2011009734 - Krimpen aan den IJssel

advertisement
VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
afdeling
Datum:
Registratienummer WPW:
Agendanr.:
2011009734
Vertrouwelijk
Ja
Nee
Paraaf
Teamleider:
Routing
- B. en W.
A
op
L
Paraaf
Afdelingshoofd:
Medeparaaf
Paraaf
8-11-2011
Commissies
n.v.t.
Afdeling Financiën en Control
Afdeling Ruimte
- Informatieve Commissie. op
- Besluitvoorbereidende op
Afdeling Bestuurs en Managementondersteuning
Afdeling Samenleving
Afdeling Informatievoorziening en Facilitaire Zaken
Commissie
Afdeling Publiekscentrum
V
- Raad
I
op
Paraaf
B. en W.
Commissievergadering
Actieve persvoorlichting
Openbaar
Ja
Besloten
Nee
Portefeuillehouder:
A. Prins
Datum advies:
28 oktober 2011
Ingekomen van:
S
B
W
W
W
Volgens
advies
Bespreken
Bestuurs- en Managementondersteuning
Personeel en Organisatie
J.M. Robbemond
Registratienummers WPW van de ingekomen brieven:
Datum stuk:
Onderwerp:
Vakantie tijdens ziekte
Gevraagde collegebeslissing:
Te besluiten om:
1. de CAR-UWO in combinatie met de VNG Handreiking Vakantie tijdens ziekte toe te
passen totdat de CAR-UWO is aangepast aan de Europese Richtlijn voor dit onderwerp.
2. dit besluit met ingang van 18 juli 2011 in werking te laten treden
Beslissing:
-2-
COLLEGEVOORSTEL
Onderwerp
Vakantie tijdens ziekte
Te besluiten om
1. de CAR-UWO in combinatie met de VNG Handreiking Vakantie tijdens ziekte toe te
passen totdat de CAR-UWO is aangepast aan de Europese Richtlijn voor dit onderwerp.
2. dit besluit met ingang van 18 juli 2011 in werking te laten treden
Inleiding
De wijze waarop omgegaan wordt met vakantie bij ziekte is veranderd door de Europese
Richtlijn en jurisprudentie1 daarover.
In de CAR-UWO staat dat een medewerker die ziek is alleen gedurende de laatste zes
maanden van zijn ziekte vakantie opbouwt.
De Europese richtlijn houdt in het recht van iedere werknemer op jaarlijks ten minste
4 weken vakantie met behoud van loon. Korting van opbouw van deze wettelijke aanspraken
is niet toegestaan. Dit betekent dat een werknemer niet opgenomen vakantiedagen behoudt
en achteraf moet kunnen opnemen. Alleen indien hij nog steeds arbeidsongeschikt is bij het
einde van het dienstverband heeft hij recht op een financiële vergoeding.
Met ingang van 1 januari 2012 wordt in het Burgerlijk Wetboek (BW) in verband met het
voorgaande opgenomen. Deze nieuwe BW-regeling is niet van toepassing op ambtenaren.
De CAR-UWO is niet in lijn met genoemde Europese Richtlijn en jurisprudentie, zodat
aanpassing nodig is. Dit moet in het LOGA besproken worden. Wanneer dat gebeurt is
onduidelijk. Daarom geldt vooralsnog de huidige CAR-UWO en handreiking Vakantie tijdens
ziekte.
Uitwerking
De in de CAR-UWO genoemde opbouw van vakantie wordt aangevuld tot het minimum van
de Richtlijn. Daarbij geldt het hogere recht. Dat speelt wanneer een medewerker de laatste
6 maanden van een jaar ziek is en hij op grond van de CAR-UWO recht heeft op een grotere
opbouw vakantie dan het wettelijk minimum. In de handreiking zijn diverse voorbeelden
uitgewerkt.
1
Europese Hof van Justitie van 20 januari 2009 en Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 18
juli 2011
-3-
Ingangsdatum
De hiervoor beschreven werkwijze geldt voor de werknemer die op 18 juli 2011 of later
langdurig ziek is. Op deze datum deed de CRvB namelijk uitspraak dat de Europese Richtlijn
voor ambtenaren rechtstreeks geldt en niet de onjuiste Nederlandse wetgeving.
Beoogd effect
Overeenkomstig de Europese regelgeving te handelen.
Argumenten
Dit besluit is als tussenmaatregel nodig om de onduidelijkheid weg te nemen, die is ontstaan
door het niet op orde zijn van de rechtsregels en ontwikkelingen in de jurisprudentie. Zodra
de regelgeving is aangepast kan dit besluit worden ingetrokken.
Kanttekeningen
Nieuw is medewerkers (in overleg met de bedrijfsarts) tijdens de ziekteperiode te stimuleren
vakantie op te nemen en dit ook te registreren om betaling van niet opgenomen vakantie te
voorkomen.
Aanspraak op rechten
De vraag is of werknemers op grond van de Richtlijn en de jurisprudentie alsnog
verlofrechten uit het verleden kunnen claimen. De handelwijze van de gemeente Rotterdam
zal hierbij worden gehanteerd, luidende:
Op grond van het rechtszekerheidsbeginsel moeten claims van ambtenaren op in het
verleden niet toegekende verlofaanspraken in beginsel afgewezen worden. Hierbij kan
onderscheid worden gemaakt tussen:
Ambtenaren uit dienst
Bij het einde van een dienstverband wordt een eindafrekening opgemaakt. Volgens vaste
jurisprudentie geldt dat een loonspecificatie – zoals ook de eindafrekening- een besluit is in
de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Een claim van een reeds ontslagen ambtenaar
die een procedure begint waarin hij in het verleden ten onrechte niet toegekende
verlofaanspraken alsnog opeist, kan worden afgewezen omdat de ambtenaar de
eindafrekening niet binnen de bezwarentermijn heeft betwist.
Ambtenaren in dienst
-4-
Claims van ambtenaren die nog in dienst zijn en die stellen dat hun verlofsaldo hoger is
vanwege een langer dan zes maanden durende periode van ziekte in het verleden, kunnen
in beginsel ook worden afgewezen op grond van het zekerheidsbeginsel. Dit geldt echter
alleen als er op enig moment een (formeel) besluit genomen is, waaruit blijkt dat de opbouw
van vakantie als gevolg van ziekte is stopgezet. Hiermee wordt gelijkgesteld het verstrekken
van vakantiekaart of een prikklokkaart, waaruit blijkt de verminderde aanspraak op vakantie
als gevolg van ziekte over het lopende jaar.
Financiën
Het aantal langdurig zieken dat aanspraak kan maken op het wettelijk minimum
vakantiedagen is beperkt.
Communicatie
Het personeel en de leidinggevenden informeren.
Uitvoering
Registratie van genoten vakantie tijdens de ziekte is noodzakelijk. Leidinggevenden en de
medewerkers zijn verantwoordelijk voor goede registratie hiervan. Aanvullend zullen
afspraken worden gemaakt met de beheerster van het tijdregistratiesysteem en de
beheerders van de verlofkaarten.
Bijlagen
 handreiking Vakantie tijdens ziekte
J.M. Robbemond
Download