DB DATUM

advertisement
AB 12 JUNI 2009
GR /2009-379751
VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR
NATUUR- EN RECREATIESCHAP DE GREVELINGEN
Onderwerp
Kenmerk
Bijlagen
Besluitdatum
Voorbereid door
:
:
:
:
:
Instelling Natuuradviescommissie
GR/2009-379751/ WV/ hc
-112 juni 2009
W.G. Verveer
1. ONTWERP-BESLUIT
Op grond van artikel 7, lid 2 onder h. van de Gemeenschappelijke Regeling van het Natuur- en
Recreatieschap De Grevelingen een Natuuradviescommissie in te stellen.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Aanleiding:
In 2008 is naar aanleiding van de uitbreiding van de jachthaven Bruinisse een convenant
afgesloten tussen het Schap, de Jachthaven Bruinisse B.V. en de Zeeuwse Milieufederatie (ZMF).
Dit met het oog op de behoefte van partijen aan nader onderzoek naar de effecten van de toename van de recreatiedruk en duidelijkheid over de hieruit eventueel voortvloeiende maatregelen.
Tijdens een eerste bijeenkomst tussen de lokale natuurverenigingen, ZMF, Staatsbosbeheer en
G.Z-H is de intentie uitgesproken om dit overleg een meer formele insteek te geven, vergelijkbaar
met de bestaande watersportadviescommissie.
Het uitgangspunt voor het instellen van de natuuradviescommissie is dat er een duidelijk belang is
bij de vertegenwoordigers van de natuurwaarden en het Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen om op reguliere momenten met elkaar van gedachten te wisselen over natuurgerelateerde
zaken en beleidsbepaling omtrent natuur in het gebied.
Doel:
De adviescommissie is het overlegplatform van lokale natuur- of landschapsgerelateerde
verenigingen en de Zeeuwse Milieufederatie met het Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen.
Zij kan het Schap gevraagd en ongevraagd van advies dienen ten aanzien van natuurgerelateerde
zaken en beleidsbepaling omtrent natuur in het gebied.
Samenstelling (zie bijlage):
De leden van de adviescommissie zijn:
- een bestuurslid van iedere natuur- of landschapsgerelateerde vereniging
- een vertegenwoordiger van de ZMF
- de accountmanager van G.Z-H voor het Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen
- een medewerker van Staatbosbeheer
In overleg kunnen agendaleden worden toegevoegd en op basis van de inhoud van het overleg
worden uitgenodigd.
Werkwijze:
De adviescommissie vergadert in principe minimaal 2 maal per jaar.
Het secretariaat van de adviescommissie wordt gevoerd door het Schap en is verantwoordelijk
voor het verzorgen van de uitnodigingen voor en de verslagen van de vergaderingen.
1
De agendapunten en de bijbehorende stukken moeten zo mogelijk 2 weken voor de vergadering bij
het secretariaat worden ingediend.
Op grond van het bepaalde in artikel 7, lid 2 onder h. van de gemeenschappelijke regeling is het
AB bevoegd tot het instellen van commissies van advies. Derhalve wordt dit voorstel ter
goedkeuring voorgedragen aan het Algemeen Bestuur.
Tenslotte kan nog worden meegedeeld dat een eerste vergadering van de in te stellen
Natuuradviescommissie is gehouden op 7 april 2009.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
DB/ AB 20 februari 2008: goedkeuring voor uitbreiding jachthaven Bruinisse en bijbehorende
convenant.
4. PERSONELE GEVOLGEN
Niet van toepassing
5. FINANCIËLE GEVOLGEN
Niet van toepassing
Financiële paragraaf bijgevoegd: ja/nee
6. COMMUNICATIE
Nog niet van toepassing
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijke voorbereiding door G.Z-H, in overleg met betrokken organisaties.
8. VERDERE PROCEDURE
Uitvoering bestuursbesluit.
Het Dagelijks Bestuur van het
Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen
2
Samenstelling 2009
Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland
Secr.: H.A. Boom-de Keizer, Westerenban 14, 4328 HE Burgh-Haamstede, Tel.: 0111
651759, [email protected]
Opkomen voor de belangen van natuur en landschap.
Natuur en Landschap Goeree-Overflakkee
Secr.: D.J. Visser, Visserdijk 3, 3241 EC Middelharnis, Tel.: 0187 485695, [email protected]
Opkomen voor de belangen van natuur en landschap.
Vereniging Stad en Lande
Secr.: drs. R. Keizer, Postbus 70, 4300 AB Zierikzee, Tel.: 0111 414948, [email protected]
Bevorderen en behoud van de stedelijke en landschappelijke schoonheid op het voormalige
eiland Schouwen-Duiveland
Zeeuwse Milieufederatie
Ravelijn de Groene Jager 5, 4461 DJ Goes. Tel.: 0113 230075, [email protected]
Medewerker: Annelies Luteijn, [email protected], Delta wateren
G.Z-H / Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen
Postbus 341, 3100 AH Schiedam, Tel.: 010 2981010, [email protected]
Medewerker: Jan-Leen den Dikken, [email protected], Accountmanager
Medewerker: Erwin Verhage, [email protected], Sr. Medewerker terreinbeheer
Medewerker: Trudy Leerschoon, [email protected], Relatiemanager
Staatsbosbeheer
Postbus 330, 5000 AH Tilburg, Tel.: 013 7074800 [email protected]
Medewerker: Anton van Haperen, [email protected], gebiedsontwikkeling
Medewerker: William van der Hulle, [email protected], opzichter
Agendaleden
G.Z-H, Zicht op de Grevelingen, Lennart Langerak, [email protected]
Rijkswaterstaat, Waterbeheer, Frank Gijzel, [email protected]
3
Download