Toon gehele stuk - Gemeente Heemstede

advertisement
Collegebesluit
Collegevergadering: 5 april 2016
ONDERWERP
Subsidieverzoek Bevrijdingspop 2016
SAMENVATTING
Recent heeft de Stichting Bevrijdingspop Haarlem een subsidieverzoek ingediend ten
behoeve van Bevrijdingspop 2016. Voorgesteld wordt het verzoek te honoreren en een
subsidie van € 1.400,- te verstrekken.
BESLUIT B&W
Aan de Stichting Bevrijdingspop Haarlem voor Bevrijdingspop 2016 een subsidie van
€ 1.400,- te verstrekken.
INLEIDING
Recent is een subsidieverzoek ontvangen van de Stichting Bevrijdingspop Haarlem ten
behoeve van Bevrijdingspop 2016. Bevrijdingspop Haarlem is het oudste en één van de
grootste bevrijdingsfestivals van Nederland. Het festival (met meer dan 100.000 bezoekers)
bestaat uit een herdenkingsconcert op 4 mei en een festival op 5 mei met veel muziek en
inhoudelijke activiteiten, waaraan goede doelen zijn gekoppeld. De organisatie bestaat
volledig uit vrijwilligers (circa 400). Dit jaar wordt het festival voor de 36ste keer in de
Haarlemmerhout georganiseerd.
MOTIVERING
Het subsidiëren van lokaal culturele activiteiten - zoals Bevrijdingspop - is geen gemeentelijk
beleid. Hiermee voldoet deze subsidieaanvraag niet aan de voorwaarden van de Algemene
subsidieverordening Heemstede om voor honorering in aanmerking te komen. Concreet
betekent dit dat op grond van het vorenstaande het subsidieverzoek van de Stichting
Bevrijdingspop Haarlem afgewezen dient te worden.
Gesteld kan echter worden dat Bevrijdingspop - zijnde het grootste gratis openluchtfestival
van Nederland, gericht op het bevorderen van verdraagzaamheid en wederzijds respect in
een moderne culturele samenleving - sinds jaren door een zeer groot aantal
Heemstedenaren wordt bezocht. Ter toelichting wordt erop gewezen dat 50% van de
Heemsteedse jeugd (tussen 14 jaar en 29 jaar) en 20% van de Heemstedenaren tussen de
30 jaar en 49 jaar het festival bezoekt. Hiermee heeft het festival een regionale functie.
Gelet op het vorenstaande wordt u geadviseerd met inzet van de hardheidsclausule van de
Algemene subsidieverordening Heemstede in dit specifieke geval het subsidieverzoek te
honoreren. Voor wat betreft de hoogte van het subsidiebedrag wordt u geadviseerd om
evenals vorige edities een subsidie van € 1.400,- te verstrekken. Waarbij dient te worden
opgemerkt dat voor de jubileum editie in 2015 een hogere subsidie van € 2.000 is verstrekt.
Tijdens deze editie werd er namelijk door middel van aanvullende activiteiten stil gestaan bij
het feit dat iedereen in Nederland 70 jaar vrijheid heeft.
FINANCIËN
De kosten, zijnde € 1.400,-, kunnen ten laste worden gebracht van het budget “Overige
cultuur en recreatie”.
JURIDISCH KADER
Algemene subsidieverordening Heemstede en de Algemene wet bestuursrecht
PLANNING/UITVOERING
5 april 2016
collegebehandeling
6/7 april 2016
aanvrager schriftelijk informeren
672089
1/2
Collegebesluit
Collegevergadering: 5 april 2016
COMMUNICATIE/BEKENDMAKING
De Stichting Bevrijdingspop Haarlem wordt na besluitvorming schriftelijk op de hoogte
gesteld van het genomen besluit.
BIJLAGEN
 Ingekomen, kenmerk:672087, subsidieverzoek Stichting Bevrijdingspop Haarlem
 Uitgaand, kenmerk: 672211, concept subsidiebeschikking Stichting Bevrijdingspop
Haarlem
672089
2/2
Download