PowerPoint-presentatie

advertisement
Ouderen met dementie
&
behandelwensen
Marja Karels, verpleegkundig specialist Wilgaerden
Signaleren en dan….
• Als hulpverlener signaleren jullie veel wat cliënten
niet direct met hun naasten en/of huisarts delen.
• Hoe kan je deze signalen, dus vraag om passende
zorg, kenbaar maken aan de anderen
Behandelwensen in laatste levensfase
Passende zorg (wensen en behoefte) bespreken van cliënten
en hun naasten rondom medische zorg.
Wat wilt u als u ….
• valt en iets gebroken heeft
• een longontsteking heeft
• ernstige hartproblemen krijgt
• …………………
• …………………
Dilemma bij behandelwensen
“Als ik morgen niet meer wakker
wordt, dan is het goed, het hoeft van
mij niet meer!
• Heb je dit wel eens mee gemaakt?
• Wat heb je toen gedaan?
Komen tot passende zorg in de
laatste levensfase
• Aanvaarden van en het praten over het
levenseinde
• De wensen van de cliënt verhelderen en de
samenwerking, inclusief overdracht verbeteren
• Samen beslissingen nemen, het proces van
besluitvorming verbeteren
• Wensen niet alleen gericht op het ‘doen’, maar
ook op het ‘laten’
Behandelwensen en verbinding
Werkwijze
•
•
•
•
•
Aanbieden behandelwensengesprekken
Regionaal samenwerkingsverband
Behandelwensenformulier
Folder
Behoefte cliënt staat centraal!
Voorbereiding
behandelwensengesprek
Wanneer:
• Bij opname: navraag vastgelegde behandelwens
• Na 6 weken: folder/uitleg
• Halfjaarlijks: aanbieden gesprek/ of evalueren
• Tussendoor: bij achteruitgang/veranderde
zorgsituatie
Verloop
behandelwensengesprek
• Wat houdt de cliënt bezig? Persoonlijke doelen?
• Wensen/voorkeuren van zorg en behandeling
• Ruimte voor vragen en psychosociale factoren
• Verloop vervolggesprek met huisarts
• Behandelwensen en formulier doornemen
• Gezamenlijke besluitvorming.
Regionale werkwijze vastleggen
behandelwensen
• Folder en gesprek met hiervoor getrainde
zorgverlener
• Vastleggen afspraken door eigen huisarts
• Afspraken in dossier huisarts, verzorgingshuis en
centrale huisartsenpost
• Bij opname/overplaatsing gaat
afsprakenformulier mee
Gesprekservaringen
•
•
•
•
•
Voldoet aan een duidelijke behoefte
Zet aan tot familieberaad
Positief/opluchting
Past bij eigen regievoering
Soms weerstand/taboe
Ervaringen Wilgaerden
• +/- 250 vastgelegde behandelwensen
• 8 cliënten met behandelwens daadwerkelijk niet
geopereerd aan heupfractuur
• Zorgt voor rust in acute situatie
• Geeft richting aan handelen
• Voorkomt ongewenste ziekenhuisopname
• Aandacht voor randvoorwaarden
Benodigdheden implementatie
Voorwaarden
• Kennis
• Implementatieplan
• Kartrekkers op de werkvloer
• Samenwerken met ruimte voor ieder zijn rol
• Ketenafspraken zijn geborgd in werkprocessen
• Actueel houden is gezamenlijke
verantwoordelijkheid
Vragen?
[email protected]
Bedankt voor uw aandacht!
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards