Netwerk Cultuursensitieve Zorg

advertisement
Netwerk Cultuursensitieve Zorg - Antwerpen
Wie is het?
Dit Netwerk huist in de gebouwen van De8 en is een samenwerking tussen:
-
CGG Andante
CGG VAGGA
CAW De Mare
CAW Metropool
CAW De Terp
Wat is het aanbod?
 Intervisie:
-
Voor hulpverleners van CAW, CGG en het brede werkveld
Er zijn drie intervisiegroepen. De focus ligt psychosociale zorg en begeleiding van etnischculturele minderheden en vluchtelingen. In elke intervisiegroepen zitten mensen uit met
andere disciplines (vb. maatschappelijk assistenten, psychologen, artsen) en uit verschillende
organisaties..
Deze groepen hebben een vaste samenstelling en komen ongeveer maandelijks samen
tussen september en juni. Dit op maandagnamiddag, dinsdagnamiddag of
donderdagvoormiddag. Deelname leidt, naast deskundigheidsbevordering, vaak ook tot een
betere samenwerking en doorverwijzing.
-
Voor CGG's uit regio Antwerpen : 'Therapeutisch werken met etnisch culturele
minderheden'
Voor therapeuten van CGG Andante en CGG Vagga en CGG De Pont.
Intervisie 'Groepswerk Etnisch Culturele Minderheden / vluchtelingen'
Deze intervisiegroep wisselt ervaringen en methodieken uit rond groepswerk voor etnisch-culturele
minderheden / vluchtelingen. Deze groep komt drie keer samen tussen september en juni en is
bedoeld voor hulpverleners die groepen (willen) begeleiden.
 Vorming:
Cultuursensitieve zorg is in de praktijk telkens een complexe interactie tussen vaardigheden, kennis
en attitude. Daarom hecht het Antwerps Netwerk veel belang aan vorming. Info over actuele
vormingen en vormingen die reeds eerder plaatsvonden vind je op de website van het Antwerps
Netwerk.
 Documentatiepunt:
De website van het Antwerps Netwerk huisvest een uitgebreid documentatiepunt , met info over
psychosociale zorg en geestelijke gezondheidszorg.
Dit documentatiepunt richt zich in de eerste plaats tot hupverleners uit CAW, CGG en het brede
werkveld die op zoek zijn naar informatie rond cultuursensitieve zorg.
Contactinfo
Geïnteresseerd in één van bovenstaande activiteiten?
Surf dan naar http://www.csz-antwerpen.be/
of contacteer Elke Thiers, 03 270 33 34, [email protected]
Download