Als opgroeien niet vAnzelf gAAt

advertisement
Als opgroeien
niet vanzelf gaat
voor kinderen, jongeren en hun ouders
Het leven weer
leuk maken
Voor kinderen met een psychische stoornis
gaat opgroeien niet vanzelf. Ze zijn
bijvoorbeeld zo onzeker, angstig of somber
dat ze niet meer goed kunnen functioneren.
Of ze leven in een eigen wereldje, zijn
hyperactief of hebben gedragsproblemen,
waardoor het op school of thuis ook niet
goed gaat.
Wat is een
psychische stoornis?
Veel kinderen zijn wel eens onzeker, druk of somber.
Zij hebben niet allemaal een psychische stoornis. Pas
als een kind er erg veel last van heeft en de problemen
grote invloed hebben op het dagelijks leven, kan er
sprake zijn van een stoornis. Accare zoekt uit of dat
zo is, door middel van gesprekken en bijvoorbeeld
psychologisch onderzoek.
Als er een stoornis is vastgesteld, kan Accare het
kind én de ouders helpen om het leven weer
leuk te maken. Want vaak lijdt een gezin net zo
hard onder de stoornis als het kind zelf. Ouders
of verzorgers worden dan ook altijd nauw bij de
behandeling betrokken, en vaak de school ook.
Want zonder hen lukt het niet.
wij betrekken
OUDERS altijd bij de
behandeling
Welke hulp?
De hulp van Accare kan bestaan uit voorlichting,
gesprekken (in groepjes of alleen), training voor
ouders of kinderen zelf, medicijnen of een combinatie
daarvan. De meeste behandelingen vinden op de
polikliniek plaats. Er zijn ook behandelingen waarbij
de behandelaar bij het gezin thuis of op school komt,
en soms kan (een deel van) de behandeling via
internet gevolgd worden.
Opname in één van de klinieken komt alleen aan de
orde als alle andere behandelvormen niet geholpen
hebben.
2
3
Bij welke
problemen?
Aanmelden
Accare kan helpen bij alle problemen die met
Kinderen en ouders of
opvoeden en opgroeien te maken hebben, zoals:
verzorgers kunnen zich niet
• Problemen na een scheiding
rechtstreeks aanmelden
• Problemen met zelfstandig worden
bij Accare. Daarvoor is een
• Psychische problemen bij kinderen die ook een
verwijzing nodig van de
verstandelijke beperking hebben
huisarts, Bureau Jeugdzorg
• Gedragsproblemen die jongeren in aanraking
of een GGz-jeugdafdeling.
brengen met politie of justitie
• Sterk afwijkend gedrag bij jonge kinderen
• Schoolverzuim en leerproblemen
• Geweld of misbruik.
Daarnaast heeft Accare ook goede behandelingen
voor kinderen met een specifieke psychische stoornis,
zoals:
• Autisme-spectrumstoornissen (autisme,
PDD/NOS, syndroom van Asperger)
• ADHD en gedragsstoornissen (ODD, CD)
• Angst- en stemmingsstoornissen (fobieën,
posttraumatische stress-stoornis, depressiviteit)
• Eetstoornissen (anorexia, boulimia, extreem
overgewicht)
• Tic- en dwangstoornissen (o.a. syndroom van
Gilles de la Tourette)
• Onbegrepen lichamelijke klachten
HULP BIJ
PROBLEMEN
MET OPVOEDEN
EN OPGROEIEN
• Psychische problemen die zijn ontstaan door een
lichamelijke ziekte.
4
5
toestemming geven
voor elk
onderzoek
en elke
behandeling is
toestemming
nodig
Voor elk onderzoek en elke behandeling is toestemming
nodig:
• Bij kinderen jonger dan 12 jaar moeten de gezaghebbende
ouder(s) of voogd toestemming geven.
• Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar moeten de
Wetenschappelijk
onderzoek
gezaghebbende ouder(s) of voogd én het kind zelf
toestemming geven.
• Als het kind ouder dan 16 jaar is, hoeft het alleen zelf
toestemming te geven.
Dit is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige
Accare heeft een universitair centrum.
Behandelingsovereenkomst (WGBO). Meer informatie
Daar wordt wetenschappelijk onderzoek
hierover staat in de folder Rechten van kinderen, jongeren en
gedaan naar de oorzaken en de behandeling van psychische stoornissen bij
hun ouders.
kinderen en jongeren. Het kan dus zijn dat
kinderen en hun ouders of verzorgers
vragenlijsten
Accare wil graag weten of de
wij willen
graag weten
of de
behandelingen
helpen
gevraagd wordt of zij mee willen doen
aan wetenschappelijk onderzoek. Hoe die
medewerking eruitziet kan per onderzoek
verschillen. Voordat kinderen en ouders/
verzorgers beslissen krijgen zij uitgebreide
informatie over het betreffende onderzoek.
behandelingen helpen. Daarom vragen
Wij stellen medewerking zeer op prijs,
we elke jongere (12+) en alle ouders
maar we benadrukken dat niemand
om regelmatig vragenlijsten in te
verplicht is om mee te doen.
vullen, waarin zij kunnen aangeven
hoe het gaat en wat zij van de
behandeling vinden. Het invullen
van de vragenlijsten kan via internet,
zowel thuis als bij Accare.
6
7
Waar is Accare
gevestigd?
Accare heeft meer dan twintig vestigingen
in Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel
en Flevoland. Alle (e-mail)adressen en
telefoonnummers staan op onze website.
Daar is ook meer informatie te vinden over
onze behandelingen en onze organisatie.
www.accare.nl
2012-12/I.002
Download