SWV PO 2203 - Burg. de Ruiterschool

advertisement
SWV PO 2203
Kengetallen en basisinformatie SOP
Bijlage bij het School Ondersteunings Profiel (SOP)
Naam school
Burgemeester De Ruiterschool
Adres en plaats
Vijverpark 89
8374 KG Kuinre
Naam directeur
Elly Fokker
Naam IB-er(s)
Treja Houwer
Ingevuld op
17 maart 2015
Schoolconcept, typering als onderwijsondersteuningsvoorziening
De Burg. De Ruiterschool is een openbare school met 4 combinatiegroepen van gemiddelde
grootte met als belangrijk kenmerk het leren zelfstandig om te gaan met taken. Dit organiseren
we door ze in doorgaande lijn te leren werken met taakbrieven waarbij het zelf leren plannen van
werk van belang is.
Onze school besteedt veel aandacht aan de zorg en begeleiding van de leerlingen. De
ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd met behulp van observaties door de leerkracht,
methodetoetsen, CITO-toetsen (cognitief) en SCOL (sociaal-emotioneel). De zorg is pro-actief
ingericht en richt zich op preventie van onderwijsachterstanden (leerprestaties) en het versterken
van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij zijn KIK en HGPD belangrijke onderdelen. De
toetsresultaten beschouwen we als indicatief. Het totaalbeeld van de leerling –zoals na analyse
van verzamelde gegevens aan de orde komt- bepaalt de ondersteuningsbehoefte van de leerling.
We streven erna om tegemoet te komen aan deze ondersteuningsbehoefte binnen de reguliere
groep door middel van het werken met groepsjaarplannen.
Een van de mogelijkheden die er binnen de school zijn, is het deelnemen aan de plusklas vanaf
groep 3. Hier worden de leerlingen begeleid in het werken met Levelwerk en is er meer aandacht
voor leren leren.
Kengetallen
Leerlingenaantal (01-10-14)
Leerlingengewicht
81
Aantal lln 0,3: 5
Aantal sbo-verwijzingen
Aantal verwijzingen so cl.
Aantal verwijzingen so cl.
Aantal verwijzingen so cl.
Aantal verwijzingen so cl.
Aantal leerlingen AB cl. 1
Aantal leerlingen AB cl. 2
Aantal rugzakjes cl. 3
Aantal rugzakjes cl. 4
Arrangementen
2012-2013
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
1
2
3
4
Aantal kinderen met een
ontwikkelingsperspectief 1415
gr 1
0
gr 2
0
Aantal lln 1,2: 1
2014-2015
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
gr 3
0
gr 4
1
gr 5
1
2015-2016
gr 6
0
gr 7
2
gr 8
0
1
Uitstroom naar VO
Voortgezet so
Praktijk onderwijs
VMBO BB
VMBO K
VMBO T
HAVO
VWO
2013
0
0
4
2
6
3
2
2014
0
0
0
8
7
5
0
2015
0
0
0
2
3
1
0
Preventieve en licht curatieve interventies
Extra begeleiding voor leerlingen met dyslexie
Extra begeleiding voor leerlingen met dyscalculi
Onderwijsprogramma’s en leerlijnen die zijn afgestemd op
leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie
Toegankelijkheid schoolgebouw voor leerlingen met een rolstoel
Programma(‘s) voor de aanpak van gedragsproblemen
Pestprotocol
Protocol voor medisch handelen
ja
nee
ja
ja
ja
ja
ja
Onderwijsondersteuningsstructuur
Beschikbaarheid intern begeleider
Beschikbaarheid remedial teacher
Zorgteam in de school
Naam leerlingvolgsysteem
10 minuten gesprekken
Ouderbezoeken indien nodig
Bij alle leerlingen ouderbezoeken tenminste 1x per jaar
ja
nee
ja
CITO LOVS
ja (2x per jaar mogelijkheid
met leerling)
ja
nee
Planmatig handelen
Werken met handelingsplan of ontwikkelingsperspectief
De school betrekt ouders bij het opstellen van een plan
De school werkt met groepsplannen
ja
ja
ja
Inspectieoordeel kwaliteit van ondersteuning
Datum laatste inspectierapport
Gebied
Onderwijsleerproces
16-05-2013
Kwaliteitsaspect
1
2
3
De leraren leggen duidelijk uit, organiseren de onderwijsactiviteit
efficiënt en houden de leerlingen taakbetrokken
5.1 De leraren geven duidelijke uitleg van de
leerstof
4
5.2 De leraren realiseren een taakgerichte
werksfeer
5.3 De leerlingen zijn actief betrokken bij de
onderwijsactiviteiten
De leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking
en onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling
tussen de leerlingen
6.1 De leraren stemmen de aangeboden
leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling
tussen de leerlingen
6.2 De leraren stemmen de instructie af op
verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.
2
Ondersteuning en
begeleiding
Ondersteuning en
begeleiding
6.3 De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten
af op verschillen in ontwikkeling tussen de
leerlingen.
6.4 De leraren stemmen de onderwijstijd af op
verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.
De leraren volgen systematisch de vorderingen van
de leerlingen
7.1 De school gebruikt een samenhangend systeem
van genormeerde instrumenten en procedures voor
het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van
de leerlingen.
7.2 De leraren volgen en analyseren systematisch
de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.
De leerlingen die dat nodig blijken te hebben krijgen
extra ondersteuning
8.1 De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen
ondersteuning nodig hebben.
8.2 Op basis van een analyse van de verzamelde
gegevens bepaalt de school de aard van de zorg
voor de zorgleerlingen.
8.3 De school voert de ondersteuning planmatig uit.
8.4 De school evalueert regelmatig de effecten van
de ondersteuning.
8.5 De school zoekt de structurele samenwerking
met ketenpartners waar noodzakelijke interventies
op leerlingniveau haar eigen kerntaak
overschrijden.
Expertise op het gebied van kinderen met extra onderwijsbehoeften
Op onze school is meer dan gemiddelde
expertise beschikbaar m.b.t. het
onderwijsaanbod aan kinderen met extra
onderwijsbehoeften als gevolg van:
Spraak- taalproblemen
ja
Dyslexie
ja
Dyscalculie
nee
Motorische beperkingen
nee
Zieke kinderen
nee
ZML-kinderen
ja
Auditieve beperkingen
ja
Visuele beperkingen
ja
Gedragsproblemen
ja
ADHD
ja
Autisme
ja
MCDD
ja
ODD
ja
Jong risicokind
ja
Anderstaligen
ja
Hoogbegaafdheid
SVIB
Logopedie
ja
ja
ja
Fysiotherapie
Anders, nl
Toelichting
Particuliere logopedie in school.
Ambitie sp 2015-2019
In de onderbouw
Met hulp van AB
Met hulp van AB
Met hulp van AB
Met hulp van AB
Met hulp van AB
Doordat de psz inpandig is, is er overleg en warme
overdracht.
Protocol anderstaligen aanwezig, nog schooleigen
maken.
We beschikken over een plusklas en Levelwerk
Bovenschools aanwezig
Een dagdeel per week is er een particuliere
logopediste in het pand aanwezig.
nee
Specialisten
De school beschikt in de vorm van één of meer personen over
Enigszins
Gedrags specialist
Taal/lees specialist
Reken specialist
Hoogbegaafdheidsspecialist
1
Gedeeltelijk
Volledig
3
Andere specialist, RT-er
ICT-specialist (gepersonaliseerd leren)
1
1
Structurele voorzieningen voor kinderen met extra onderwijsbehoeften
Naast het werken met arrangementen voor individuele leerlingen, is er de mogelijkheid om deel te
nemen aan de plusklas. Deze plusklas werkt projectmatig en daarnaast draagt de plusklas zorg
voor de instructie en begeleiding voor het werken met Levelwerk. Hier gaat het om leren leren.
Stimulerende en belemmerende factoren voor de begeleiding
van kinderen met extra onderwijsbehoeften
Stimulerende factoren
Belemmerende factoren
Gebouw

Het gebouw is

Het gebouw is niet erg
eigentijds
overzichtelijk.

We beschikken over
een invalidetoilet

Het gebouw beschikt
over meerdere ruimtes
voor individuele
begeleiding.
Schoolomgeving

Het is een veilige en
beschermde
schoolomgeving

Sociale controle
Leerlingpopulatie

De leerlingpopulatie is

Minder hoog
gemiddeld.
ambitieniveau van een

De leerlingpopulatie is
groot deel van de
tolerant en sociaal
populatie
Teamfactoren

Het team past
verschillende
aanpassingen
schoolbreed toe

Het team is zeer bereid
tot ontwikkeling en
professionalisering.
Leerkrachtfactoren

Kritisch op het eigen

De school beschikt niet
handelen.
over reken-, taalen/of
gedragspecialisten
Anders
 De sociale controle is
erg groot.
Op welke onderdelen wil de school de onderwijsondersteuning verder verbeteren en
hoe?
Ambities:

De school beschikt over een rekenspecialist. De rekenspecialist heeft kennis van
dyscalculie.
4

De school beschikt over een schooleigen protocol “anderstaligen” en past dit adequaat
toe. Het aanbod is zoveel mogelijk verwerkt in het groepsjaarplan.

De school beschikt over een 21st century skills-specialist welke is gespecialiseerd in de
ICT-kant en daarnaast het gepersonaliseerd leren en de houding/vaardigheden van de
leerkrachten die daarbij noodzakelijk is.

De professionele dialoog tussen leerkrachten versterken. Dit doen we door georganiseerde
overleggen en daarnaast door versterking van de eigen kennis en vaardigheden dmv
gepersonaliseerd leren. Op basis van de kracht van de leerkrachten. (SLIG dir.)

Kernbreed inzetten van Fides. Leerlingen/kinderen worden op eenzelfde wijze
aangesproken op school, thuis en bij de sportvereniging.
Grenzen aan de zorg
Wanneer een of meerdere grenzen aan de zorg bereikt zijn, zal er een procedure tot plaatsing op
een school voor speciaal (basis) onderwijs in gang gezet worden, tezamen met de ouders van de
zorgleerling.
1. Veiligheid en welbevinden
Wanneer de veiligheid en het welbevinden van de leerling of andere leerlingen ernstig in
het geding is, is de grens aan de zorg bereikt.
2. Verzorging
Wanneer de verzorging van de leerling dusdanig is dat de kwaliteit van het onderwijs en de
zorg in het geding is, is de grens aan de zorg bereikt.
3. Onderwijstijd
Wanneer het gedrag of de verzorging van de leerling structureel onevenredig veel tijd
vraagt of van de leerkracht en hierdoor de andere leerlingen in de groep onvoldoende
bediend kunnen worden, is de grens aan de zorg bereikt.
5
Download