Studiefiche - studiegids UGent

advertisement
Studiefiche
Vanaf academiejaar 2016-2017
Wiskundige ingenieurstechnieken II (E002682)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 6.0
Studietijd 180 u
Contacturen
60.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2016-2017
B (semester 1)
A (semester 1)
werkcollege
30.0 u
hoorcollege
30.0 u
werkcollege
30.0 u
begeleide zelfstudie
30.0 u
Lesgevers in academiejaar 2016-2017
Van den Bergh, Norbert
TW16
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2016-2017
Brugprogramma Master of Science in Engineering Physics
Master of Science in Engineering Physics
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: toegepaste
natuurkunde
Verantwoordelijk lesgever
stptn
6
6
6
aanbodsessie
B
B
A
Onderwijstalen
Nederlands, Engels
Trefwoorden
tensoren, lebesgue-integraal, hilbertruimte, asymptotische reeksen, conforme
transformaties, harmonische functies, distributies, differentiaalvergelijkingen
Situering
uitdiepen van enkele begrippen uit de cursussen analyse van de bachelor opleiding
(analytische functies en differentiaalvergelijkingen) en een inzicht verschaffen in een
aantal wiskundige methoden met een zo ruim mogelijk toepassingsgebied binnen de
ingenieurswetenschappen
Inhoud
• Aanvullingen algebra en analyse:tensoren, lebesgue-integraal, hilbertruimten
• • Aanvullingen complexe analyse en harmonische functies: asymptotische reeksen,
• zadelpuntsmethode, conforme transformaties en harmonische functies, dirichlet en
• neumann problemen, legendre functies en sferische harmonieken
• Distributies: algemeenheden, distributies met compacte drager en getemperde
• distributies, fouriertransformatie van distributies
• Begin- en randwaardenproblemen: lokale analyse van lineaire systemen van 1ste
• orde, beginwaardenproblemen voor lineaire differentiaalvergelijkingen van nde orde,
• randwaardenproblemen voor lineaire differentiaalvergelijkingen van nde orde, sturm• liouville problemen
Begincompetenties
bachelor cursussen analyse, meetkunde en algebra, wiskundige ingenieurstechnieken
Eindcompetenties
1 De definities en basiseigenschappen kunnen verwoorden en toepassen van de
1 lebesgue integraal.
2 De definities en basiseigenschappen kunnen verwoorden, bewijzen en toepassen
1 van hilbertruimten.
3 De definities en basiseigenschappen kunnen verwoorden, bewijzen en toepassen
(Goedgekeurd)
1
1 van hilbertruimten, harmonische functies, distributies, asymptotische ontwikkelingen,
1 begin- en randwaardenproblemen.
4 Beschikken over een grondige kennis van de wiskundige structuren die de
1 ruggengraat vormen van de belangrijkste natuurkundige theorieën.
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Begeleide zelfstudie, hoorcollege, werkcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
een gedeelte van de werkcolleges heeft plaatsin de pc-klas
Leermateriaal
syllabus verdeeld door VTK en beschikbaar in Minerva
Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
email met lesgever + minerva
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
theoretisch en oefeningengedeelte met gesloten boek
Eindscoreberekening
(Goedgekeurd)
2
Download