Convenant *Samen aan de slag tegen riskant

advertisement
Convenant bevordering middelenvrije school tussen
Gemeente ………………. - Voortgezet Onderwijs…………….
Dit convenant is tot stand gekomen als resultaat van
de lokale educatieve agenda (LEA) d.d. ………………
Schoolbestuur ……………………………
en de gemeente ……………………
constateren met alle scholen in het voortgezet onderwijs, dat
 het belangrijk is dat schoolgaande jeugd opgroeit in een gezonde en veilige
omgeving
 hierin bij voorkeur geen plaats is voor het gebruik van middelen als alcohol,
drugs en tabak
 alcohol en ander middelengebruik een aantoonbare negatieve invloed hebben
op startkwalificaties
 sinds 1 januari 2014 stelt de wet, dat aan jongeren beneden de 18 jaar geen
alcohol en tabak meer verkocht mag worden en zij in de publieke ruimte
(waartoe ook schoollocaties behoren) tot aan die leeftijd geen alcohol in hun
bezit mogen hebben
 dat de grens van 18 jaar al eerder is bepaald ten aanzien van de verkoop van
softdrugs
 ouders een belangrijke rol hebben in het bevorderen van een gezonde
leefstijl, waaronder het zo lang mogelijk uitstellen van middelengebruik, maar
dat zij ook andere partijen zoals scholen kunnen ondersteunen
 dat scholen hierin ook hun eigen verantwoordelijkheid hebben,
en komen daarom het volgende overeen:
Het schoolbestuur:
1. heeft een beleid waarin een gezond schoolklimaat wordt bevorderd, waarbinnen
alcohol, roken en andere drugs niet passen
Hierbij is bijzondere aandacht voor:
 het voorkomen van indrinken bij door school georganiseerde activiteiten
 het bevorderen van het middelenvrij houden van schoolfeesten en bij
(andere) door school georganiseerde buitenschoolse activiteiten ,
 de naleving van de leeftijdsgrenzen van de Drank- en Horecawet en de
Tabakswet bij schoolevenementen en schoolactiviteiten, zoals schoolfeestjes,
schoolkampen en culturele reizen,
 het voorkomen van alcohol- en tabaksgebruik van docenten en mentoren zelf
bij door de school georganiseerde activiteiten
 het betrekken van de ouder(raad), docenten, mentoren en leerlingen zelf,
 een zorgstructuur op de scholen met participatie van CJG/GGD en
verslavingszorg
 scholing ten aanzien van signaleren van genotmiddelenproblematiek.
2. streeft naar een ‘gezonde school' en maakt daarbij gebruik van landelijk erkende
lesprogramma’s voor het onderwijs die opgenomen staan in de databank van De
Gezonde School (www.gezondeschool.nl), zoals de “Gezonde School en
Genotmiddelen”.
3. neemt ten behoeve van de introductie c.q. aanscherping van voornoemde
punten deel aan een scholings- en voorlichtingsaanbod voor docenten, door
professionals die in het kader van “De Gezonde School en Genotmiddelen”
getraind zijn;
4. werkt actief mee, in overleg met de verslavingszorg aan de vroegsignalering van
middelengerelateerde problematiek bij leerlingen, onder andere door het volgen
van trainingen in de vorm van e-learning en het gebruik van het landelijk
aangeboden protocol vroegsignalering.
5. ondersteunt activiteiten, gericht op de doelstellingen van dit convenant,
waaronder voorlichtingsactiviteiten richting ouders en leerlingen (bijv.
ouderavonden, stukjes in het schoolblad of op de website);
6. benoemt een vaste contactpersoon middelenpreventiebeleid voor partijen als
gemeente, GGD, Verslavingszorg en politie
7. Zorgt voor draagvlak bij school personeel, ouders en leerlingen voor de in dit
convenant gemaakte afspraken
De gemeente:
8. draagt bij in de bekostiging van de lesprogramma’s van “De Gezonde School en
Genotmiddelen” en de daarbij behorende inzet van GGD en Verslavingszorg;
9. ondersteunt preventieplannen van scholen waarin aandacht bestaat voor het
bevorderen van psychische gezondheid en preventie van middelengebruik en
verslaving in het onderwijs
10. ondersteunt (regionale) beleidsplannen Passend Onderwijs met aandacht voor
het bevorderen van psychische gezondheid en preventie van middelengebruik en
verslaving in het onderwijs
11. bekijkt (waar mogelijk ook in regionaal verband) de mogelijkheid tot het
aanscherpen van de aandacht voor riskant middelengebruik onder jongeren in
het Periodiek Gezondheidsonderzoek en andere activiteiten van de
Jeugdgezondheidszorg in de onderbouw en tijdens het extra contactmoment in
de bovenbouw;
12. benoemt een vaste contactpersoon voor het middelengerelateerd preventiebeleid
voor de scholen.
Een keer per jaar, bij voorkeur in het overleg van de LEA, wordt de voortgang van dit
convenant geëvalueerd.
…………………… (plaats, datum)
…………………….. (schoolbestuur)
…………………. (gemeente)
Download