Toon gehele stuk - Gemeente Heemstede

advertisement
Collegebesluit
Collegevergadering: 2 februari 2016
ONDERWERP
Jaarplan 2016 van de intergemeentelijke afdeling sociale zaken IASZ
SAMENVATTING
Conform het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Sociale Zaken 2016 maakt de het
hoofd van de intergemeentelijke afdeling sociale zaken ieder jaar een jaarplan. Dit plan
wordt op grond van artikel 6 lid 1 van de GR vastgesteld door de portefeuillehouders.
Dit plan bevat een beschrijving van de te verrichten werkzaamheden, de prestatieafspraken
en de inzet van middelen voor het jaar 2016.
BESLUIT B&W
1. Het jaarplan 2016 van de IASZ voor kennisgeving aan te nemen;
2. Dit collegebesluit ter kennisname te brengen van de commissie Samenleving (C-stuk).
INLEIDING
De gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnwoude en Heemstede werken
samen op het terrein van de gemeentelijke taken op het gebied van werk, inkomen en zorg.
Daarvoor is in 2006 de intergemeentelijke afdeling sociale zaken (IASZ) opgericht. De
gemeente Heemstede fungeert hiervoor als centrumgemeente.
Jaarplan
Op basis van de gemeenschappelijke regeling dient door het hoofd van de
uitvoeringsorganisatie jaarlijks een jaarplan te worden opgesteld dat vervolgens wordt
goedgekeurd door de portefeuillehouders. Dit plan bevat een beschrijving van de te
verrichten werkzaamheden, de prestatieafspraken en de inzet van middelen voor het jaar
2016.
JURIDISCH KADER
Artikel 6 lid 1 Gemeenschappelijk regeling samenwerking sociale zaken 2016
BIJLAGEN
 kenmerk: 669594 onderwerp: Jaarplan 2016 IASZ
669570
1/1
Download