FUNCTIEPROFIEL BELEIDSMEDEWERKER MARKTONTWIKKELING

advertisement
FUNCTIEPROFIEL BELEIDSMEDEWERKER MARKTONTWIKKELING
Functie
Rapporteert aan
Datum
:
:
:
Beleidsmedewerker marktontwikkeling
Directeur
13 februari 2017
Context
De Vereniging van Registercontrollers (VRC) verenigt afgestudeerden van de diverse post master
opleidingen tot Registercontroller (RC). De VRC wil een verantwoorde beroepsuitoefening bevorderen
en alles doen wat de ontwikkeling van het beroep controller bevordert. De VRC stimuleert
kennisoverdracht, zowel ten dienste van de aangesloten leden, als van de toeleverende opleidingen.
Het Bureau VRC ondersteunt het verenigingsbestuur en verzorgt de uitvoering van het vastgestelde
verenigingsbeleid, in het bijzonder het voeren van het secretariaat en de administratie, het behartigen
van de VRC belangen en contacten, het informeren van de leden en het organiseren van opleidingen
en andere verenigingsactiviteiten.
De VRC is ondernemend, innoverend en flexibel. De ontwikkeling van de professie in het financieel
management staat centraal. De organisatie is voortdurend gericht op het vergroten van de footprint
van de RC in het financieel management van organisaties en het vergroten van de toegevoegde
waarde van het lidmaatschap voor haar leden: zichtbare performance.
De beleidsmedewerkers hebben elk een eigen aandachtsveld, maar kunnen elkaar ondersteunen en
vervangen.
Doel van de functie
Het zorgdragen voor de public relations en marketing van de VRC en het inzetten van media,
evenementen en publicaties om beleid en content van de VRC een maximaal bereik te geven onder
leden en de financieel economische wereld. Het versterken van het merk “Register Controller”.
Resultaatgebieden en taken
1. Beleidsvoorbereiding en -uitvoering; ontwikkeling programma’s
 verricht onderzoek, volgt en evalueert ontwikkelingen op het gebied van financieel
management
 vertaalt deze in (beleids)voorstellen, ontwerpen, notities e.d. om de footprint van de
VRC in het veld te versterken
 werkt beleid (in het bijzonder gericht op marktontwikkeling) uit in activiteiten,
programma’s en instrumenten zoals bijvoorbeeld het Young Finance Professional
programma en het ontwikkelen van ankers/ambassadeurs bij bedrijven en
overheidsinstanties die (potentieel) studenten leveren aan de RC opleidingen
 ontwikkelt nieuwe marktinitiatieven
 bewaakt de kwaliteit van de beleidsuitvoering en doet voorstellen ter verbetering
2. Beleidsmatige ondersteuning bestuur op het gebied van marktontwikkeling (PR-, marketingen sponsorbeleid)
 ontwikkelt het PR-, marketing- en sponsorbeleid en draagt zorg voor de uitvoering
daarvan
 adviseert en ondersteunt het bestuur, in het bijzonder de portefeuillehouder
3. Profilering van de VRC
 stelt een publiciteitsagenda op
 profileert de VRC in de financieel-economische en sociale media
 draagt zorg voor deelname van de VRC aan beurzen en evenementen om potentiële
studenten bekend te maken met het merk “Register Controller” en de RC opleidingen
 initieert en bevordert samenwerking met organisaties/partijen
Contacten


met het bestuur over de profilering van de VRC
met derden (werkgevers, potentiële studenten, opleidingsinstituten) over de diensten
van de VRC ter versterking van de marktpositie
Kennis en ervaring
 academisch werk- en denkniveau aangevuld met een studie
communicatiewetenschappen, gekoppeld aan een sterke affiniteit met financieel
management dan wel een EMFC-opleiding gekoppeld aan ervaring met marketing
 bij voorkeur Register Controller
 kennis van en ervaring met marketing
 kennis van het vakgebied en werkveld van de register controller
Competenties
 omgevingssensitief handelen
 oog hebben voor maatschappelijke en politieke/bestuurlijke ontwikkelingen of
andere omgevingsfactoren en daarop inspelen.
 creatief denken
 Nieuwe werkwijzen en oplossingen bedenken, ‘out of the box’ denken
 resultaatgericht handelen
 aan de slag gaan met een duidelijk doel voor ogen
 schriftelijk communiceren
 Informatie en opvattingen duidelijk op schrift stellen voor een breed publiek
 mondeling communiceren
 Ideeën en meningen in begrijpelijke taal aan anderen mondeling duidelijk
maken, aansluiten bij het publiek
Beloning
Marktconform, rekening houdend met opleiding en ervaring
Solliciteren
Voor nadere informatie over de sollicitatieprocedure kan contact opgenomen worden met de Transitie
Manager van de VRC, Nanning van der Hoop: [email protected] of 06-22425021. Voor
inhoudelijke vragen zal hij contact leggen met het voor de betreffende functie verantwoordelijke
bestuurslid van de VRC.
Indien u interesse heeft, stuurt u een CV en motivatiebrief aan [email protected]
De selectieprocedure zal bestaan uit een assessment en gesprekken met de voor de functies
verantwoordelijke bestuursleden.
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards