Kinderen of jongeren

advertisement
ONTHAALBROCHURE KINDER- & JONGERENDIENST
INHOUDSTAFEL
Welkom
1
Waarmee kan je bij ons terecht ?
2
Wat doen wij dan ?
3
Wat is een CGG ?
4
Wat verwachten wij van jullie ?
6
Klachtenregeling
8
Beroepsgeheim
9
Contactgegevens
10
Welkom
bij de kinder- en jongerenwerking van CGG Ahasverus
Beste,
Jullie hebben ons gecontacteerd met een hulpvraag voor jezelf als
jongere, als ouder of als gezin.
Voor velen is dit een grote stap. Iemand toevertrouwen dat het
moeilijk loopt, doe je niet zomaar.
Weet dat ons centrum bestaat omdat vele mensen het in hun leven
wel eens moeilijk hebben. Je bent dus niet de enige ! Zoals in elk gezin
heeft ‘ieder huisje zijn kruisje', en bij sommigen kan dit best een
zwaar kruis om dragen zijn. Sommige jongeren dragen in hun jonge
leven al een hele koffer emotioneel beladen bagage mee.
Sommigen komen omdat derden dit belangrijk vinden en hebben zelf
niet zo'n grote hulpvraag. Jongeren hebben vaak het gevoel dat voor
hen werd beslist dat er hulp nodig is. Ze voelen zich dan gestuurd
door anderen zoals hun ouders, de school, CLB, de huisarts,...
Uiteraard kunnen jongeren die zelf een hulpvraag hebben ook bij ons
terecht.
Maar ook ouders weten soms geen raad meer hoe ze hun kind best
aanpakken, of maken zich ernstig zorgen over de ontwikkeling of het
gedrag van hun kind.
Wil je weten hoe we te werk gaan, lees dan deze brochure door.
Wanneer je nog vragen hebt, of wanneer niet alles duidelijk is, kan je
er steeds over praten met je therapeut !
Veel leesplezier,
Kinder- en jongerenwerking Ahasverus
1
'Ik ben toch niet gek?'
Waarmee kan je bij ons terecht ?
Jongeren zijn soms overtuigd dat je alleen hulp zoekt als je 'gek' bent. Maar ben
je zot omdat je gepest wordt ? Ben je gestoord omdat je verdriet hebt rond een
overleden ouder ? NEE, natuurlijk niet !
Kinderen of jongeren kunnen gewoon soms heel erg in de knoei zitten met
zichzelf of met anderen. Soms loopt het in je leven allemaal niet vanzelf en
gebeuren er heel wat lastige dingen om je heen. Misschien zijn je ouders
gescheiden en mis je je gezin van vroeger ? Of heb je faalangst ? Sommige
ouders lijden aan een psychiatrische ziekte en dit kan het samenleven erg lastig
maken. Misschien ben je iemand die zich erg veel zorgen maakt en veel piekert
over het leven ? Sommige jongeren voelen zich niet graag gezien en menen dat
ze er helemaal alleen voor staan. Je hebt lichamelijke klachten waarvoor de
artsen geen medische oorzaak vinden. Sommige jongeren voelen zich vaak
down, wenen veel en slapen slecht of zien de toekomst niet meer zitten....
In elk gezin zijn er wel eens zorgen en iedereen heeft wel eens te maken met
problemen. Meestal raak je er samen met je ouders, je leerkracht of een
familielid wel uit, of zoek je steun bij vrienden. Maar soms helpt dit niet
voldoende : soms is het allemaal zo ingewikkeld dat professionele hulp nodig is
van iemand die geen deel uitmaakt van je gezin of nabije omgeving. Deze
persoon kan dan samen met jou kijken naar al wat moeilijk loopt en samen
zoeken hoe het weer beter kan gaan.
Je kan bij ons dus met allerhande problemen terecht. We denken bijvoorbeeld
aan emotionele, gedrags- of relationele problemen. Maar ook opvoedings-,
ontwikkelings- (ADHD, ASS,..) of verwerkingsmoeilijkheden (echtscheiding, rouw,
mishandeling) krijgen een plaatsje bij ons. Ook jongeren met automutilatie
(zelfverwondend gedrag) of hallucinaties (dingen horen of zien die er niet zijn) zijn
hier op hun plaats.
2
Wat doen wij dan ?
Het kinder- en jongerenteam biedt gespecialiseerde ambulante zorg aan
kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met (een vermoeden van) ernstige
psychische en psychiatrische problemen en aan hun context.
Ambulante hulp wil zeggen dat kinderen en jongeren op afspraak naar het CGG
komen, terwijl ze gewoon in hun vertrouwde omgeving blijven.
Het therapielokaal is de ruimte waarbinnen we aan de slag gaan met de
aanwezige personen. Via spel, creatief bezig zijn of gesprek proberen we samen
een stuk op weg te gaan om je last te verminderen.
Het is eigen aan een CGG om als team te werken en samen na te denken rond
elke aanmelding en begeleiding.
Maar voor we van start kunnen gaan, is het belangrijk dat we samen grondig de
tijd nemen om met de jongere, met de ouders en eventueel andere betrokken
instanties (CLB, ..) de problemen in kaart te brengen. Dit kan door middel van
gesprek, vragenlijsten, testing of overleg, naargelang nodig. Bij dit proces
kunnen er (om diverse redenen) een of meerdere hulpverleners betrokken zijn.
Wanneer we je probleem goed begrijpen, bespreken we samen met jullie in een
adviesgesprek hoe het verdere hulpverleningsproces zal verlopen en wie hier
verder bij betrokken zal zijn.
Kinderen en jongeren wonen nooit alleen maar samen met anderen (gezin,
pleeggezin, internaat,..). Daarom vinden wij het belangrijk ook ouders of andere
opvoeders te betrekken bij de hulpverlening. Door ook jouw ouders te helpen,
staan zij thuis ook vaak sterker om positief aanwezig te zijn voor jou. Vaak
worden kinderen en ouders samen begeleid, al dan niet door dezelfde
therapeut of in hetzelfde gesprek.
3
Wat is een CGG ?
Ahasverus is een van de 20 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) in
Vlaanderen en is erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap. Een
CGG heeft de opdracht ambulante zorg te bieden aan personen of hun omgeving
met betrekking tot ernstige geestelijke gezondheidsproblemen.
Elk CGG is verbonden met een afgebakend werkingsgebied. Voor CGG
Ahasverus betekent dit het arrondissement Halle-Vilvoorde. Zelf hebben wij het
werkingsgebied verdeeld over vier vestigingen (Vilvoorde – Grimbergen – Asse
– Halle). Achteraan vind je de adressen en regio van onze vestigingen met een
kinder- en jongerenwerking.
CGG Ahasverus telt een 70 –tal werknemers. Naast de hulpverleners is er de
directie, lokale coördinatoren en onthaalmedewerkers.
De jeugd- en volwassenteams zijn multidisciplinair samengesteld en bestaan uit
een (kinder- en jeugd)psychiater, psychologen, maatschappelijk werkers, soms
aangevuld met andere disciplines. Via permanente bijscholing streven we naar
kwaliteitsverbetering van zorgaanbod en dienstverlening.
4
Naast kinder- en jongerenteams heeft Ahasverus ook een volwassen- en
ouderenwerking waar mensen vanaf 18 jaar terecht kunnen.
Daarnaast hebben we nog een specifiek aanbod voor bepaalde doelgroepen:
Kom Binnen: psychologische hulpverlening aan kinderen, jongeren en
volwassenen met een verstandelijke beperking
I.T.E.R. (in samenwerking met CAW Brussel en Alba): hulpverlening aan
plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag
Zie ook www.iter-hulp.be www.familievan.be
VDIP : vroegdetectie en -interventie bij jongeren en jongvolwassenen met
risico op psychotische en aanverwante psychiatrische problemen
www.vdip.be
Preventie TAD : preventiewerking rond tabak, alcohol en drugs waar je met
allerlei vragen rond dit thema terecht kan, én groepsaanbod voor jongeren,
volwassenen en familie. Voor concreet aanbod zie website Ahasverus
Dagactiviteitencentrum Atelier: voor mensen met ernstige psychische of
psychiatrische problemen, die nood hebben aan zinvolle tijdsbesteding
en/of sociale contacten
Buddy OK ! : ondersteunende vriendschappelijke contacten voor mensen
met psychiatrische problemen die zich eenzaam voelen
Herstelacademie : een cursusaanbod rond diverse thema’s die te maken
hebben met psychisch herstel. www.herstelacademie.be
Therapie-BRUG : psychologische hulp aan gedetineerden
Groepsaanbod rond bepaalde thema’s
Voor meer info, neem een kijkje op www.ahasverus.be
5
Wat verwachten wij van jullie ?
We willen jullie goede zorg bieden. Regelmaat in de contacten is daarbij zeer
belangrijk.
Dit impliceert dat wij ook op jullie inzet rekenen betreffende je eigen
hulpverleningstraject. Dit betekent niet alleen een actieve houding m.b.t. het
eigen therapeutisch proces maar ook een respectvol omgaan met de gemaakte
afspraken.
CGG’s kampen vaak met wachtlijsten. Weet dat wie nonchalant omspringt met
zijn eigen afspraken, ook andere cliënten de tijd ontzegt om zelf hulp te krijgen.
6
Tarieven:
Vanaf 1 mei 2013 werden voor alle Centra Geestelijke Gezondheidszorg
uniforme tarieven ingevoerd.
Consultatie bij een hulpverlener:
Het standaardtarief bedraagt 11 Euro voor een consultatie (maximum 1 uur).
Je hebt recht op een verminderd tarief van 4 Euro indien je:
een verhoogde tegemoetkoming hebt via het OMNIO- of WIGW-statuut
(na te vragen bij uw mutualiteit). Een folder met meer info is te bekomen
op het secretariaat
in budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling bent bij een
OCMW of CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk)
een jongere bent die, naar aanleiding van een probleemsituatie met
ouders of voogd, komt consulteren zonder hun medeweten.
Consultatie bij een psychiater:
Voor consultaties bij een psychiater wordt het systeem van 3e betaler
toegepast. CGG Ahasverus regelt het terugbetaalbare doktershonorarium
rechtstreeks met de mutualiteit. Als cliënt betaal je enkel een bijdrage
overeenkomstig de nieuwe CGG-tarieven. Je dient voor elke consultatie bij
een arts een kleefbriefje van de mutualiteit mee te brengen
De bijdrage mag geen drempel zijn om beroep te kunnen doen op een CGG voor
hulp. Aarzel niet om dit met de psychiater of met je therapeut te bespreken
indien nodig!
7
Klachtenregeling
Hulpverlening is mensenwerk. Onvolkomenheden, misverstanden of fouten
kunnen voorkomen. Als je verwachtingen niet beantwoord worden of als je
ontevreden bent, is een gesprek met de betrokken medewerker aangewezen.
Al onze medewerkers staan hiervoor open.
Wanneer zo’n gesprek niet mogelijk is of niet het gewenste resultaat oplevert,
heeft CGG Ahasverus 3 klachtmogelijkheden. Je kan:
contact opnemen met de lokale coördinator van de vestiging waar je in
behandeling bent
contact opnemen met Eric Stijnen, algemeen directeur van CGG
Ahasverus [email protected]
beroep doen op een externe en onafhankelijke klachtenbemiddelaar.
Voor onze regio zijn dat:
Kris Bruyninckx - 0497 47 70 66
[email protected]
Lieve Desmet - 0497 47 70 67
[email protected]
Folder met info en de nodige formulieren zijn beschikbaar op het secretariaat.
8
Privacy en beroepsgeheim
Voor een goede hulpverlening is het nodig dat informatie over jou en je
behandeling wordt geregistreerd en vastgelegd. Dit gebeurt in een Elektronisch
PatiëntenDossier (EPD). Als cliënt van CGG Ahasverus mag je verwachten dat er
uiterst zorgvuldig met de persoonlijke gegevens uit je dossier wordt
omgesprongen.
We werken met jou samen in een sfeer van respect en overleg. Wat je ons
meedeelt, blijft vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. We respecteren
de wet op de patiëntenrechten en het decreet rechtspositie van de minderjarige
binnen de hulpverlening.
9
CGG Ahasverus
heeft drie vestigingen met een reguliere
kinder– en jongerenwerking,
namelijk te Asse, Halle en Vilvoorde.
We hebben een centraal telefoonnummer :
02/80.101.80
Vestiging Asse : Advies– en BegeleidingsCentrum
Muurveld 38 - 173 Asse
E-mail : [email protected]
Regio : Asse - Affligem - Opwijk - Merchtem - Roosdaal - Meise Londerzeel - Liedekerke - Ternat en Dilbeek
Vestiging Halle : De Poort
August Demaeghtlaan 51 - 1500 Halle
E-mail : [email protected]
Regio : Halle - Lennik - Sint-Pieters-Leeuw - Drogenbos - Beersel Linkebeek - Sint-Genesius-Rode – Pepingen - Gooik - Galmaarden
- Herne en Bever
Vestiging Vilvoorde : Therapiecentrum
Hendrik Consciencestraat 16 - 1800 Vilvoorde
E-mail : [email protected]
Regio : Vilvoorde - Kapelle-o/d-Bos - Grimbergen - Machelen Wemmel - Steenokkerzeel - Zemst - Kampenhout en
Boortmeerbeek
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards