Functie- en competentieprofiel Het Flevo

advertisement
Functie- en competentieprofiel Het Flevo-landschap
Naam functie
hoofd beleid, kwaliteit en ontwikkeling
Plaats in de organisatie
het hoofd beleid, kwaliteit en ontwikkeling
rapporteert rechtstreeks aan de directeur
en geeft leiding aan de medewerkers van
de afdeling (medewerkers beheerplanning)
Verantwoordelijkheidsgebieden en kerntaken
Geeft leiding aan de afdeling beleid, kwaliteit en ontwikkeling
• geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling, ontwikkelt het team
(kennisniveau, houding en gedrag)
• is op afdelingsniveau verantwoordelijk voor de uitvoering van algemeen,
financieel en personeelsbeleid
• is verantwoordelijk voor informatievoorziening, informatie-uitwisseling en
afstemming binnen de afdeling
• zorgt voor optimale werkcondities voor de medewerkers binnen de afdeling
• vertaalt het organisatiebeleid naar de eigen afdeling en is verantwoordelijk
voor de implementatie en realisatie hiervan
Is verantwoordelijk voor visie-, beleids- en projectontwikkeling op het
gebied van natuur, landschap, ruimtelijke ordening, milieu, recreatie,
toerisme en landbouw
• volgt de beleidsontwikkeling van overheden en andere externe partijen, toetst
deze aan de doelen en het beleid van Het Flevo-landschap, verwerkt deze in
het beleid van de organisatie en/of levert op basis hiervan bijdragen aan het
externe beleid
• draagt zorg voor het proces van standpuntbepaling en beleidsontwikkeling
binnen de organisatie, zowel in samenhang voor het geheel als voor het
functionele beleid in diverse disciplines
• zorgt in samenwerking met de controller voor een adequate jaarplanning en
goede projectcoördinatie
Is in samenspraak met de controller verantwoordelijk voor
kwaliteitsborging
• is in samenspraak met de controller verantwoordelijk voor kwaliteitsborging
(met name de beleidsmatige aspecten hiervan in het kader van SNL en CBF)
• is verantwoordelijk voor actualiteit en toepassing van het kwaliteitshandboek
beheer en voor natuurbeheer- en natuurdatagegevens
Is verantwoordelijk voor externe vertegenwoordiging en
belangenbehartiging
• is verantwoordelijk voor het onderhouden van een functioneel netwerk van
externe bestuurlijke contacten en onderhoudt contacten met onder andere
overheden, natuurbeschermingsorganisaties, agrarische organisaties,
bedrijfsleven, fondsen
• is verantwoordelijk voor standpuntbepaling ten aanzien van relevante
maatschappelijke onderwerpen en ontwikkelingen
• behartigt de belangen van de organisatie, creëert draagvlak voor en
commitment aan de doelen van de organisatie
• moet in voorkomende gevallen de directeur kunnen vervangen in de externe
vertegenwoordiging van Het Flevo-landschap (bestuurlijk omgeving, beleid)
Overig
• draagt bij aan de totstandkoming van het organisatiebeleid in het MT
• is opdrachtgever voor projecten, fungeert als programma- en projectleider en
neemt deel aan projecten
• verricht overige voorkomende werkzaamheden op het eigen vakgebied
Opleiding en ervaring
•
•
WO werk- en denkniveau, bijvoorbeeld verkregen via een opleiding Sociale
Geografie of Ruimtelijke Ordening of Natuur- en Landschapsbeheer of Biologie
aanvullende kennis en ervaring op het terrein van gebiedsontwikkeling,
natuur- en landschapsontwikkeling, overheidsbeleid, (project)management,
strategieontwikkeling en leidinggeven
Competentieprofiel
Organisatiebrede competenties
Samenwerken
De samenwerking binnen en buiten de organisatie actief opzoeken, partnerschappen aangaan en
betrokken, open en eerlijk communiceren met collega’s en samenwerkingspartners.
Initiatief
Proactief omgaan met het eigen werk en met kansen en mogelijkheden, zichtbaar zijn en anderen
actief opzoeken.
Omgevingsbewustzijn
Openstaan voor veranderingen, nieuwe samenwerkingspartners en nieuwe kennis en
ontwikkelingen op het eigen vakgebied. Van buiten naar binnen denken.
Functiegebonden competenties
(Situationeel) Leidinggeven
Het afhankelijk van de situatie nemen van de leiding en het geven van duidelijke sturing aan
medewerkers (taakgericht leiderschap), stimuleren van de samenwerking en inzet in een groep ten
behoeve van het bereiken van gemeenschappelijke doelen (groepsgericht leiderschap) of
enthousiasmeren van medewerkers om een taak uit te voeren en hen faciliteren in de ontwikkeling
in hun functie en loopbaan (coachend leiderschap).
(Strategische) Visie
Zich richten op de lange termijn, waarbij uiteenlopende mogelijkheden in gedachten worden
gehouden bij het ontwikkelen van een toekomstbeeld voor de organisatie.
Netwerken
Het opbouwen van relaties en netwerken die van pas kunnen komen om doelstellingen te
realiseren; deze contacten inzetten om zaken voor elkaar te krijgen.
Resultaatgerichtheid
Het nemen van de verantwoordelijkheid voor het daadwerkelijk en met kwaliteit realiseren van
beoogde resultaten en niet opgeven totdat deze bereikt zijn.
Integriteit
Het handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen ten aanzien van gevoelige
informatie, contact met anderen en posities en belangen.
Impact
Het maken en vasthouden van een professionele en stevige indruk, die het nastreven van doelen
vergemakkelijkt.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards