Subsidiebeleidskader gemeente Gooise Meren 2016-17

advertisement
Subsidiebeleidskader 2016-2017
gemeente Gooise Meren
presentatie tijdens het gesprek/politieke avond van 18-05-2016
INHOUD
• Stand van zaken
• Rol van de Raad
• Subsidiebeleidskader
Wat is een subsidie?
Begroting
2016
RAAD
Gelijkluidende
subsidieverordeningen NMB
September
2015
December
2015
Beschikkingen
2016
COLLEGE
Geharmoni
seerde
Algemene
subsidie
verordening
Gooise
Meren
Vaststellen
Subsidie
Beleidskader
2016-2017
Maart
2016
Juni
2016
RAAD
Vaststellen
Subsidie
Beleidskader
2018 e.v.
ophalen input
voor het
Subsidie
beleidskader
2018 e.v.
Q3 en 4
2016
ophalen input
voor het
Subsidie
beleidskader
2018 e.v.
COLLEGE
Q1
2017
voorbereidingen/opstellen
concept Subsidiebeleidskader 2018 e.v.
Q2
2017
Taken van de Raad
bij subsidieverstrekking
Taakverdeling
Raad
College
Kaderstellend
Uitvoering
Controlerend
1. (Jaar)cyclus van
beoordelen/beschikken
2. Controle op resultaten /
vaststellen van subsidies
3. Verantwoording
kaderstelling Raad
Beleidskader
(inhoudelijk)
Verordening
Budget
(juridisch)
(financieel)
Het Subsidiebeleidskader is gebaseerd op, en vormt
vertaling van (gemeentelijk)
beleid; geeft richting
kaderstellingRaad
(2) aan
subsidieverstrekking.
De ‘Algemene Subsidieverordening gemeente Gooise Meren’ is
vastgesteld in maart 2016. In de verordening is geregeld:
* de gemeenteraad stelt het beleidskader en het budget
(subsidieplafond) vast;
* B&W is bevoegd tot het verstrekken en weigeren van subsidies
(de uitvoering).
Financieel kader:
- vaststellen van de gemeentebegroting.
- subsidieplafond biedt een grondslag om subsidies te weigeren
Controle Raad
Monitoring door college;
Verantwoording naar de Raad:
- peilnota’s
- P&C cyclus
Subsidiebeleidskader gemeente Gooise Meren 2016-17
Subsidiebeleidskader (1)
Algemeen: wegingskader;
kernwaarden waaraan elke subsidieaanvraag wordt getoetst
Inhoudelijk: operationele doelstellingen;
op gebied van welzijn,
zorg, kunst, cultuur
en toerisme
Subsidiebeleidskader (2)
• Wegingskader - kernwaarden
Behoefte centraal
Vernieuwing
Doeltreffendheid
Duurzaamheid
Doelmatigheid
Samenwerking
(financiële) Draagkracht
Toegankelijkheid
Subsidiebeleidskader (3)
• Inhoudelijk kader:
A. Zorg en welzijn
B. Kunst en cultuur
toerisme/economie
Subsidiebeleidskader (4)
Zorg en welzijn
Versterken van de sociale
samenhang en leefbaarheid
in de wijken
Bevorderen van een optimale
gezondheid
Ondersteunen van zelfredzaamheid en participatie
van kwetsbare inwoners
Gunstige uitgangspositie voor
de jeugd
Versterken van de inclusieve
samenleving
Subsidiebeleidskader (5)
Kunst, cultuur, toerisme, economie
Bevorderen van kunst
en cultuurbeoefening
door amateurs
Informatievoorziening
gericht op de culturele
en maatschappelijke
ontplooiing van inwoners
Bevorderen van het
professionele aanbod
van kunst en cultuur
Bevorderen van
toerisme en economie
Aandacht voor het
cultureel erfgoed
Subsidiebeleidskader (6)
Subsidiebeleidskader gemeente Gooise Meren
2016-2017
• Op 15 juni 2016 vaststellen;
• Publicatie van het raadsbesluit aansluitend;
• Het beleidskader heeft betrekking op:
A. Jaarlijkse aanvragen 2017:
(indienen tussen 15 juni en 15 augustus 2016);
B. Eénmalige subsidies 2016-2017
(vanaf 15 juni 2016)
EINDE
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards