Geen, reguliere dienstverlening

advertisement
AB 10 DECEMBER 2010
GR/ 2010-224757832
VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR
NATUUR- EN RECREATIESCHAP DE GREVELINGEN
Onderwerp
Kenmerk
Bijlagen
Besluitdatum
Voorbereid door
:
:
:
:
:
Concept gebiedsplan Grevelingen
GR 2010-224757832
gebiedsplan + bijlagen
10 december 2010
S. den Adel
1. ONTWERP-BESLUIT
Vast te stellen het concept gebiedsplan Grevelingen en meer specifiek:
1. de missie (hoofdstuk 3) voor de Grevelingen;
2. de deelgebiedsuitwerkingen inclusief de voorgestelde projecten (hoofdstuk 4);
3. de investeringsstrategie (hoofdstuk 7);
4. de financiën (hoofdstuk 8).
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Het goed ontwikkelen en beheren van de Grevelingen vraagt om een heldere systematiek van
planning & control. Het voorliggende Gebiedsplan is een afwegingskader voor het bestuur tussen
enerzijds de ambities en doelen en anderzijds de beschikbare middelen voor ontwikkeling en
beheer. Het gebiedsplan is een uitvoeringsgerichte vertaling van de visie Zicht op Grevelingen, de
beleidsnota die in 2006 is vastgesteld. Daarnaast speelt de lopende verkenning voor het
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) een belangrijke rol voor de
toekomst van de Grevelingen.
Het plan dient als sturingsinstrument voor het bestuur op investeringen en beheer van zowel
toekomstige ontwikkelingen als van de bestaande gebieden en voorzieningen en moet bijdragen
aan een duurzame instandhouding van het gebied. Middels het Terrein Beheer Model (TBM) zijn
de beheerslasten van de bestaande gebieden reeds inzichtelijk gemaakt, voor (de voorgestelde)
nieuwe ontwikkelingen is dit ook gebeurd opdat het bestuur een gefundeerde afweging kan
maken.
Vanuit de totale analyse van het gebied op onder meer de aspecten natuur, recreatie, economie,
landschap en water zijn drie strategische opgaven geformuleerd:
A. De natuurwaarden in het gebied dienen verder ontwikkeld te worden tot een vitaal en robuust
systeem, dit in nauwe samenhang met de waterkwaliteit en de dynamiek van het terugkerende
getij.
B. De kwaliteit en economische spin-off van de schapsvoorzieningen moet worden verbeterd,
seizoensverlenging, inspelen op specifieke doelgroepen, een aantrekkelijke verblijfsomgeving en
goede verbindingen met het achterland zijn hierbij sleutelwoorden.
C. De samenhang binnen het gebied moet tastbaar en beleefbaar gemaakt worden, zowel “fysiek”
tussen de verschillende deelgebieden en water - land, als “mentaal” tussen natuur en recreatie.
Een beleefbaar landschap is het resultaat.
1
Uitwerkingen
Per deelgebied is deze visie verder uitgewerkt tot op het niveau van concrete acties en
projecten. De beschreven maatregelen kosten geld en leveren directe en indirecte voordelen op.
Per deelgebied is een globale inschatting gemaakt van kosten en de baten. Het betreft zowel de
economie als de ecologie. De voordelen kunnen in geld maar ook in natuur- en milieuwinst en
toekomstwaarde worden uitgedrukt.
Voor alle maatregelen en projecten die in het gebiedsplan zijn beschreven is een
meerjareninvesteringsplan (MIP) opgesteld. De projecten uit het Uitvoeringsprogramma Zicht op
de Grevelingen en de projecten en acties uit het Schapsplan zijn geprioriteerd op basis van de
investeringsstrategie uit hoofdstuk 7 (de eco2-gedachte). De feitelijke uitvoering kan daarnaast
afhankelijk zijn van de resultaten uit andere projecten of acties. In het meerjareninvesteringsplan
zijn voor de projecten zowel de investeringslasten als de beheerlasten geraamd en staat
aangegeven in welk jaar de uitgaven voor de investeringen gepland zijn en vanaf welk jaar de
beheerlasten voor rekening van het schap zullen komen.
De belangrijkste conclusies uit het hoofdstuk 8 financiële uitwerking zijn:
In de financiering van de schapsbegroting van De Grevelingen is te zien dat een belangrijk deel
van de lasten gedekt wordt door eindige dan wel onzekere geldstromen. In dit kader zijn de
meest essentiële, samen goed voor 58% van de dekking:
- De onttrekking aan de reserve Afkoopsom Rijk die jaarlijks ruim € 630.000 oplevert ter dekking
van de begroting. De laatste omvangrijke dotatie aan de begroting zal plaatsvinden in 2027. Het
restant zal het jaar daarna worden benut waarmee de afkoopsom per 31 december 2028 volledig
ingezet is.
- De Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer levert jaarlijks een bedrag van ruim
€ 1.140.000 op. De huidige subsidiebeschikking loopt tot en met 31 december 2011. Voor de
jaren daarna is het nog onduidelijk of een bijdrage verwacht kan worden en zo ja hoeveel de
jaarlijkse bijdrage zal zijn.
Het wegvallen van deze geldstromen betekent dat er grote tekorten in de begroting kunnen gaan
optreden. In de tijd gezien vormt het aflopen van de huidige subsidiebeschikking vanuit de
Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer het grootste risico. Deze regeling loopt namelijk eind
2011 af en is daarmee voor het opstellen van de programmabegroting 2012 van groot belang.
De afgelopen tijd is er meer inzicht gekomen in de nieuwe subsidieregeling. De subsidieregeling
is vastgesteld, maar nog niet door Europese Commissie goedgekeurd waardoor nog wijzigingen
mogelijk zijn. Op basis van de nieuwe inzichten is een inschatting gemaakt van de doeltypen
waarvoor binnen de nieuwe regeling subsidie kan worden aangevraagd, het aantal hectare
waarvoor subsidie kan worden aangevraagd en de te verwachten bijdrage per hectare binnen de
nieuwe regeling. De resultaten van deze eerste inschatting geven aan dat de toekomstige
subsidie voor De Grevelingen met circa 15% terug zal lopen. Dit komt overeen met ongeveer
€ 170.000 per jaar.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
In het DB d.d. 8 april 2010 is een presentatie gehouden rondom het opstellen van het gebiedsplan
en de Uitgangspunten en Missie van het gebiedsplan. Het DB heeft ingestemd met de
voorgestelde procedure en de inhoud.
In het DB van 20 mei 2010 is ingestemd met verdere uitwerking van het concept gebiedsplan
In het DB van 15 oktober 2010 is ingestemd met het concept gebiedsplan Grevelingen 2010 –
2020.
2
4. PERSONELE GEVOLGEN
Geen, reguliere dienstverlening
5. FINANCIËLE GEVOLGEN
Geen, reguliere dienstverlening
6. COMMUNICATIE
Geen
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Aangaande de Uitgangspunten, Missie en de deelgebiedsuitwerking op hoofdlijnen is eind vorig
jaar een ambtelijke ronde langs de schapsdeelnemers gehouden (In het DB d.d. 8 april 2010 is
een presentatie gehouden waarbij een aantal op- en aanmerkingen zijn gemaakt (oa. de positie
van natuur) welke zijn verwerkt in voorliggend concept gebiedsplan.
Nieuwe ontwikkelingen (o.a. MIRT, stuurgroep ZW-delta) noopten tot prioriteitstelling binnen de
werkzaamheden en tot integratie binnen het plan (analyse). Vandaar de wat lange periode tussen
de ambtelijke ronde in 2009 en de presentatie in het bestuur afgelopen april en de aanbieding van
dit concept-gebiedsplan in mei 2010.
Verder heeft is het plan in september 2010 besproken in de Watersportadviescommissie en de
Natuuradviescommissie. In oktober 2010 heeft nog overleg plaatsgevonden met SBB m.n.
omtrent de natuurparagraaf.
Het voorstel is verder ambtelijk voorbereid door G.Z-H.
8. VERDERE PROCEDURE
Uitvoering en implementatie gebiedsplan
Namens het Dagelijks Bestuur van het
Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen
ir. L.P. Klaassen
directeur G.Z-H
3
Download