebrek aan inlevingsvermogen
Weinig vaardigheden om vriendschappen te sluiten
Kennis preoccupaties (ruimtevaart, amfibieën, voertuigen).
Kan ook een voordeel zijn.
Taalgebruik kan ouwelijk, pedant, breedvoerig en
maniëristisch overkomen. Taalgebruik niet adequaat; er
wordt niet geanticipeerd op het antwoord van een ander
Ze nemen gezegdes/ spreekwoorden veel te letterlijk en
kunnen daardoor moeilijk omgaan met woordgrapjes
Houden vast aan regels en hebben er moeite mee als
anderen dit niet doen.
Door fragmentarisch denken overzien ze moeilijk grote
gehelen
http://www.youtube.com/watch?v=RHK90P5pGyghttp://
Over studeren met autisme in het voortgezet onderwijs. Een
voorlichtingsfilm voor ouders, begeleiders en leerkrachten die
betrokken zijn met kinderen met autisme..
Zie :
http://www.pdd-nos.nl/contents/PDD1.html
In de meeste landen vormen de door Rutter (1985) geformuleerde
doelstellingen het uitgangspunt voor het behandelingsbeleid. Hij
onderscheidt twee behandelingslijnen:
1. Vermindering van de draaglast van het gezin.
Vroegtijdige onderkenning is van essentieel belang. In elk
behandelingsplan moeten de ouders worden betrokken. Informatie
over de stoornis is belangrijk, zodat ouders het gedrag van hun
kind leren begrijpen om er goed mee om te kunnen gaan.
Ouderbegeleiding en hometraining spelen hier op in.
2. Verbetering van het algehele functioneren van het kind.
Communicatie, socialisatie, spel, motoriek e.a. behoeven specifieke en
individuele aandacht. Een derde belangrijk aandachtspunt is:
3. Vermijden sociale druk
De patiënt met autisme wordt vaak rustiger als ze kunnen ontsnappen aan
sociale druk, op geregelde tijden alleen kunnen zijn

De rol van de medicatie bij de behandeling van
autisme is beperkt. Er zijn geen geneesmiddelen
bekend die belangrijke verbeteringen
teweegbrengen of de basale tekorten bij autisme
aanpakken. Wel kunnen ze sommige symptomen
verlichten of gedragingen verbeteren. Het
onderzoek naar de effectiviteit van
geneesmiddelen bij autisme is moeilijk te
beoordelen, omdat geen eenduidige
gedragsschalen worden gebruikt ter evaluatie, de
onderzochte groepen weinig overeenstemmen en
gering van omvang zijn.

Ter verlichting van sterk stereotype gedrag,
neiging tot terugtrekken, prikkelbaarheid,
driftbuien en hyperactiviteit worden wel
antipsychotica voorgeschreven. Haloperidol is het
beste onderzocht en effectief gebleken in het
verminderen van symptomen. In één onderzoek
werden bij 12 van de 60 onderzochte kinderen
dyskinesieën (bewegingsstoornissen) gezien,
maar geen negatieve beïnvloeding van het
intellectueel functioneren. Pipamperon wordt
veel voorgeschreven, maar gegevens over de
effectiviteit en veiligheid uit gerandomiseerd en
gecontroleerd onderzoek ontbreken.

Bij ernstig dwangmatig gedrag en automutilatie worden
wel antidepressiva voorgeschreven. Het beschikbare
onderzoek is echter beperkt. In een dubbelblind
onderzoek werd bij 12 autistische patiënten clomipramine
vergeleken met een placebo en bij 12 andere patiënten
werd clomipramine vergeleken met desipramine.
Clomipramine bleek significant effectiever in het
verminderen van autistische symptomen dan desipramine
en placebo. Beide middelen bleken significant effectiever
dan placebo in het verminderen van symptomen van
hyperactiviteit. Moderne antidepressiva zijn onvoldoende
onderzocht bij autistische kinderen. Citalopram (SSRI)
bleek in een onderzoek onder 149 kinderen met ASS niet
effectief bij het repetitieve en stereotiepe gedrag van
autistische kinderen. Dit roept de vraag op in hoeverre de
mechanismen die hieraan ten grondslag liggen verschillen
van die bij OCD.
In een onderzoek bleek dat het de
verschijnselen van hyperactiviteit significant
verminderde in vergelijking met
placebo. Het gevaar van het gebruik van
methylfenidaat is het risico op ontremming,
agitatie en toename van stereotype gedrag. •

In een dubbelblind, placebo gecontroleerd
onderzoek bij acht autistische kinderen, die
niet verbeterden op andere middelen, bleek
dat clonidine bij enkele kinderen een geringe
verbetering gaf van hyperactiviteit en
irritatie.
1. Vanuit een visie op de autistische stoornis
zelf of op het kind met een autistische
stoornis
2. Therapieën gericht op bepaalde
gedragsaspecten
3. Therapieën gericht op stimulering van de
hersenen
http://www.youtube.com/watch?v=mSKTw
LPOlFM&feature=related
Autisme en studeren. Persoonlijk en
aangrijpende documentaire over
het leven van student Ivo.
Holding therapie
Uitgangspunt van deze, intensieve, therapie is dat de
autistische stoornis niet wordt veroorzaakt door
genetische en/of neurologische factoren, maar door
"een angst dominerende emotionele onevenwichtigheid",
welke leidt tot sociaal terugtrekken en falen om van
sociale interacties te leren. De onevenwichtigheid zou het
resultaat zijn van een gebrek aan binding tussen moeder
en kind. De behandeling is er op gericht deze binding tot
stand te brengen door het kind stevig vast te houden, tot
oogcontact te brengen en de gespannenheid van het kind
te doorbreken tot het aangeeft dat het contact nodig heeft
en daaruit genoegen put.


Son-Rise Programma (Option-methode of de Kaufmanmethode)
Hier gaat men er van uit dat het kind de wereld als
verwarrend en bedreigend ervaart en deze daardoor buiten
tracht te sluiten. Het gevolg is dat het kind stimuli van
buitenaf niet toelaat, zich isoleert en derhalve geen sociale
ontwikkeling doormaakt. In deze benadering wordt het
belang van volledige acceptatie benadrukt, met als
belangrijkste principe het kind te leren dat interacties heel
plezierig kunnen zijn. Om het kind te bereiken moeten de
ouders samen met het kind die activiteiten uitvoeren die
het kind leuk vindt, waar het plezier aan beleeft. Dit zijn
aanvankelijk veelal zijn obsessies. Als het kind vertrouwen
in de ander krijgt, kunnen ook andere activiteiten
ontwikkeld worden. Centraal staat van onvoorwaardelijke
acceptatie wordt door de ouders.
Het Son-Rise Programma is erg intensief en kostbaar;
ouders moeten een training volgen, meestal in Amerika in
het instituut van Kaufman

Auditieve Integratie Therapie (AIT)
In deze training wordt er van uitgegaan bij
mensen met een autistische stoornis de
gevoeligheid voor geluid veroorzaakt wordt
door een gehoorprobleem. Op een audiogram
zijn bij een dergelijk gehoorprobleem sterke
pieken te zien. Door gebruik te maken van
filters kunnen deze pieken geëlimineerd
worden. De training bestaat uit het luisteren
door koptelefoons naar elektronische muziek.
Tomatistherapie
De Tomatismethode maakt gebruik van een "psycho hearing
test" waarbij een luistercurve, die gemanipuleerd kan worden,
wordt vastgelegd. Deze luistercurve kan aanwijzen waar de
problemen van het kind gesitueerd zijn. De stem van de moeder
wordt overigens eveneens geanalyseerd. De filosofie is dat de
"'sonische evolutieketen" helemaal vanaf het begin wordt
gereconstrueerd, dat wil zeggen vanaf 4½ maand in de
baarmoeder. De wil tot communicatie ontstaat volgens Tomatis
in de baarmoeder. Indien deze communicatiedrang hier niet
volledig tot rijping komt of verstoord wordt bij de geboorte of
eerste levensjaren, zal het kind zijn selectiviteit sluiten. "Door
het zich afweren van de omringende wereld kunnen allerlei
ontwikkelings- en leermoeilijkheden ontstaan", aldus Tomatis. In
deze theorie speelt selectiviteit dus een rol: het oor is niet in de
juiste toestand om een perfecte analyse van de geluidstrillingen
te maken. Een kind kan volgens Thomatis zijn selectiviteit
sluiten om psychologische redenen.
Facilitated Communication
Facilitated Communication is een methode die
een persoon lichamelijk zodanig ondersteunt, dat
hij in staat is zijn gedachten te uiten via een
typemachine of computer. De facilitater
ondersteunt fysiek hand of arm van de
betrokkene bij het intypen van de letters. Hij
helpt de wijsvinger te isoleren en deze langzaam
richting toetsenbord te bewegen. Hij biedt
weerstand als hij merkt dat het kind bij bepaalde
letters blijft hangen. Bij deze methode wordt de
computer of typemachine als middel gebruikt om
tot communicatie te komen

Doman en Delcatio therapie
Deze methode bestaat uit een intensieve fysieke
training, vooral gericht op spieractiviteiten vanuit
de achterliggende gedachte dat deze activiteiten
het beschadigde neurale netwerk zou kunnen
herstellen. De beide grondleggers van deze
methode zijn uit elkaar gegaan. Delacato heeft
zijn werk met kinderen met een autistische
stoornis voortgezet en zich vooral op de
stimulering van zintuiglijke ervaringen gericht
(Delacato-therapie). In zijn, eveneens kostbare,
therapie worden de zintuigen op allerlei gebied
geprikkeld.
Brain Stimulated Method (BSM)
De BSM-therapie volgt in zijn methodiek het idee dat bepaalde
hersengebieden verantwoordelijk zijn voor bepaalde taken die een
mens moet verrichten. Sommige gebieden functioneren echter niet
goed en moeten geactiveerd worden. Hersencellen bevatten als het
ware muren (vetten) en deuren en ramen (eiwitten). Deze gaan op
bepaalde momenten open en dicht en laten bepaalde stoffen in en uit (kalium,
natrium, calcium en chloor). De muren en deuren moeten gebouwd worden en dat
duurt bij de ene mens langer dan bij de ander. Er worden kinderen geboren
waarvan de hersenen nog niet geheel rijp zijn. Dat betekent dat de natrium en
calcium functies niet goed werken. Die stoffen krijgen onvoldoende toegang tot de
hersencellen. De prikkels die opgewekt worden door de oren en ogen worden in
de hersenen niet goed verwerkt (en de prikkelopdrachten die daarvan afhankelijk
zijn). Daar moeten dus de correcties worden ingezet.
De therapie bestaat uit ongeveer een half uur per dag bewegingsoefeningen voor
de grove en fijne motoriek in combinatie met homeopathische medicatie.

Zintuiglijke Hiërarchie
Deze therapie ziet autisme in het licht van de
waarnemingspsychologie. In het waarnemingsconcept
worden vijf aanknopingspunten onderscheiden:
nabijheidszintuigen, visuele waarneming, visueel
geheugen, auditieve waarneming en auditief
geheugen. Deze aangrijpingspunten worden centraal
gesteld in de behandelingsmethode. De behandeling
volgt een zintuiglijke hiërarchische opbouw. Het doel
is beter met de inkomende prikkels leren omgaan,
zodat het kind kan worden opgevoed door ouders en
leerkrachten. Het autistische kind wordt gericht naar
het gebruik van zijn ogen en oren, om die afzonderlijk
en in samenhang met elkaar te ontwikkelen.
De ouders van Maarten hebben besloten voor het eerst een
week te gaan kamperen op Texel. Het lijkt ze geweldig want ze
zijn eigenlijk nog nooit met Maarten op vakantie geweest. Ze
realiseren zich dat ze rekening moeten houden met de
beperking van Maarten. Als Maarten een fijne week heeft,
zullen zij dat ook hebben. Zo vragen zij zich af of ze met een
tent moeten gaan of een caravan moeten huren. Hoe gaat hij
reageren op de boottocht? Welke activiteiten zijn er met
Maarten mogelijk en hoe gaan ze hem op een rustige manier
voorbereiden op de vakantie week?. Het is nu januari en de
week is gepland op eind augustus.
Download