Collegebesluit - Gemeente Heemstede

advertisement
Collegebesluit
Collegevergadering: 7 mei 2013
ONDERWERP
Subsidie Parkinsoncafé
SAMENVATTING
De Parkinson Vereniging heeft een subsidie gevraagd ten behoeve van het Parkinsoncafé Haarlem e.o.
Het Parkinsoncafé Haarlem verzorgt 10 maal per jaar in Haarlem een bijeenkomst. Deze bijeenkomsten
worden bezocht door gemiddeld 40 tot 50 personen waarvan circa 25 personen afkomstig zijn uit
Heemstede.
Het Parkinsoncafé voldoet aan de doelstellingen van de nota Wmo/lokaal volksgezondheidsbeleid ‘Oog
voor elkaar’ én levert een bijdrage aan de bevordering van de gezondheid van inwoners. In de nota is de
mogelijkheid opgenomen om voor incidentele (gezondheids) projecten een subsidie te verlenen.
Voorgesteld wordt positief te beslissen op de aanvraag en een incidentele subsidie te verlenen van € 250
als bijdrage in de kosten van het organiseren van het Parkinsoncafé Haarlem e.o. in 2013.
BESLUIT B&W
Aan de Parkinson Vereniging een incidentele subsidie van € 250 te verlenen als bijdrage in de kosten van
het Parkinsoncafé Haarlem e.o. in 2013.
INLEIDING
Op 19 februari 2013 is een subsidieaanvraag ontvangen van de Parkinson Vereniging ten behoeve van
het Parkinsoncafé Haarlem e.o. Op 15 maart 2013 is de aanvraag mondeling toegelicht door de
organisatoren van het Parkinsoncafé.
Het Parkinsoncafé Haarlem e.o. is gestart in oktober 2010. Maandelijks (10 x per jaar) wordt een
bijeenkomst gehouden voor mensen met de ziekte van Parkinson, hun mantelzorgers, familie en andere
belangstellenden. De doelstelling is om mensen met elkaar in contact te laten komen en te informeren.
Voor elke bijeenkomst wordt een deskundige uitgenodigd om te spreken over een thema gerelateerd aan
de ziekte van Parkinson. Voorbeelden zijn een neuroloog, diëtist, spraakdeskundige of voedingsdeskundige. Ook is er aandacht voor het infomeren over de - specifieke - mogelijkheden van vrijetijdsbesteding.
De bijeenkomsten vinden plaats in de ontmoetingsruimte van de Parochiekerk aan de Professor
Eijkmanlaan 48 te Haarlem (zaalhuur € 40 per bijeenkomst) en worden bezocht door gemiddeld 40 tot 50
personen. Hiervan zijn circa 25 personen afkomstig uit Heemstede.
De bijeenkomsten worden georganiseerd en begeleid door vrijwilligers. De kosten van de bijeenkomsten
zijn hierdoor relatief laag en bedragen op jaarbasis € 1.050,00 voor 10 bijeenkomsten. Na aftrek van de
eigen bijdragen van in totaliteit € 600,00 (€ 1,50 per deelnemer per bijeenkomst), resteert een tekort van
€ 450,00 op jaarbasis. Ook aan de gemeente Haarlem is een subsidie gevraagd.
MOTIVERING
Het Parkinsoncafé draagt bij aan de doelstellingen zoals deze zijn vastgelegd in de nota Wmo/lokaal
volksgezondheidsbeleid ‘Oog voor elkaar’, vastgesteld op 1 november 2013. De doelstellingen zijn:
1. Het bevorderen van het welzijn en het gezondheid van de Heemsteedse inwoners.
2. Het bieden van de ondersteuning aan Heemsteedse inwoners die door fysieke, psychische of sociale
oorzaken in een kwetsbare positie verkeren.
3. Het verstevigen van de lokale samenleving (civil society).
In de nota ‘Oog voor elkaar’ is de mogelijkheid opgenomen voor incidentele projecten gezondheid een
subsidie te verlenen. Hiervoor is een budget beschikbaar van € 5.000.
603053
1/2
Collegebesluit
Collegevergadering: 7 mei 2013
Het Parkinsoncafé voldoet aan de doelstellingen van de nota én levert een bijdrage aan de bevordering
van de gezondheid van inwoners. Gelet hierop wordt voorgesteld positief te beslissen op de aanvraag en
een subsidie te verlenen van € 250 als bijdrage in de kosten van het Parkinsoncafé in 2013.
JURIDISCH KADER
De Parkinson Vereniging is statutair gevestigd in Bunnik. De statuten zijn overgelegd.
In artikel 5, lid 1 van de Algemene Subsidieverordening in Heemstede 2009 is bepaald dat een subsidie
slechts verleend kan worden aan instellingen die statutair gevestigd zijn in Heemstede. Op grond van
artikel 5, lid 2 kan in afwijking hiervan subsidie worden verleend aan niet statutair in Heemstede
gevestigde instellingen indien de activiteiten zijn gericht op maatschappelijk kwetsbare groepen én een
regionaal draagvlak vereisen én niet reeds door een Heemsteedse organisatie worden uitgevoerd.
De subsidieaanvraag van de Parkinson Vereniging voldoet hieraan.
FINANCIËN
De subsidie kan ten laste gebracht worden van het in de nota Wmo/lokaal volksgezondheidsbeleid ‘Oog
voor elkaar’ opgenomen bedrag van € 5.000 voor incidentele projecten gezondheid. Eerder zijn nog geen
uitgaven ten laste van dit bedrag gedaan.
BIJLAGEN
 Subsidieaanvraag: verseonnummer 588969
 Programma Parkinsoncafé Haarlem e.o.: verseonnummer 601961
 Statuten Parkinson Vereniging: verseonnummer 603078
 Beschikking: verseonnummer 603091
603053
2/2
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards