Antwoordvel - AgriHolland

advertisement
Antwoordvel
Webquest Biologische boomkwekerij (niveau 3/4)
Print dit antwoordvel uit en schrijf de antwoorden hierop. Je kunt het antwoordvel ook
invullen op de computer (Word). Sla het antwoordvel op in je portfolio.
Naam:
Datum:
1. Opdracht: Waarom biologische boomkwekerij?
Zoek op internet 3 bedrijven die op biologische wijze bomen telen. Noteer de naam van het
bedrijf, de geteelde gewassen en welke argumenten zij op hun site geven om biologisch te
telen.
Bedenk welke informatie een boomkweker zal gebruiken om te beslissen of hij gaat
omschakelen naar biologische teelt.
Biologische kwekers telen vaak net iets andere cultivars dan reguliere kwekers. Bekijk het
rapport van BIOM en leg uit waarom.
Om welke redenen zijn biologische bomen duurder om te kweken?
2. Opdracht: De markt voor biologische boomteeltgewassen
Hoeveel duurder is een biologisch geteeld boomkwekerijgewas in vergelijking met een
gangbaar geteeld gewas?
Is de meeste groei te verwachten in de verkoop aan consumenten of aan institutionele kopers?
Welke acties kan een boomkweker nemen om meer biologisch geteelde producten te
verkopen?
3. Opdracht: Samenwerking om de markt te bereiken
Bekijk welke boomkwekerijen zijn aangesloten bij Stichting Biologische
Boomkwekerijgewassen. Kun je hier als inkoper van een gemeente al een volledig aanbod aan
biologische boomkwekerijgewassen vinden of mis je nog bepaalde cultuurgroepen?
Als jij een biologische boomkweker was, zou jij je dan aansluiten bij de Stichting? Geef
argumenten waarom wel en waarom niet.
4. Opdracht: Mechanische onkruidbestrijding
Zoek op wat de Pneumat is en beschrijf hoe deze werkt.
Bekijk het filmpje van een geleideschoffel en beschrijf hoe de machine werkt.
PPO is op zoek naar boomkwekerijbedrijven die willen meewerken aan het onderzoek door
bepaalde methodes uit te testen. Als jij boomkweker zou zijn, zou je dan willen meewerken of
niet? Geef je redenen.
5. Opdracht: Gewasbescherming in de biologische laanbomenteelt
Leg uit wat een herbicide is.
Wat doet men in de gangbare boomteelt ter vervanging van herbiciden?
Wat doet men in de biologische boomteelt ter vervanging van herbiciden?
6. Opdracht: Keurmerken in de biologische laanbomenteelt
Zoek op internet minimaal op twee keurmerken waaronder biologische boomkwekerijproducten in Nederland kunnen worden verkocht.
Wat is het verschil tussen de keurmerken die je hebt gevonden qua eisen?
Noem twee instanties die toezicht houden op de biologische producten die op de markt
worden gezet.
7. Opdracht: Bemesting
Zoek op de website van SKAL op bij 'plantaardige productie' welke alternatieve meststoffen
mogen worden gebruikt op een biologische kwekerij:
Zoek op de website van SKAL op welke eisen er worden gesteld aan het gebruik van dierlijke
mest:
Zoek op internet op wat de functie is van een groenbemester. Beschrijf de functie in je eigen
woorden en geef ook aan hoe deze wordt toegepast in een teelt:
Geef aan welke gewassen gebruikt kunnen worden als groenbemester:
9. Opdracht: Wat heb je geleerd?
Welke kennis en vaardigheden heb je opgedaan in deze opdracht? Kruis aan en vul in:
0 informatie zoeken op internet
0 rapporteren en presenteren
0 samenwerken
0 kritisch lezen
0 ....................................................
0 ....................................................
0 ....................................................
Download